Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/A3.00005

KA 01 Realizace pilotního vzdělávacího kurzu pro specialisty v oblasti prevence kriminality


Cíl KA - vytvořit vzdělávací kurz a ověřit správnost jeho obsahu, formy a rozsahu pro specialisty v oblasti prevence kriminality KA je realizována ve 3 částech:


1. Pilotní vzdělávací kurz prezenční formou.


2. Pilotní vzdělávací kurz e-learningovou formou.


3. Evaluace přínosu, správnosti obsahu a formy kurzu.


 


KA 02 Realizace interaktivních sebezkušenostních tréninků pro rozvoj multikulturních kompetencí specialistů při jejich práci s menšinovými komunitami


KA tvoří 3 části:


1.Trénink pro interní lektory, který rozvíjí multikulturní kompetence s důrazem na konkrétní situace z praxe (tvorba obsahu a realizace 3 denního tréninku pro 15 osob,tvorba a tisk metodiky a výukových materiálů).


2.Trénink pro styčné důstojníky pro menšiny, který řeší i věcný obsah jejich práce (tvorba obsahu a realizace 3 denního tréninku pro 15 osob, tvorba a tisk metodiky a výukových materiálů. Trénink nacvičuje klíčové manažerské dovednosti, motivace a řízení pracovních skupin (dále PS), ve vztahu k práci s menšinami.


3.Trénink pro PS (interní lektoři, SD a specialisté pro menšinové komunity), (tvorba obsahu a realizace 14 běhů 3 denních tréninků, celkem pro 210 osob, tvorba a tisk výukových materiálů. Zaměřuje se na stmelování PS, posilování multikulturní kompetence účastníků, rozvoj jejich znalostí a modelové situace, vodítka pro řešení náročných situací při práci v  kulturně a sociálně odlišném prostředí menšinových komunit).


 


KA 03 Zpracování metodických materiálů a tvorba instruktážních videospotů pro specialisty v oblasti práce s menšinovými komunitami


KA podporuje vytvoření metodických materiálů a instruktážních videospotů pro specialisty v oblasti práce s menšinovými komunitami (lektoři, styční důstojníci pro menšiny, dále SD). Je nezbytné zlepšit interkulturní kompetence cílové skupiny a připravit ji na zvládání psychické zátěže a stresu při práci v kulturně / sociálně odlišném prostředí.


KA tvoří 5 částí:


1. Zpracování vstupního výzkumu a realizace analýzy hlavních typů zátěžových situací při kontaktu cílové skupiny s obyvateli sociálně vyloučených lokalit či nositeli sociálních, kulturních a jiných zvláštností.


2. Zpracování 10 scénářů na základě vytipovaných zátěžových situací - např. setkání cílové skupiny s neznámou komunitou a prožitá stresová situace z neznalosti odlišností komunity a kulturních zvyklostí, zadržení osob v sociálně vyloučené lokalitě, dopravní kontrola, agresivní jednání na úřadech, rasové profilování (např. lichva, korupční jednání v menšinových komunitách).


 3. Výběr 6ti scénářů (v součinnosti s realizačním týmem).


 4. Natočení 1 bloku videospotů, který bude obsahovat 6 krátkých instruktážních videí.


 5. Zpracování a tisk metodických materiálů, které budou po ukončení projektu využívat lektoři při průběžném vzdělávání cílové skupiny, zabývající se problematikou menšinových komunit.


 


KA 04 Realizace kurzů pro specialisty Kriminalistického útvaru Praha (KÚP) na podporu zpracování znaleckých výstupů, vytvoření metodik a příprava lektorů z KÚP


Cíl KA je zabezpečení kvalitních znaleckých postupů je  potřebné rozvíjet znalosti specifických postupů a metod u specialistu KÚP. Proto budou realizovány kurzy a vytvořeny metodiky pro následující vzdělávání specialistů.


KA tvoří 3 oblasti vzdělávání:


1.Audit systémů řízení kvality (tvorba obsahu a realizace 2 běhů 5ti denních kurzů pro 20 specialistů).


2. Statistické metody  (tvorba obsahu a realizace 2 běhů 5ti denních kurzů pro 20 specialistů).


3. Provedení a vyhodnocení způsobilosti osob a zkušebních postupů  (tvorba obsahu a realizace 2 běhů 5ti denních kurzů pro 20 specialistů).


