Zpět

Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00041

Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období let 2012 – 2015
 • aktivita zahrnuje zpracování popisu a finanční analýzy sociálních služeb, tvorbu strategie financování služeb, zpracování výstupů z Benchmarkingu sociálních služeb, tvorba minimálních kritérií pro plánování na úrovni obcí s rozšířenou působností, aby jejich plány mohly sloužit jako podklad pro střednědobý plán kraje, a vlastní vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb PK


Benchmarking sociálních služeb
 • v rámci aktivitu bude vytvořena metodika pro benchmarkingové porovnávání sociálních služeb a softwarová aplikace, která umožní vkládat, zpracovávat, analyzovat a vyhodnocovat údaje pro oblast sociálních služeb v PK


Průzkum potřeb osob pečujících o závislého člena rodiny
 • cílem aktivity je definovat potřeby cílové skupiny osob pečujících o závislého člena rodiny pro optimální nastavení služeb pro tuto cílovou skupinu


Metodická podpora plánování sociálních služeb
 • bude poskytována pracovníkům krajského úřadu a obecních úřadů odpovědným za plánování sociálních služeb s cílem zlepšit jejich schopnost zvládat úkoly spojené s rozvojem sociálních služeb na území obce a kraje. Podpora bude poskytována zejm. formou individuálních konzultací.


Informování cílových skupin o nabídce pomoci
 • aktivita bude naplněna vytvořením informačních materiálů o nabídce sociálních služeb, souvisejících nárocích a dalších způsobech podpory poskytovaných na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Dále bude zpracován on-line katalog sociálních služeb.


Podpora poskytovatelů ve zlepšení kvality služeb
 • aktivita zajišťuje podporu poskytovatelům sociálních služeb, ve snaze dosáhnout jejich vyšší kvality a dostupnosti pro uživatele, formou odborných konzultací a dále metodicky podporuje poskytovatele pečovatelských služeb v naplňování požadavků zákona o sociálních službách prostřednictvím tématických workshopů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2010 - 31. 8. 2012
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.; Zadavatelé sociálních služeb (v Pardubickém kraji); Osoby pečující o závislého člena rodiny

Příjemce

 • Pardubický kraj
 • IČ: 70892822
 • Sídlo:
  • Ulice: Komenského náměstí
  • Číslo popisné: 125
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018