Zpět

Odbourání genderových stereotypů při podpoře rovných příležitostí pro ženy a může

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00165

Programy podporující genderovou vyváženost mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a


produktivitu. Zavedením těchto principů i do naší každodenní firemní praxe přispějeme k získání a udržení


skrytých talentů, podpoře kreativity, inovací a přeneseně i zvýšení zisku, vytvoření spokojenější a širší


zákaznické základny, lepší morálka v týmu a minimalizujeme riziko konfliktů.


Patříme mezi přední české společnosti působící v oboru prodeje kancelářských potřeb a zařízení. Svoji silnou


stránku vidíme v osobním růstu každého z nás a v prohlubování znalostí během pravidelných kurzů či programů


sebevzdělávání.


Tento 24 měsíců trvající projekt je určen pro našich 38 vedoucích pracovníků/ic (= počet podpořených osob),


kteří/ré se naučí, jak aplikovat a efektivně uplatňovat principy genderu a odbourávat možné stereotypy v této


oblasti na pracovištích.


Jako základní prostředek poslouží provedený gender audit, komplexní vzdělávání formou seminářů a workshopů


realizovaných v mimopracovním prostředí; součástí bude také širší informování veřejnosti o výstupech projektu a


osvěta o problematice odstraňování genderových stereotypů. Projektový management a monitoring a evaluaci


projektu budeme koordinovat z našeho sídla, kde jsou k tomu vhodné prostory; potřebné technické zázemí pro


práci členů realizačního týmu zajistíme z prostředků projektu.


Předpokládáme 213 úspěšných absolventů kurzů, 1 nový produkt (zaváděcí dokument a implementované změny


v Organizačním řádu jako výstupy projektu).


Realizací projektu podpoříme genderově rovné prostředí bez stereotypního chování; tyto principy budeme


naplňovat i po jeho ukončení. Jedná se o rozsáhlý projekt - co do délky trvání, počtu zapojených vedoucích


pracovníků/ic, počtu aktivit a rozsahu gender auditu - který bychom z vlastních finančních prostředků nebyli


schopni zrealizovat v požadované kvalitě a čase, proto využijeme dostupných prostředků de minimis.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Z předběžného průzkumu, který je výsledkem cíleného hodnoticího rozhovoru, vyvstala pro předkládaný projekt; CS v počtu 38 naši vedoucích zaměstnanců/kyň konkrétně z vedení organizace, back office, obchodního; oddělení, skladu, příjmu a expedice, dopravy, ekonomického a personálního oddělení. Zájem projevilo 13 žen a; 25 mužů; z nich jsou 3 osoby mladší 25 let, 35 osob je v produktivním věku.

Příjemce

 • PAPERA s.r.o.
 • IČ: 25945653
 • Sídlo:
  • Ulice: Hálkova
  • Číslo popisné: 2217/13
  • Městská část: Svitavy-předměstí
  • Město: Svitavy
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 56802
 • http://www.papera.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018