 


KA 05 Realizace kurzů pro specialisty Policie ČR (PČR) v oblasti implementace, správy a využívání informačních a komunikačních technologií


Specialisté PČR se v kurzech proškolí v oblasti využívání a správy specifického SW, HW rozdělených do 6 oblastí:


1. Kurzy pro administrátory SW a HW - správa serverů, lokálních datových úložišť a sítí.


2.  Kurzy pro administrátory SW a HW - rozsáhlých národních a nadnárodních systémů.


3.Kurzy pro správce rozsáhlých databázových systémů, provozovaných na centrální úrovni.


4. Expertní kurzy pro vývojáře speciálních technických prostředků.


5. Kurzy pro uživatele a správce informačních a komunikačních technologií, využívaných zejména v procesu trestního řízení a při operativně pátrací činnosti PČR, nástroje pro efektivní  vužívání HW a zvýšení jeho spolehlivosti (virtualizace).


6. Kurzy pro využívání programátorských nástrojů - podpora vývoje SW aplikací.


 


KA 06 Provedení analýzy současné úrovně manažerských znalostí a dovedností, tvorba metodik vzdělávacích kurzů, realizace kurzu pro lektory vzdělávání managementu PČR, realizace pilotních modulů vzdělávání pro ověření vytvořených metodik


KA podporuje vytvoření systému manažerského vzdělávání a metodik pro specialisty-lektory, rozvoj manažerských kompetencí cílové skupiny a zlepšení kvality řízení PČR.


Vzdělávání je rozděleno na 4 části:


1. Analýza současné úrovně manažerských znalostí a dovedností managementu a stanovení souboru manažerských kompetencí pro 3 úrovně managementu (základní, střední a top).


2. Vytvoření 3 metodik vzdělávacích kurzů pro management a 1 metodiky pro lektory dalšího školení.


3. Proškolení minimálně 20 lektorů pro vedení vzdělávacích kurzů managementu. Školení bude probíhat dle vytvořených metodik.


4. Realizace pilotních kurzů pro základní a střední management PČR v oblasti měkkých, specifických dovedností a teambuildingu.


 


KA 07 Psychologické vzdělávání specialistů v oblasti kontaktu s osobami ohroženými sociálním vyloučením


KA podporuje rozvoj znalostí specialistů - psychologů. krizových interventů a dalších policistů při jednání s  s obětmi trestných činů, osobami ohroženými sociálním vyloučením.


KA je tvořena kurzy odborné asistence pro policejní psychology:


- kurz MMPI-2 pro Policii ČR;


-  seminář MMPI-2 v praxi.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou KA 01 jsou specialisté pracující v oblasti prevence kriminality (zaměstnanci MV ČR, příslušníci PČR a zaměstnanci orgánů územních samosprávných celků - krajských, obecních a městských úřadů), kteří budou do KA zapojeni především jako školené osoby. V rámci vyhodnocení obsahu a formy kurzů se budou; podílet na jejich konečné podobě jako zdroj zpětné vazby.; ; Cílovou skupinou KA 02 a 03 jsou specialisté PČR v oblasti práce s menšinovými komunitami(interní lektoři, styční důstojníci pro menšiny a členové jejich pracovních skupin). Specialisté budou do uvedených KA zapojeni především jako školené osoby a osoby, které budou využívat metodické materiály a videospoty při své práci.; ; Cílovou skupinou KA 04 jsou specialisté Kriminalistického ústavu Praha zabývající se zpracováním a kvalitou znaleckých výstupů, které se využívají při odhalování trestných činů. Cílová skupina je zapojena do KA jako školené osoby. Vybraní specialisté mohou následně vzdělávat další specialisty v této oblasti dle vytvořených; metodických materiálů.; ; Cílovou skupinou KA 05 jsou specialisté PČR zabývající se správou, využíváním a vývojem ICT a zvláštními; technickými prostředky. Členové cílové skupiny budou zapojeni do KA jako školené osoby.; ; Cílovou skupinou KA 06 jsou specialisté - lektoři a management PČR, kteří budou zapojeni do KA jako školené; osoby a osoby připomínkující metodiky. Proškolení specialisté-lektoři budou následně vzdělávat další specialisty v této oblasti dle vytvořených metodik a výukových materiálů.; ; Cílovou skupinou KA 07 jsou specialisté-policejní psychologové, krizoví interventi a další příslušníci PČR, kteří přichází do kontaktu s osobami ohroženými sociálním vyloučením, zejména s oběťmi trestných činů. Specialisté budou do uvedené KA zapojeni jako školené osoby a vybraní specialisté mohou jako lektoři následně vzdělávat další specialisty v této oblasti.

Příjemce

 • Ministerstvo vnitra
 • IČ: 00007064
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Štolou
  • Číslo popisné: 936/3
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.mvcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
 • Investiční priorita: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
 • Výzva: Efektivní úřad Ministerstva vnitra

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018