Zpět

Implementace nové integrovatelné e-learningové infrastruktury do rezortu MV prostřednictvím videokonferenčního řešení

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00044

Cílem projektu je zavedení nových e-learningových prvků do rezortu MV, prostřednictvím vytvoření jednotné plně integrovatelné informačně-komunikační a vzdělávací infrastruktury. Tato infrastruktura bude zároveň vhodně doplňovat stávající i budoucí aktivity v oblasti řízení lidských zdrojů rezortu MV. V souladu se Smart Administration, potřebami rezortu MV a cílových skupin projekt vytvoří systém řízení lidských zdrojů v oblasti vzdělávání v rezortu MV a inovativním způsobem zapojí videokonferenční řešení do výuky. Tím přispěje k modernizaci, flexibilitě, zvýšení transparentnosti a zajištění účelné elektronizace vnitřních agend a optimalizace interních administrativních a řídících procesů. Dojde k usnadnění přístupu k informacím v oblasti řízení lidských zdrojů a k zefektivnění vzdělávání cílových skupin, snížení nákladů na výuku a vyloučení omezujících faktorů (kapacita učebny, časové možnosti lektorů, účastníků, náklady na dopravu). V souladu s udržitelností projektu bude zanalyzován aktuální stav e-learningového vzdělávání v rezortu a dle potřeb cílových skupin navrženy další e-learningové vzdělávací aktivity. Hlavní aktivity tříletého projektu jsou soustředěny na tvorbu a provoz informačně-komunikační a vzdělávací infrastruktury (e-learningového portálu), multimediálních vzdělávacích pomůcek, studijních opor, metodiky k práci s e-learningovým portálem a realizaci vzorových vzdělávacích aktivit v rámci prohlubujícího vzdělávání zaměstnanců MV a dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců a příslušníků PČR. Zaměstnancům MV bude projektem zprostředkováno vyžádané vzdělávání k aktuálním problematikám strukturálních fondů EU. Cílové skupiny PČR budou, na základě vlastního požadavku, vzdělávány v oblasti lidských práv, etiky, korupce, rovných příležitostí a dále v oblasti efektivní komunikace a řešení specifických situací s občany. Významnou aktivitou je rovněž workshop pro zpětnou vazbu a systémovou integraci do rezortu MV. Tím dojde k zajištění přenositelnosti a udržitelnosti. Projekt přispívá k profesnímu i kariérnímu růstu lidských zdrojů a přeneseně i ke zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy a veřejných služeb.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2011 - 31. 5. 2014
 • Cílová skupina: Cílovými skupinami jsou pracovníci/ce MV a PČR. V rámci systémového pojetí, udržitelnosti a na základě analýzy e-learningových vzdělávacích potřeb dojde k dopadu na celý rezort vnitra. Výstupy jsou přenositelné v rezortu prostřednictvím vytvořeného e-learningového portálu a modelu vzdělávání. Z dotazníkového šetření zaměstnanců MV vyplynul zájem o školení v oblasti strukturálních fondů a z dotazníkového šetření PČR o oblast lidských práv, etiky, korupce, rovných příležitostí, oblast komunikace a řešení specifických situací. Projekt reaguje na zjištěné vzdělávací potřeby respondentů. Pomocí e-learningu a vytvořených technických podmínek žadatel dokáže, na rozdíl od prezenční výuky, zapojit do vzdělávání početnější cílové skupiny. Cílové skupiny budou motivovány k zapojení do vzdělávání pro jeho využitelnost v praxi, zvýšení odborné kvalifikace a osobnostní rozvoj. Vzdělávací programy budou obsahovat motivační příklady a studijní opory z praxe MV a PČR. E-learningový portál pomocí úvodní aplikace vysvětlí cílovým skupinám postup a metody vzdělávání. Cílové skupiny budou mít možnost průběžné sebereflexe dosažených výsledků vzdělávání (autotesty, tutoring) a připomínkování kvality vzdělávání. Nabídka bude zveřejněna i na intranetu a internetu žadatele.

Příjemce

 • Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
 • IČ: 48135453
 • Sídlo:
  • Ulice: Pod Táborem
  • Číslo popisné: 102/5
  • Městská část: Hrdlořezy
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19000
 • http://www.skolamv.cz/projektsfeu/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018