Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti TBG Betonmix, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01507

Charakteristika hlavních cílů projektu:


Hl.cílem projektu je podpora zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců prostřednictvím nově vytvořených nástrojů podnikového vzdělávání. Hl. cíl bude naplňován prostřednictvím těchto specifických cílů (SC):


SCI: sestavení interního-podnikového lektorského týmu;


SCII: vytvoření metodické podpory se zaměřením na standardizaci postupů v pohledávkách a vyjednávání;


SCIII: zavedení standardizovaných postupů a komplexnost v přístupech k řešení obchodní a cenové politiky;


SCIV: zavedení doporučených nástrojů a opatření Auditu rovných příležitostí žen a mužů prostřednictvím Garanta pro zavádění rovných příležitostí žen a mužů.


Zdůvodnění potřebnosti projektu:


Společnost TBG BETONMIX, a.s. provedla analýzu dalšího profesního vzdělání svých zaměstnanců, jejíž výsledky definovaly jako nezbytné vytvoření firemní strategie založené na zvýšení motivace zaměstnanců v oblasti rozvoje kariéry a vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj kompetencí a dovedností zaměstnanců společnosti. Největší potřeba vzdělávat se je v odborných dovednostech v závislosti na aktuální či očekávané pracovní pozici v podniku. Zjištěné potřeby byly konfrontovány s cíli a strategií společnosti a byly nastaveny klíčové aktivity projektu.


Předkladatel projektu si je vědom, že klíčová je v tomto směru podpora dlouhodobého rozvoje zaměstnanců. Jedná se o zavedení efektivní metody propojení fungování interního týmu lektorů, kteří zajistí lepší zacílení rozvoje vzdělávacích potřeb jednotlivců i skupin. Zavedení výše popsaných inovativních přístupů pozitivně ovlivní dosahování podnikatelských záměrů společnosti, ale především dojde k rozvoji nejvýznamnějších zdrojů, které podporují dosahování podnikatelských cílů, a to zaměstnanců prostřednictvím jejich vlastního přičinění.


Dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku, zvýšení odborné způsobilosti zaměstnanců, kompetencí zaměstnanců, pokles míry fluktuace, zvýšení udržitelnosti pracovních míst, zvýšení návratnosti investic do vzdělávání, rozvoj a zefektivnění systému vzdělávání.


Potřeba odborného vzdělávání konkrétních zaměstnanců na konkrétních pozicích: účetní, administrativa, referent výroby, obchodní zástupce, vedoucí provozu, vedoucí výroby, ředitel u žadatele a partnerů. Zjištěné oblasti vzdělávání byly sumarizovány a zpracovány do KA, včetně volby rozsahu a metod práce.


Naplní se i potřeba zvýšit konkurence schopnost a udržitelnost pracovních míst v oboru, který je v současné ekonomické situaci v ČR pod silným konkurenčním tlakem.


Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu:


R1: neobdržení dotace - toto riziko se jeví jako zásadní. V případě neobdržení dotace by muselo dojít k výrazné redukci naplánovaných činností, což by zásadně ovlivnilo nastavené cíle v oblasti rozvoje kariéry a vzdělávacích aktivit, především potom implementaci inovativních přístupů týkajících se rozvoje systému řízení lidských zdrojů.Riziko lze eliminovat kvalitní přípravou projektové žádosti plně v souladu s požadavky OP LZZ


R2: nedodržení harmonogramu realizace - předkladatel projektu sestavil harmonogram se znalostí provozu a chodu společnosti. Zároveň si je vědom toho, že během realizace může dojít k posunu některých aktivit např. z důvodu změny termínů ze strany dodavatelů. Tomuto riziku lze předejít výběrem a sestavením zkušeného projektového týmu, který zabezpečí plynulou realizaci, harmonogram a kontrolu plnění dílčích aktivit, spoluprací s partnery


R3: nevhodný výběr dodavatelů - eliminovat nastavením požadavků, které budou kladeny na dodavatele služeb v SML, VŘ a průzkum trhu


R4: nedodržení monitorovacích indikátorů - je možné zamezit pečlivou přípravou, zohlednění potřeb cílové skupiny v KA, dále důraz na vhodné sestavení projekt.týmu tzn., budou vybrány odpovědné a flexibilní osoby se zkušeností s realizací projektů financovaných z fondů EU či z jiných externích zdrojů. Vytíženost zaměstnanců vhodný harmonogram, úzká spolupráce s partnery, znalost provozů


