Zpět

Doprovod do práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/75.00208


Cílem projektu je podpora a pomoc v zaměstnávání mladých lidí žijících v přípravných bytech dětských domovů či právě opouštějících dětské domovy, žijících v Domech na půl cesty nebo žijících samostatně bez zaměstnání a rodiny, a to do 25 let věku.


Projektový záměr vychází ze specifik situace, do které se tyto osoby dostávají v okamžiku vstupu na trh práce.


Postrádají potřebné vzory a zdroje opory, které by je účinně doprovodily do procesu hledání zaměstnání a sociálního osamostatnění a stabilizace, a proto často jejich pokusy končí opakovaným neúspěchem a posléze dlouhodobou nezaměstnaností, životem na kraji společnosti a dalšími sociálně patologickými jevy.


Projektové aktivity jsou zaměřeny na získání praktických dovedností při vyhledávání zaměstnání, na získání zaměstnání a stejně tak podporuje udržení zaměstnání účastníků projektu. Nedílnou součástí záměr jsou aspekty vytvoření vzájemných vazeb mezi účastníky, mezi účastníky a pracovním týmem, udržení motivovanosti i po vstupu do zaměstnání , vědomí sounáležitosti, možnosti poskytnutí pomoci a rady a využití finanční podpory pro krytí nákladů souvisejících se vstupem do zaměstnání (doprovodná opatření, rekvalifikace/školení).


Aktivity vycházejí ze zkušeností pracovníků dětských domovů, domů na půl cesty, úřadů práce, jakož i zkušeností žadatele z práce s cílovou skupinou a zkušenostmi partnera v práci s uchazeči o zaměstnání obecně.


Dopad projektu a přínos projektu pro osoby cílové skupiny:


Prevence vzniku sociální exkluze, prevence kriminální činnosti, podpora profesního a sociálního začlenění cílové skupiny, rozvoj a udržování sociální koheze, snížení nezaměstnanosti cílové skupiny, výrazná pomoc dětským domovům při podpoře cílové skupiny, vytvoření pracovních míst v rámci projektu, velká šance na pokračování spolupráce partnerů se zaměstnavateli po skončení projektu


Délka: 24 měsíců


Místo realizace: Ústecký kraj (např. Ústí nad Labem, Šluknov, Most, Duchcov, Žatec aj.)


Počet podpořených osob: 50


Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 5. 2012 - 31. 8. 2014
  • Cílová skupina: 1. CÍLOVÁ SKUPINA: Osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin; Pro vstup do projektu budou cílové skupiny upřednostněny podle následujícího pořadí.; 1. Mladí lidé kteří se chystají opustit dětský domov max. 6 měsíců před odchodem z DD 2. Mladí lidé do 25 let; žijící v domech na půl cesty nebo azylových domech, kteří nemají zaměstnání 3. Mladí lidé do 25 let bez; rodinného zázemí , kteří nemají zaměstnání a jsou evidováni na ÚP. Jedna skupina zahrnuje vždy 12 účastníků,; skupiny budou realizovány ve 3 oblastech Děčínsko, Ústecko, Mostecko tzn. Skupiny budou průběžně; doplňovány podle toho jak budou účastníci odcházet do zaměstnání.; Vytipování a nábor účastníků do projektu bude probíhat skrze zapojené spolupracující organizace, s; vytipovanými klienty bude sjednána schůzka na které bude projekt představen, zodpovězeny dotazy a ujasněny; cíle. Vstup do projektu bude zcela dobrovolný, partnerské organizace budou sloužit jako zprostředkovatelé; kontaktu s cílovou skupinou. Schůzka s potenciálním účastníkem bude sjednána skzre pracovníky; spolupracujících organizací.; ; 2. CÍLOVÁ SKUPINA: Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace; ; V rámci této cílové skupiny tj. osob do 25 let věku bez kvalifikace či nízkou úrovní kvalifikace se projekt bude; zaměřovat na ty osoby, které vyrůstaly bez rodin (viz cílová skupina osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin).; Předpokládáme, že tyto osoby jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na místně příslušných úřadech práce; (kontaktních místech). Mnohdy již dětské domovy ani domy na půl cesty, kde tito lidé nějakou dobu pobývali; nemají aktuální kontakty (telefon, adresu, mail), a proto předpokládáme spolupráci s úřady práce při cíleném; výběru pro informační schůzky těchto osob.; Projektový záměr byl předjednán s Krajským úřadem práce v Ústí nad Labem (viz příloha č. 6 projektu), který; projektový záměr podpořil. Jak partner, tak částečně též žadatel mají vytvořené vazby na regionálních úřadech; práce a zkušenosti s výběrem vytipovaných osob vhodných pro projektové záměry.; Vhodné osoby dle kritérií CS projektu budou pozvány příslušným pracovištěm úřadu práce k informační schůzce,; kde jim členové pracovního týmu přiblíží plánované aktivity projektu a možnosti, které jim projekt nabízí (cílené; vyhledávání zaměstnání, praktické dovednosti při ucházení se o pracovní místo, doplnění kvalifikace, mzdový; příspěvek, úhrada veškerých nákladů spojených s ucházením se o práci a nástupu do zaměstnání). V případě; projeví zájmu, podepíše daná osoba Dohoda o vstupu do projektu a zapojí se do projektových aktivit.

Příjemce

  • Genesia, o.s.
  • IČ: 26627361
  • Sídlo:
    • Ulice: Budovatelů, budova DHO-D 1987
    • Město: Most 43401
  • http://www.genesia.info

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018