Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00165

 


Projekt zahrnuje čtyři klíčové aktivity:


 


 


  • aktivita 1 - Přípravná fáze


 


Přípravná fáze zahrnuje především nastavení spolupráce (povinností, pravidel...) jednotlivých partnerů (projekt má vyjma žadatele 5 partnerů) vč.uzavření smlouvy o partnerství, nastavení pravidel společné komunikace, předávání informací a způsob vzájemného informování mezi všemi partnery a členy realizačního týmu, výběr dodavatelů jednotlivých vzdělávacích kurzů pro akt. 2 – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, společné plánování podrobného harmonogramu vzdělávacích kurzů, časový rámec atd.


 


 


  • AKTIVITA 2 – vlastní Realizace vzdělávacích kurzů


 


Přímá realizace jednotlivých vzdělávacích kurzů. Všechny kurzy budou akreditované pro zvolené cíl. skupiny (prac. v soc. službách, soc. pracovníky,či vedoucí pracovníky).CELKEM BUDE REALIZOVÁNO 28 VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PŘÍMO V MÍSTĚ (Č. KRUMLOV ČI PRACHATICE). NA DALŠÍ 3 KURZY budou pracovníci vysláni.


 


Vzdělávací kurzy odráží konkrétní potřeby organizací zapojených do projektu. HLAVNÍ TEMATICKÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ:


 


1) specifické vzdělávání: specifické způsoby práce s klienty (bazální stimulace, krizová intervence, zadlužený klient, mediace, poradenské dovednosti, ad.): proběhne 11 kurzů v místě, na další 2 budou prac. vysláni


 


2) rozvoj psychosociálních dovedností: komunikační dovednosti a sociální kompetence (sebeobrana, asertivita, sebezkušenostní výcvik, ad.): proběhne 6 kurzů na 1 kurz budou pracovníci vysláni


 


3) manažerské dovednosti: 4 kurzy na podporu a rozvoj manažerských dovedností, dovedností projektových ad.)


 


4) standardy kvality zaměřené na nejvíce ožehavá témata (ochrana práv uživatele, individuální plánování, příprava na inspekci, ad.): 5 kurzů


 


 


 


Celkem předpokládáme min. 270 absolventů. Některé z kurzů budou v místě realizovány 2x z důvodu, kdy zájem převyšuje kapacitu kurzu.


 


HLAVNÍ METODY PRÁCE: Získávání nových informací, předávání zkušeností,praktický nácvik dovedností, upevňování získaných znalostí, schopností adovedností. Posílení osobnostních a profesních kompetencí směrem ke klientům, jejich blízkým, ke kolegům, podřízeným.


 


 


  • AKTIVITA 3 - Evaluace projektu a kurzů


 


V rámci vzdělávacích kurzů bude prováděna evaluace jak na úrovni zpětné vazby účastníků vůči samotnému kurzu, tak evaluace na úrovni přínosu vzdělávání pro samotný výkon práce v sociálních službách, resp. přenesený přínos vůči klientům. Cílem této aktivity (evaluace) je získat a vyhodnocovat veškeré relevantní údaje za účelem komplexního zhodnocení úspěšnosti, aktuálnosti a účelnosti realizace programu/vzdělávacích akcí.  V rámci aktivity bude probíhat průběžná distribuce a sběr dotazníků a příp. dalších relevantních informací pro evaluaci projektu a vzdělávacích kurzů, jejich zpracování a vyhodnocování. Na závěr této aktivity (a projektu) bude vytvořena EVALUAČNÍ BROŽURA shrnující výše uvedené vyhodnocení, zjištěné poznatky. Brožura (v pdf, cca 30 stran) bude také zahrnovat příklady dobré praxe či návrhy nové postupy ze vzdělávacích kurzů pro zkvalitnění sociálních služeb a jejich implementaci v praxi). Zároveň bude nastiňovat další strategii a postup pro realizaci dalšího návazného vzdělávání v oblasti sociálních služeb v daných regionech.


 


 


  • AKTIVITA 4 - Koordinace a řízení projektu


 


Koordinace a řízení projektu probíhá průběžně v celém časovém harmonogramu realizace projektu. Jedná se především o výběr, nasmlouvání, zajištění konkrétních vzdělávacích kurzů, jejich praktické zajištění (zajištění prostor, pozvánek, lektorů, domluv s účastníky, sjednání vyhovujícího termínu, místa konání a také zjištění aktuálních potřeb pro konkrétní specifikaci vzdělav. kurzů). Do koordinace patří také organizační, administrativní zajištění, vedení prezenčních listin, získávání evaluačních listů - viz akt. 3), zajištění materiálu nezbytného k realizaci - příprava a zajištění pomůcek (velkoformátové archy papíru, fixy, atd., dataprojektoru, notebooku, případně videa, atd). Do této aktivity spadá také kontrola dodržování všech pravidel OPLZZ, tvorba monitorovacích zpráv, kontrola harmonogramu a plnění projektu a jeho aktivit, indikátorů, dohled nad publicitou proj. atd. Do koordinace také patří řízení projektu i po stránce finanční, tzn. kontroluje adekvátnost a efektivitu nákladů, uznatelnost nákladů, aktuální i průběžné čerpání finančních prostředků.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb, respektive pracovníci příjemce a jeho pěti partnerů projektu (sociální pracovníci, prac. v sociálních službách, vedoucí pracovníci). Příjemce projektu je ICOS Český Krumlov, o.p.s. Partneři projektu jsou Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Hospic sv. Jana N. Neumanna, KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s., KREBUL, o.p.s., Charita Kaplice. Cílovou skupinou tak jsou zaměstnanci/pracovníci zadavatele a jeho partnerů. Ti poskytují následující registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství, Osobní asistence, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Terénní programy, Dům se zvláštním režimem, Odlehčovací služba, Pečovatelská služba, Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutická dílna.

Příjemce

 • ICOS Český Krumlov, o.p.s.
 • IČ: 70815089
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Svornosti
  • Číslo popisné: 2
  • Městská část: Český Krumlov
  • Město: Český Krumlov
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 38101
 • http://www.icos.krumlov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018