Zpět

Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků I.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3.00004


 


V oblasti zdravotnictví a zdravotních věd dochází k rychlému rozvoji technologií, odborných a pracovních postupů, které jsou spojeny s vysokými nároky na vzdělávání, získávání a udržování odborné a profesionální úrovně, proto je nezbytné aktivně se podílet na podpoře vzdělávání zdravotnických pracovníků v těchto oblastech.


V rámci realizace projektu dojde k rozvoji kvalifikační úrovně a kompetencí lékařských a nelékařských (aktivity spadající do realizace katedrami IPVZ) zdravotnických pracovníků, vedoucí ke zvýšení jejich účasti v celoživotním vzdělávání a posílení jejich postavení na trhu práce a rovněž motivaci zaměstnavatelů ve zdravotnictví k prosazování odborného vzdělávání zaměstnanců v rámci organizace, jako prostředku k posílení jejich konkurenceschopnosti.


 


 


Vzdělávání bude probíhat v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění.


 


Smyslem projektu je docílit vyšší připravenosti zdravotnických pracovníků na měnící se potřeby trhu práce, na změny demografické, politické, ale i legislativní a tím docílit vyšší efektivity při poskytování zdravotních služeb. Druhotně projekt přispěje i k zlepšení kvality zdravotnických služeb pro pacienty/klienty, k lepší a kvalitnější informovanosti nejenom odborné veřejnosti a k šíření modelu „dobré praxe“. A tím i k zajištění dostatečného množství odborně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků.


Projekt je koncipován do tří oblastí vzdělávání:


1. Kurz ATLS 2.Odborné výukové texty 3.E-learningové kurzy


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 2. 6. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou výzvy jsou fyzické osoby - zaměstnanci (ve smyslu § 6 zákoníku práce) organizací zřizovaných MZ ČR, organizací zřizovaných a zakládaných kraji, organizací; zřizovaných a zakládaných obcemi nebo ostatních poskytovatelů zdravotních služeb, přičemž tito zaměstnanci musí zároveň být lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb., popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb.; Osoby samostatně výdělečně činné a jejich zaměstnanci:; Dále jde o OSVČ a jejich zaměstnance, kteří jsou zároveň lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb.,; popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb.

Příjemce

 • IPVZ
 • IČ: 00023841
 • Sídlo:
  • Ulice: Ruská
  • Městská část: Strašnice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 10000

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018