R5: nedostatek finančních prostředků při zpoždění plateb- žadatel vyhradí rezervy z vlastních zdrojů


R6: nedostatečná motivace cíl. skupiny - zaměstnanci byli při přípravě projektu seznámeni s cíli a přínosy nově nastavených opatření v oblasti rozvoje kariéry a vzdělávacích aktivit. KA přímo reflektují potřeby zaměstnanců,pečlivý výběr účastníků ve spolupráci s HR již při přípravě projektu


R7: zapojení partnerů zaměstnanci byli dotazováni ohledně nastavení KA a vedení společností partnerů se podílelo na přípravě viz popis partnera


Inovativnost projektu:


Inovativnost projektu spočívá především v zavádění zcela nových systémových nástrojů a opatření v oblasti podnikového vzdělávání. Konkrétně se jedná o implementaci modelu interního-podnikového lektorského týmu, který se na základě znalostí "domácího" prostředí mateřské firmy TBG BETONMIX, a.s. a jeho dceřiných společností bude podílet na vytvoření metodické podpory. Zároveň bude tým zajišťovat zavedení standardizovaných postupů a komplexnost v přístupech k řešení obchodní a cenové politiky.


Zcela inovativní je přístup v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, kdy místo klasické subdodávky specializovaného kurzu bude proveden externím subdodavatelem Audit rovných příležitostí. Díky součinnosti externího týmu a interní pracovní skupiny bude dosaženo optimálních výsledků neboť externí tým přináší pohled zvenku, zatímco zapojení interních zaměstnanců a zaměstnankyň přináší lepší pochopení firemních procesů a především napomůže následnému zavedení a využívání doporučených nástrojů a opatření.Do realizace bude zapojen garant pro zavádění rovných příležitostí, který se bude zodpovídat za realizaci opatření provedeného auditu.


Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ:


Vytvořením a následným zavedením systému podnikového vzdělávání bude mít pro společnost TBG BETONMIX, a.s. dlouhodobý přínos. Rozvojem znalostí, kompetencí a dovedností zaměstnanců bude podpořena konkurenceschopnost společnosti a budou tak nastaveny udržitelné nástroje dalšího profesního vzdělávání a zvyšování schopností a dovedností vyplývajících z kritérií na příslušné pracovní pozice. Součástí zajištění udržitelnosti výstupů projektu je průběžná evaluace a zjišťování zpětné vazby u zaměstnanců.


Předkladatel projektu se mimo jiné zavazuje k uchovávání veškerých materiálů a výstupů týkající se projektu po dobu min. 10 let tak, aby byly dostupné k případnému nahlédnutí.


Výstupem projektu je zpracování inovativních vzdělávacích materiálů. Tyto materiály budou vytvořeny interním lektorským týmem. Na základě toho bude zajištěna provázanost s prostředím společnosti a dílčími moduly odborného vzdělávání. Tyto materiály budou přístupné i po ukončení realizace projektu všem stávajícím i nově příchozím zaměstnancům.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Aktivity projektu přímo souvisí s naplněním vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Všichni zaměstnanci byli před; podáním projektu seznámeni s možností zapojit se do projektu. Nastavení vzdělávacích aktivit souvisí s tím co; bylo zjištěno při rozhovorech se zaměstnanci a z vyhodnocení vzdělávacího systému. Vedle přímého zjištění; zájmu o vzdělávací aktivity mezi zaměstnanci byl brán v úvahu i chod společnosti. S rozvojem společnosti souvisí; i nabídka klientům a obchodním parterům a možnost rozšíření spolupráce se zahraničním.; Zapojení zaměstnanci budou o průběhu informováni na intranetu, kde bude uveřejněn i harmonogram a studijní; materiály ke stažení. Před každým seminářem bude rozeslána pozvánka s anotací kurzu a upřesněním místa; konání a dalšími informacemi. Zaměstnanci budou mít možnost se pravidelně vyjadřovat k úrovni a přínosu; vzdělávacích aktivit formou eval. dotazníků a budou ze své odborné pozice připomínkovat a ověřovat materiál; pro Manuály, které budou výstupem KA.; Přidanou hodnotou pro všechny zaměstnance je KA RP žen a mužů a zapracování opatření v této oblasti do; firemních dokumentů a strategie.

Příjemce

 • TBG Betonmix a.s.
 • IČ: 48530794
 • Sídlo:
  • Ulice: Jihlavská
  • Číslo popisné: 709/51
  • Městská část: Bosonohy
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 64200
 • http://www.transportbeton.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018