Zpět

IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji"

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00023

Projekt se zaměřuje na poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb především služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Libereckého kraje. Cílem poskytování těchto sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a případně umožnit jim návrat na trh práce (případně vstup na trh práce a udržení se na trhu práce.


Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, které jsou sociální služby v rámci tohoto projektu poskytovány, reflektuje na potřeby kraje, které vyplývají ze Strategie střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2008 v souladu s § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále pak strategických dokumentů LK.


Projekt se zaměřuje na poskytování následujících druhů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách: intervenční centra, azylové domy, podpora samostatného bydlení, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku 15 - 26 let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace, raná péče (zaměření na pečující osoby).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2009 - 28. 2. 2013
 • Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zaříezní pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby pečující o osobu blízkou

Příjemce

 • Liberecký kraj
 • IČ: 70891508
 • Sídlo:
  • Ulice: U Jezu
  • Číslo popisné: 642/2a
  • Městská část: Liberec
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46001
 • http://IP1.kraj-lbc.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018