Zpět

PIK – Provádění integrované komunikace ČSSZ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00042

Činnost ČSSZ pro potřeby systému sociálního zabezpečení spočívá v poskytování informací různými způsoby široké veřejnosti. Je proto nutné věnovat pozornost tomu, jak má ČSSZ komunikovat uvnitř instituce, s médii a veřejností a s orgány veřejné správy, protože kromě rychlosti a kvality rozhodování ČSSZ je jedním z faktorů, který veřejnost citlivě vnímá a vytváří si mínění o fungování instituce, její komunikační projev.


 


Projekt si klade za cíl vymezit pravidla integrované komunikace. Předmětem zájmu bude jak interní komunikace, tak externí komunikace, mediální komunikace, zejména pak budování dobrého jména instituce, firemní (podnikové) kultury, identity a image instituce. Účelem projektu je konsolidace zásad integrované komunikace s důrazem na nastavení pravidel krizové komunikace z pohledu oboru public relations, součástí bude i doplnění o komunikaci vč. Prezentace ČSSZ prostřednictvím sociálních sítí. Optimalizace integrované komunikace bude znamenat zkvalitnění vzájemných vztahů mezi jednotlivými účastníky integrované komunikace a zároveň specifikuje kompetence v poskytování informací uvnitř ČSSZ a zejména pak ve vztahu k médiím a prostřednictvím sociálních sítí. Řešení současně povede k podpoře a zvyšování komunikační zdatnosti pracovníků ČSSZ. Pro účinnou integrovanou komunikaci bude ČSSZ využívat určené lidské zdroje a prostředky.


 


Projekt bude realizován prostřednictvím tří klíčových aktivit:


1.    administrace a řízení projektu – KA 01


2.    analýza současného stavu – KA 02 (vč. zajištění průzkumu veřejného mínění o ČSSZ interní a externí veřejností; vytvoření interních směrnic a tím k nastavení procesů vedoucích k posílení provádění integrované komunikace)


3.    školení a vzdělávání v oblasti komunikace pro cílovou skupinu – KA 03 (vč. předání školících materiálů k užití ČSSZ)

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 2. 4. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Primární cílovou skupinou předkládaného projektu je organizace Česká správa sociálního zabezpečení a její zaměstnanci (celkově cca 8 000 osob). Projekt předpokládá aktivní zapojení min. 230 vybraných zaměstnanců (3 podskupiny – vybraní vedoucí zaměstnanci, jejich zástupci a vybraní odborníci pro vybranou oblast sociálního pojištění), a to formou účasti na prezenčním školení. Pro ostatní zaměstnance ČSSZ budou školící materiály vytvořené v rámci projektu dostupné na intranetu ČSSZ.; ; Zapojení primární cílové skupiny bude závislé na náplni a zaměření jednotlivých klíčových aktivit.; ; Klíčová aktivita 02 (Analýza současného stavu). ; Cílová skupina se na realizaci bude podílet formou poskytování podkladů a informací požadovaných vybraným dodavatelem pro zpracování analýzy. Po ukončení realizace aktivity budou vedoucí pracovníci přímými uživateli všech výstupů této aktivity (Analýza současného stavu, Směrnice o zásadách provádění integrované komunikace a Grafický manuál) a spolu s ostatními zaměstnanci ČSSZ budou jejich realizátory v praxi.; ; Klíčová aktivita 03 (Vzdělávání zaměstnanců). ; Cílová skupina se na realizaci aktivity bude podílet přímo, a to účastí na vzdělávacích akcích. Následně pak budou proškolení zaměstnanci získané dovednosti aplikovat v praxi a současně je efektivně předávat dalším zaměstnancům ČSSZ.; ; Projekt bude mít pozitivní dopad i na veřejnost, která ale není v projektu blíže specifikována jako cílová skupina a aktivit projektu se účastní pouze nepřímo (respondenti průzkumu veřejného mínění). Je však klientem ČSSZ a tedy uživatelem veřejných služeb, jejichž zkvalitnění je hlavním cílem projektu.

Příjemce

 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • IČ: 00006963
 • Sídlo:
  • Ulice: Křížová
  • Číslo popisné: 1292/25
  • Městská část: Smíchov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15000
 • http://www.cssz.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018