Zpět

Odborné vzdělávání pracovníků výroby a rozvodu tepla a stavební výroby

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01165

KA 1 - Řízení a monitoring projektu


V rámci této aktivity bude zajištěna organizace, řízení a administrace projektu, naplnění jeho cílů, výstupů.


Probíhat bude po celou dobu realizace projektu.


KA 2 - Zvýšení odborné kvalifikace pracovníků


Předmětem KA je získání nových poznatků, které mají zásadní dopad pro zvýšení odbornosti aktuálnosti, efektivity a bezpečnosti výroby.


Zásadní je schopnost know-how efektivně sdílet mezi jednotlivými odbornostmia účelně propojovat znalosti jednotlivých specialistů.


Aktivita tedy zahrnuje odborné vzdělávání, které bude poskytováno jednotlivým pracovníkům na základě identifikovaných nedostatků v jejich profesionálních kompetencích a také v zájmu rozšíření kvalifikace společnosti onové odbornosti.


V rámci aktivity bude realizováno 20 školících témat


KA 3 - Efektivní využití odborných SW nástrojů


Pro dosažení cílů potřebuje firma zaškolit nejen konstruktéry a projektanty, ale i obsluhy složitých energetických zařízení, která pracuji se speciálními SW.


SW IS ENERGIS je nástroj využívaný firmami působícími v oblasti výroby a dodávek tepla.


Žadatel disponuje IS Helios a připravuje instalaci této nadstavby.


Klíčové je naučit zaměstnance tuto nadstavbu nad IS efektivně využívat. Ztoho důvodu byla do plánu zařazena i část praktických nácviků - efektivní podpora pro praktické ovládnutí IS.


Je nutné zefektivnit spolupráci jednotlivých součástí firmy zpřehledněním organizačních a výrobních procesů v naší firmě.


Tento přístup je v souladu se současnými trendy tak, aby se zvýšila produktivita vývoje nových zařízení i modifikace stávajících, omezila se chybovost, nastavily se standardy spolupráce a změnových řízení.


Bez používání aktuálních specializovaných softwarů není možné udržet dlouhodobou konkurenceschopnost žádné společnosti.


V rámci aktivity bude realizováno 25 školících témat.


KA 4 - Klíčové dovednosti - Osobní efektivita


Cílem KA je zvýšit kompetence všech pracovníků společnosti v několika směrech:


Práce s nejpoužívanějšími kancelářskými aplikacemi je podstatnou součástí každodenní pracovní činnosti napříč společností.


Nedostatečně efektivní využívání pokročilejších funkcí aplikací má výrazný dopad na efektivitu odborných prací a je proto nutné znalosti zejména s přechodem na nové verze software obnovovat.


Za současných podmínek se důsledné uplatňování metod finančního řízení a kontroly finančních toků stává nutnou součástí pracovní rutiny příslušných oddělení společnosti a je tedy nutné náležitě zvýšit odbornost zodpovědných pracovníků.


V oblasti personálního řízení budou školením podpořeny oblasti kvalifikace,které nebyly dosud ve firmě rozvíjeny a jejichž význam dále poroste.


Předpokládáme, že v rámci aktivity bude realizováno 5 školících témat.


KA 5 - Rovné příležitosti mužů a žen


Dílčí aktivity, kterými bude žadatel tuto aktivitu naplňovat, jsou směřovány do následujících činností:


1/ Vybraný zaměstnanec firmy bude absolvovat kurz v oblasti RP. Předpokládáme, že v rámci aktivity bude realizováno 1 školící téma.


2/ Následně provede interní analýzu aktuální praxe ve firmě z pohledu RP. Zaměstnanci vyplní na úvod dotazník mapující jejich genderové zkušenosti vč. otázek týkajících se problematiky slaďování rodinného a profesního života.


3/ Implementace principů RP do interních procesů (např. úprava firemních směrnic; zaměřit se na rozvoj alternativních forem výkonu práce během MD/RD;atd.)


4/ Na konci projektu pak bude provedena srovnávací analýza, jejímž výstupem bude hodnotící zpráva, která popíše, k jakým změnám skutečně v praxi došlo a jaký další směr je nutné sledovat v rámci udržitelnosti projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu budou zapojeny 4 typy cílových skupin:; - Vedoucí TH + energetický manažer + vedoucí oblastí + techničtí pracovníci(8 osob); - Mistři a jejich zástupci (8 osob); - Vedení firmy + ekonomický ředitel + účetní + manažer IMS (3 osoby); - Technici + projektanti (20 osob); - Obsluha energetických zařízení (29 osob)

Příjemce

 • ERDING, a.s.
 • IČ: 25512455
 • Sídlo:
  • Ulice: Kosmákova
  • Číslo popisné: 2195/28
  • Městská část: Židenice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61500
 • http://www.erding.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018