Zpět

Odborné vzdělávání k vyšší adaptabilitě a konkurenceschopnosti zaměstnanců Donauchem s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01198

Ve stále se vyostřujícím konkurenčním prostředí potřebujeme zkvalitnit odborné dovednosti rozšiřujícího se obchodního týmu, dále zkvalitnit vnitrofiremní podpůrné procesy (zamezení vysoké chybovosti) a podpořit rozvoj lidských zdrojů v naší organizaci. Realizací předkládaného projektu chce společnost Donauchem docílit zajištění dlouhodobého systematického systému vzdělávání prezenční formou se zaměřením na odborné požadavkyzaměstnanců a s ohledem na jejich zastávané pozice ve firmě - zajistit pravidelnější a ucelenější režim školení jak stávajících, tak nových zaměstnanců. Prostřednictvím zvyšování odborných znalostí klíčových pracovníků společnosti chceme dosáhnout zvýšení naší konkurenceschopnosti na velmi konkurenčním trhu. Důležité je také zavedení systému udržitelnosti vzdělávání tj. školení zaměstnanců zapojených do personálních procesů ainterních koučů, kteří naváží na tento projekt. Největší nároky, které si klademe na nový vzdělávací systém,spočívají v zavedení pravidelného odborného školení se zaměřením na všechny klíčové skupiny zaměstnanců.Dosud školení probíhala zcela nepravidelně, a to nejvíce pro obchodní zástupce. Proto vzdělávací projekt chceme pojmout jako investici do lidí a do zvyšování jejich kompetencí.Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti Donauchem a to oborově konkrétně obchodníci, backoffice a management.Cílů projektu bude dosaženo realizací plánovaných klíčových aktivit. Realizací veškerých aktivit v projektu dosáhneme zvýšení konkurenceschopnosti celé společnosti, zejména díky postupně nabytým dovednostem a týmové spolupráci.V rámci projektu bude realizováno také odborné vzdělávání cílové skupiny projektu (43 osob). Projekt bude realizován projektovým týmem projektu (manažer projektu, finanční manažer, koordinátor projektu) a externím realizátorem projektu - zajištění odborného vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina: Zaměstnanci; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; ; Projekt byl připraven ve spolupráci se zaměstnanci, kteří se aktivně podíleli na navržení oblastí jejich odborného; rozvoje na základě jejich potřeb v rámci výkonu dané pozice. Zároveň se představy zaměstnanců a představy; společnosti každoročně projednávají v rámci průběžné evaluace - dotazníkové šetření. Společnost dlouhodobě; navrhuje vzdělávací aktivity na základě průběžné analýzy. Pracovníci společnosti mají osobní zájem na; zvyšování své kvalifikace. To je samo o sobě motivující prvek zapojení se do projektu. Motivaci zapojení; pracovníka do projektu je hmatatelný důkaz o zvýšené kvalifikaci v podobě osvědčení o absolvování.; Naprostá většina osvědčení dosažených (plánovaných) v tomto projektu zvyšuje hodnotu pracovníka na trhu; práce a rozvoj odborných znalostí zvyšuje současně jeho další adaptabilitu.; ; Cílová skupina projektu bude zapojena do vzdělávacích aktivit, které byly navrženy s návazností na potřeby dle; výkonu jejich pracovních pozic - popř. dle nastavených cílů projektu, které také vycházejí ze stanovených a; zjištěných nedostatků.; ; Cílová skupina projektu bude také zapojena do procesu průběžné evaluace projektu a vzdělávání v rámci; projektu - průběžné vyhodnocování spokojenosti, obsahu, úrovně a přínosu vzdělávacích aktivit pro cílovou; skupinu. Tato aktivita je velice důležitá pro nastavení dalšího systému vzdělávání v podniku.; ; Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:; ; Konkrétní výběr cílové skupiny a jejich zmapované potřeby se opírají o šetření a průzkumy probíhající před; započetím projektu. Jedná se o zaměstnance, kteří v přípravné fázi projevili zájem o aktivity projektu a již v; minulosti se aktivně věnovali svému rozvoji. Zaměstnanec, který projde balíkem školení si dále upevňuje své; zkušenosti a bude nabývat nových, které budou; sloužit pro jeho osobní kariérní rozvoj.; ; Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří zaměstnanci společnosti, kteří zajišťují důležité aktivity společnosti - v; cílové skupině jsou zastoupeny jak stávající zaměstnanci společnosti, tak noví zaměstnanci - zde byla; vydefinována jasná potřeba sladění znalostí a kompetencí ; nových a stávajících zaměstnanců společnosti.; ; Cílová skupina je složena ze středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných osob. Jedná se o pozice a lidi se silnou; potřebou rozvoje svých odborných dovedností. Vzdělávání je chápáno jako investice, která se vrací a realizované; aktivity podpoří udržitelnost pracovních míst společnosti.; ; Potřeby cílové skupiny v oblasti vzdělávání vycházejí jak ze zkušeností fungování společnosti s ohledem na typ; zakázek a klientů, tak v návaznosti na výsledky analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců, která byla ve; společnosti Donauchem realizována (viz. Vstupní analýza).; ; Cílovou skupinu projektu tvoří oborově obchodníci, back - office a management.; Podle rozdělení do věkových skupin 25- a 50+:; a) skupina do 25: do projektu zařazeno 3 osoby (všichni zaměstnanci); b) skupina nad 50 let: do projektu zařazeno 5 osob (5 osob ze 7 zaměstnanců); ; V rámci projektu jsou navrženy konkrétní aktivity zaměřené na zvyšování zaměstnatelnosti znevýhodněných; osob ve věkové skupině do 25 a 50+ a podporu jejich uplatnění na trhu práce.; Součástí cílové skupiny projektu jsou také ženy na MD/RD - možnost účasti na vzdělávání v rámci KA č. 2 - účast; na vybraných vzdělávacích aktivitách a zařazení kurzu "Sladění rodinného a pracovního života".

Příjemce

 • DONAUCHEM s.r.o.
 • IČ: 43774750
 • Sídlo:
  • Ulice: Za Žoskou
  • Číslo popisné: 377
  • Městská část: Nymburk
  • Město: Nymburk
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 28802
 • http://www.donauchem.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018