Zpět

Podpora činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00091

Projekt reaguje na rozsáhlou novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti dne 1.1.2013 a je prvním krokem k transformaci péče o ohrožené děti.   Novela zákona přinesla nové povinnosti pro OSPOD KÚ KHK, klade důraz na profesionalizaci činností sociálně-právní ochrany dětí a zavádění i využívání moderních metod sociální práce v praxi. Krajský úřad je v uvedené agendě metodickým orgánem pro obecní úřady a další aktéry sociálně-právní ochrany dětí v území. Poskytování kvalitní metodické podpory těmto subjektům je základním předpokladem pro snižování míry ohrožení dětí.


Cíle projektu budou zabezpečeny prostřednictvím čtyř klíčových aktivit projektu.


Klíčová aktivita č. 1 - Projektové řízení a administrace projektu


 


Cílem aktivity je zajistit naplánování a úspěšnou realizaci projektu. Aktivitu zajišťuje Rada projektu ve spolupráci se všemi členy realizačního týmu.


 


Klíčová aktivita č. 2 - Personální posílení stávajícího týmu orgánu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni Krajského úřadu Královéhradeckého kraje


 


V klíčové aktivitě jde o vybudování personální kapacity pracoviště OSPOD, čímž bude zajištěna zastupitelnost v jednotlivých agendách a efektivnější organizace práce.


 


Klíčová aktivita 3 – Supervizní podpora práce zaměstnanců OSPOD


 


V této aktivitě jde o zajištění supervizní podpory pracovníků OSPOD, kteří vykonávají náročnou agendu spojenou s  rozsáhlou novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jejímž prostřednictvím byla krajským úřadům uložena řada nových povinností. Zavádění nových metod do každodenních pracovních činností zaměstnanců vykonávajících agendu NRP, klade na pracovníky vysoké nároky, s nimiž se musí vypořádávat. Ve své práci jsou tak často vystaveni velké psychické zátěži a v důsledku své profese zažívají pracovní stres. Supervizní podpora jim pomůže se s touto zátěží lépe vyrovnat, což bude mít pozitivní vliv na zvýšení profesních kompetencí zaměstnanců a rozvoj jejich dovedností.


 


Klíčová aktivita 4 – Nastavení systému spolupráce subjektů participujících na systému pěstounské péče na přechodnou dobu


 


Po reformě veřejné správy v oblasti SPOD a NRP nastaly změny právního rámce nesoucí s sebou zavedení nových nástrojů a povinností pro orgány SPOD. Tyto nové nástroje jsou doposud neukotvené a pomalu jsou zaváděny do praxe. Orgány SPOD postupují dle svých zkušeností a potřeb vyplývajících z terénu, rozdílně. Proto je zapotřebí postupy SPOD, zejména v oblasti NRP s důrazem na PPPD, popsat, a dále zjistit a popsat potřeby orgánů SPOD a metodicky je ukotvit.


 


Bude vytvořena analýza potřeb orgánů SPOD a pěstounů na přechodnou dobu a institucionální analýza v oblasti NRP s důrazem na PPPD. Výstupy budou využity pro zpracování metodiky PPPD v KHK dle jednotlivých fází realizace PPPD. Do praxe bude metodika zaváděna po ukončení projektu.


 


Dále bude vytvořen průvodce systémem pro pěstouny na přechodnou dobu, o který opakovaně projevují zájem již účastníci přípravy žadatelů o NRP. Klienti zařazení do evidence PPPD jej považují za nezbytný. Průvodce bude obsahovat adresář subjektů participujících na systému PPPD dle území obcí s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji a dle jednotlivých fází procesu PPPD. Průvodce bude k dispozici na webu Královéhradeckého kraje.


Projekt „Podpora činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“ (zkrácený název Podpora orgánu SPOD) reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00091 byl na základě podstatné změny doplněn o další klíčovou aktivitu:


Klíčová aktivita 5 – Vzdělávání členů týmu

Cílem aktivity je prohloubit kvalifikaci a posílit kompetence členů realizačního týmu v sociální oblasti se zaměřením na sociálně právní ochranu dětí, náhradní rodinnou péči s důrazem na pěstounskou péči na přechodnou dobu, standardy kvality SPO, včetně oblasti vztahující se k tématu rodinné politiky. Sociální pracovnice a koordinátor/ka pro oblast SPOD a oblast náhradní rodinné péče se zúčastní akreditovaných vzdělávacích seminářů a ostatních vzdělávacích seminářů a odborných konferencí organizovaných různými poskytovateli odborného vzdělávání. Jejich účast je v souladu se zákonnými předpisy a podmínkami výzvy C2, na základě které byla podána projektová žádost.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

Příjemce

 • Královéhradecký kraj
 • IČ: 70889546
 • Sídlo:
  • Ulice: Pivovarské náměstí
  • Číslo popisné: 1245/2
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003
 • http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018