Zpět

Implementace standardů kvality sociálně právní ochrany dětí správního obvodu ORP Břeclav

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00103

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí přináší nové podmínky, povinnosti a inovace pro orgány sociálněprávní ochrany dětí, zejména nové požadavky na způsob systematické sociální práce s rodinami a dětmi a standardy kvality, SPOD. Tyto podmínky a požadavky se nutně musí projevit ve výkonu práce pracovníků OSPOD, kteří jsou nuceni ve velmi krátké době reagovat na rozsáhlé legislativní změny, zvláště v oblasti standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 


ORP Břeclav spadá do skupiny ORP se zvýšenou mírou náročnosti výkonu SPOD, zejména z těchto důvodů: 


Roste počet kriminality dětí, zvláště v rizikových lokalitách Města Břeclavi, stoupá počet neúplných rodin se závislými dětmi, počet dohledů stanovených soudem, varovný je i rostoucí počet zanedbávaných dětí. Potřebnost je dána také požadavky na dostatečné personální zabezpečení výkonu SPOD. K 31. 12. 2012 bylo na území ORP Břeclav cca 10.500 dětí (0-18), což vede k potřebnosti navýšení počtu pracovníků ze současných 10 pracovníků (8,5úv.) na 12 (10,5 úv.)pracovníků a naplnění minimálního personálního standardu.


Hlavním cílem projektu je vytvoření nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí, prostřednictvím zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí a podpory pracovníků sociálně-právní ochrany dětí v ORP Břeclav a tím dosažení systematické sociální práce orgánu sociálně právní ochrany dětí Břeclav. 


Tohoto cíle chceme dosáhnout realizací logicky provázaných sedmi klíčových aktivit: budou přijati a technicky vybaveni chybějící dva pracovníci OSPOD, tým pracovníků OSPOD se zúčastní 176 hodin vzdělávání ve vybraných oblastech stanovených v příloze č. 2 výzvy, získají tak kompetence pro zavádění standardů kvality do praxe a pro systematickou sociální práci, budou vytvořeny standardy kvality OSPOD Břeclav a Metodika standardů kvality, budou realizovány dva kulaté stoly a dva workshopy, což povede k výměně zkušeností, odborné spolupráci a posílení kompetencí pracovníků OSPOD. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace; Způsobem zapojení cílové skupiny do projektu je zahájeno vzděláváním pracovníků v rámci KA 2. Do projektu; bude zapojeno celkem 12 pracovníků OSPOD Břeclav, z toho dva nově přijatí pracovníci. V akreditovaném; vzdělávání získají nezbytné znalosti a dovednosti pro systematickou sociální práci a implementaci standardů; kvality. Následně se pracovníci sami zapojí do tvorby jednotlivých standardů kvality, tak vznikne efektivní a živý dokument vedoucí k podpoře pracovníků a kvalitního výkonu SPOD.; MOTIVACE PRACOVNÍKŮ K ÚČASTI NA AKTIVITÁCH:; - zvýšení úrovně svých profesních kompetencí,; - zvýšení úrovně svých manažerských dovedností; - zvýšení efektivity své práce; - zvýšení kvality poskytovaných služeb klientům; - získání podnětů ke svému dalšímu vzdělávání; - posílení týmové práce, prevence syndromu vyhoření

Příjemce

 • Město Břeclav
 • IČ: 00283061
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí T. G. Masaryka
  • Číslo popisné: 42/3
  • Městská část: Břeclav
  • Město: Břeclav
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69002
 • http://www.breclav.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018