Zpět

Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.00/81.00004

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím mezinárodní tematické sítě založené za účelem výměny zkušeností se zahraničními partnery, kteří mají v rámci EU bohatší zkušenosti s nástroji a prostředky prosazování opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů, optimalizovat zajištění rovných příležitostí žen a mužů v ČR, a to zejména na základě nově vytvořené střednědobé strategie rovných příležitostí žen a mužů pro ČR.Dalšími cíli projektu jsou:- analyzování rovnosti žen a mužů v ČR,- optimalizace fungování Rady vlády, jejích 4 výborů a pracovní skupiny,- optimalizace sběru statistických dat k dané problematice,- analyzování systému hodnocení dopadů legislativních a nelegislativních materiálů předkládaných Vládě ČR do oblasti rovných příležitostí.


V ČR v porovnání se zahraničím nadále přetrvávají problémy týkající se nižší zaměstnanosti žen v porovnání se zaměstnaností mužů, velmi nízké míry využívání flexibilních forem práce, velkých bariér návratu matek na trh práce, významného rozdílu v odměňování žen a mužů (tzv. gender pay gap), nízkého procentuálního zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, genderové segregace ve vzdělávání a v mnoho dalších oblastech. Přesto neexistuje v České republice ucelenější dokument, který by stanovoval cíle a priority alespoň ve střednědobém horizontu. Jako vhodný krok se jeví zpracovat střednědobou strategii pro oblast rovnosti žen a mužů v ČR. Díky takovéto strategii s dobře zvolenými oblastmi, cíli a indikátory je možné průběžně naplňovat stanovené cíle a také zpětně hodnotit pokrok a modifikovat opatření k jejich naplňování. Jako jeden ze základních inspiračních zdrojů slouží Strategie EU, a poté zejména obdobné dokumenty a zkušenosti zahraničních partnerů. K naplňování cílů Strategie by měly sloužit již v současné době každoročně vládou přijímané Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže a zejména pak jejich část - Aktualizovaná opatření.


V souvislosti s vytvořenou Strategií a se snahou zefektivnit činnosti jednotlivých zapojených subjektů a zefektivnit procesy týkající se oblasti rovných příležitostí žen a mužů bude potřeba revidovat statut a jednací řád Rady vlády, jejích 4 výborů a pracovní skupiny, optimalizovat sběr příslušných statistických dat a analyzovat současný proces posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR do oblasti rovných příležitostí žen a mužů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2012 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou orgány státní správy a jimi zřízené organizace. Jedná se konkrétně o všechna; ministerstva ČR, Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (včetně všech 4 výborů a pracovní skupiny) a; Český statistický úřad. Sekundární dopad projektu však bude mnohem širší, zahrne i další orgány státní správy,; bude mít vliv na všechny občany ČR a na další instituce zapojené do problematiky rovných příležitostí žen a; mužů.

Příjemce

 • Úřad vlády České republiky
 • IČ: 00006599
 • Sídlo:
  • Ulice: nábřeží Edvarda Beneše
  • Městská část: Malá Strana
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11801

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018