Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Elektronický vzdělávací a informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR)

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/A3.00003

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku je organizační složka státu a je součástí Hasičského záchranného sboru ČR.


Posláním školy, založené v roce 1967, je především vzdělávání v oboru požární ochrany.


Od svého zřízení škola sloužila především potřebám profesionálních hasičů a záchranářů. Třídami školy prošla v minulosti podstatná část dnešních příslušníků HZS ČR a pracovníků v oboru PO v ČR. Mnozí z nich zastávají v požární ochraně významné funkce. V roce 1991 bylo zavedeno čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol. Za významný mezník v historii školy lze považovat rok 2002, kdy bylo otevřeno studium na Vyšší odborné škole, prováděné kombinovanou formou studia. Škola zahájila vzdělávání v tomto typu studia jako první škola v rezortu MV.


Významnou činností školy je zajišťování odborné způsoilosti příslušníků HZS. To se děje zejména prováděním odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti a odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, které mají zejména podobu kurzů zakončených samotnou zkouškou odborné způsobilosti. Právě v oblasti kurzů pro příslušníky a občanské zaměstnance škola již několik let realizuje nové formy výuky se zaměřením na využití moderních technologií a především s důrazem na elektronické formy vzdělávání. Škola například zavedla možnost ověřování odborné způsobilosti příslušníků formou testů dostupných přes webové rozhraní pro celý HZS ČR.


Škola plní úkoly v oblasti specifického vzdělávání a odborné přípravy vyplývající z platné legislativy zejména zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. K naplnění těchto úkolů je třeba mít průběžně aktualizovaný elektronický vzdělávací systém a nový informační vzdělávací systém, které budou využívat nové, moderní prvky formy výuky (u EVS interaktivní e-learning u IVS snadno dostupné aktuální informace).


Obsahem projektu je navázat na podporovanou činnost výzvy "Rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání (vč. e-learningů)" zefektivněním a inovací elektronického vzdělávacího systému instalací a konfigurací vhodných nástrojů pro vytvoření a aktualizaci audiovizuálních přednášek a redakčního systému a vytvořením informačního vzdělávacího systému pro příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru ČR, instalací a konfigurací systému. Projekt reaguje na potvrzený zájem cílové skupiny o elektronické formy vzdělávání a koresponduje tak s cílem oblasti podpory ve smyslu inovačního posílení institucionální kapacity ve smyslu zefektivnění vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou všichni zaměstnaci a příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR.

Příjemce

 • Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku
 • IČ: 64122654
 • Sídlo:
  • Ulice: Pionýrů
  • Číslo popisné: 2069
  • Městská část: Místek
  • Město: Frýdek-Místek
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73801
 • http://www.sospofm.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
 • Investiční priorita: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
 • Výzva: Efektivní úřad Ministerstva vnitra

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018