Zpět

Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/C4.00007

 


MSK vykonává zřizovatelské funkce vůči 229 příspěvk. organizacím (k 1. 1. 2014 se počet mění na 226) v oblasti školství, soc. věcí, zdravotnictví, kultury a dopravy. V závislosti na typu a velikosti představuje každá taková organizace specifické prostředí s odlišným vnímáním správně nastaveného vnitřního řídicího a kontrolního systému, který však nemusí být vždy nastaven přiměřeně, účinně a efektivně. Nedostatky či neefektivita nastavení je v těchto případech zpravidla konstatována až následně na základě výsledků kontroly. Účelem hodnocení fungování a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrol. systému je stanovení cílů na systém v závislosti na povaze, složitosti a rizicích v konkrétním prostředí.


 


V rámci výkonu zřizovatelských funkcí je KÚ mimo jiné prováděna kontrolní činnost krajem zřízených příspěvk. organizací. Tuto kontrolní činnost provádějí jak odvětvové odbory, tak odbor kontroly a interního auditu, který v rámci následných veřejnosprávních kontrol ověřuje zejména přiměřenost a účinnost nastavení vnitřního kontrol. systému v těchto organizacích. Systém řízení a kontroly při nakládání s veř. prostředky a při správě těchto prostředků tvoří administrativní a finanční kontrolní mechanismy zavedené a provozované v odpovědnosti managementu. Obsahuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti administrativního rozhodování při přijímání cílů a jejich vlastní realizaci v procesu zajišťování veřejné správy.


 


Jednou z priorit MSK je funkční a efektivní výkon zřizovatelských funkcí. Důvodem realizace projektu je potřeba zkvalitnění nastavených řídicích a kontrol. systémů a snížení rizika nesprávného nakládání s veř. prostředky příspěvk. organizacemi kraje. Současně s tím dojde k zavedení prvků vnitřního řídicího a kontrol. systému podle metodiky COSO (tzv. Modelu COSO ERM II. (COSO = Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) definované v rámci koncepce PIFC (Public Internal Financial Control) Evropskou komisí jako standard finanč. řízení.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Moravskoslezský kraj
 • IČ: 70890692
 • Sídlo:
  • Ulice: 28. října
  • Číslo popisné: 2771/117
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018