Zpět

Dílna efektivity města Hronova

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00092

Vstupním krokem projektu je zhodnocení stávajícího stavu systému řízení úřadu a realizace služeb zákazníkům úřadu. V průběhu systémového auditu dojde k zmapování a zhodnocení všech základních komponent organizace jako jsou procesy (na strategické úrovni), systém řízení dokumentace úřadu (vnější a vnitřní předpisy, směrnice, formuláře, záznamy), dále systém řízení strategií,projektů, úkolů, majetku, financí, zaměstnanců, dodavatelů, klientských vztahů a zpětné vazby (systémový a finanční audit). V dalším kroce budou vytvořeny a standardizovány všechny služby úřadu a jejich procesní modely, čímž vznikne digitální obslužný model na operativní úrovni řízení úřadu. Tento model poslouží jednak k provázání legislativy, dokumentace, nákladů, rolí, zodpovědností a kompetencí v procesech, jednak k měření reálného zatížení procesů úřadu, především pak obslužných procesů vztažených k občanům, což povede ke kontinuálnímu zlepšování služeb a k racionálně zdůvodněným úsporám.V návaznosti na procesní model bude vytvořen katalog služeb úřadu externím klientům-občanům včetně příslušných měřítek kvality a standardizace nákladů tak, aby obslužné výkony v přenesené působnosti byly co nejadekvátněji pokryty prostředky státní pokladny.Specifická školení budou zaměřena jednak na systémové dovednosti k předešlým aktivitám a dále na technické dovednosti ovládání implementovaného software(např. ovládání procesního datového skladu). Školení budou realizována buď prezenční formou, nebo spojením prezenční formy a e-learningu v co netěsnějším sepětí s aktivitami projektu tak, aby nedošlo k ztrátě znalosti zprostředkované v kontextu pracovního místa zaměstnance.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 10. 1. 2013 - 10. 1. 2015
  • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.; Politici územných samosprávných celků včetně volených zástupců územných samosprávných celků

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018