Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Kvalifikovaní zaměstnanci v oblasti unikátního zpracování kompaktních materiálů a výrobě barev, laků a stavební chemie

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00222

Především díky unikátním technologickým postupům při ohýbání umělého kamene, vlastní vývojové laboratoři (díky které jsme schopní upravit výrobky a připravit je na použití v podmínkách dané aplikace či zadaného účelu podle specifických požadavků zákazníka), certifikovaným nátěrovým systémům ad. jedinečných činností (popsáno v kap. č. 18), ve kterých nemáme na českém trhu přímou konkurenci - máme velmi specifické požadavky rozvoj kvalifikace našich zaměstnanců, neboť ani z pracovního trhu nejsme schopni rekrutovat kvalifikovanou pracovní sílu. Takže se neustále potýkáme s potřebami na straně jedné a požadavky na straně druhé na zvyšování odborné kvalifikace našich zaměstnanců a to tak, aby byli schopně plnohodnotně ovládat náš výrobní program, který se navíc neustále vyvíjí. Další pohled potřebnosti vynakládání finančních prostředků na vzdělávání našich zaměstnanců ve specifickém know-how je ten, že jako MSP, který se i v dnešní době potýká s projevy důsledků propuknuté hospodářské krize, potřebuje eliminovat negativní dopady výkyvů trhu a to tak, že musíme být schopni využívat naše zaměstnance na různých pracovních pozicích - tzn. posilovat vícefunkčnost jednotlivých pracovníků (úzká specializace zaměstnanců způsobuje výkyvy v poptávce zaměstnavatele po jejich odbornosti v rámci fungujícího výrobního cyklu) pro uspokojení naší okamžité poptávky. Našich 39 zaměstnanců bude schopných díky získané finanční podpoře efektivněji obsluhovat stroje a zařízení jedinečnými technologickými postupy používanými při thermoformingu umělého kamene, získávat tak bezesparé celky, vyrábět a správně používat vlastní nátěrové systémy, vyrábět lehké komposity - lamináty pomocí nových materiálů, zavádět do výroby inovované výrobky určené do potravinářství a vinařství ad. - vše na podporu jedinečného portfolia DCH - Sincolor, a.s. a na zamezení výroby zmetků, čímž dojde ke zefektivnění vnitropodnikových procesů a upevnění postavení naší firmy na trhu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: K 15.8.2012 jsme zaměstnávali 46 osob, z čehož jsme jich do cílové skupiny projektu zařadili 85 % (39 zaměstnanců), a to dle požadavků vedení firmy (s ohledem na středně až dlouhodobý výrobní plán a proces firmy a firemní strategii a z výstupů hodnotících pohovorů) na odbornou kvalifikaci,; zastupitelnost a uplatnitelnost našich zaměstnanců v jednotlivých výrobních procesech a také dle potřeb a požadavků samotných zaměstnanců na rozvoj jejich odborných znalostí a dovedností.; Přínosy z realizovaných aktivit projektu a motivace k absolvování celého vzd. procesu projektu pro cílovou skupinu: zvýšení jejich odborných kompetencí nezbytných ke kvalitnímu vykonávání unikátních pracovních postupů, která se váže k jejich pracovnímu místu a zařazení, dále zvýšení jejich vnitrofiremní adaptability a zvýšení jejich uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti na současné nebo budoucí pracovní pozici především proto, že budou pro svého zaměstnavatele lépe využitelnými na různých pracovních pozicích (souvisí s optimalizací využívání pracovníků včetně efektivního využívání pracovního fondu).; ; Do projektu je zařazeno:; 20 dělníků, 6 technických pracovníků, 5 obchodních manažerů, 2 pracovníci výzkumu a vývoje, 2 vedoucí výroby/ředitelé divize, 4 administrativní pracovníci.; Zaměstnanci v projektu jsou ze dvou krajů: Karlovarský - 21 zaměstnanců, Plzeňský - 18 zaměstnanců.; Žen jsme do projektu zařadili 36 %, všechny osoby zařazené do projektu jsou ve věku mezi 25-50 lety. Cílová skupina byla vybrána při respektování zásad rovných příležitostí. ; Cílová skupina absolvuje školení pouze prezenční formou v celkem 14 kurzech (interními i externími školiteli).; Veškeré aktivity zařazené do projektu souvisí se specifickými výrobními postupy DCH - Sincolor, a.s. nebo s produkty, které nabízí jako jediná z českých firem.

Příjemce

 • DCH - Sincolor, a.s.
 • IČ: 25248294
 • Sídlo:
  • Ulice: Sokolovská
  • Číslo popisné: 1036/124e
  • Městská část: Rybáře
  • Město: Karlovy Vary
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 36005
 • http://www.dch-sincolor.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018