Zpět

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/C3.00001

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt „Vzdělávejte se pro růst“, který se osvědčil jako jeden z nástrojů podpory dalšího vzdělávání v ČR a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na českém trhu práce. Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.


 


Paralelně k tomuto projektu je již v současné době realizován projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu!“, který se naopak zaměřuje na tu skupinu zaměstnavatelů, kteří se z důvodu nestabilního vývoje ekonomiky přechodně ocitli v hospodářských potížích. Rovněž se souběžně realizují regionálních individuálních projekty, které jsou zaměřeny na podporu vzdělávání v těch odvětvích, která byla na základě dohod s regionálními sociálními partnery definována v regionech jako klíčová či prorůstová. Uvedené projekty, včetně projektu předkládaného, tak vytvářejí potřebnou síť pro podporu posílení zaměstnanosti, konkurenceschopnosti pracovní síly a rozvoj podnikového dalšího vzdělávání, zejména při přechodu od stability k růstu.


 


Projekt bude realizován prostřednictvím Úřadu práce České republiky prostřednictvím § 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jakožto nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt se zaměří na všechny skupiny zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců či OSVČ (bez zaměstnanců), kterým lze poskytnout příspěvek v rámci APZ a to bez rozdílu jejich velikosti – tedy velké, střední i malé podniky, včetně OSVČ.


 


Příspěvek bude poskytován na zajištění realizace vzdělávací aktivity (v případě externího dodavatele na kurzovné nebo mzdové náklady interního lektora) a to jak na obecné, tak specifické vzdělávání, včetně praktické přípravy na pracovišti. Dále bude poskytován příspěvek na mzdové náklady zaměstnavatele, které vynaloží v souvislosti s účastí jeho zaměstnanců na odborném rozvoji (s výjimkou OSVČ bez zaměstnanců). Jiné náklady hrazeny nebudou.


 


Vzdělávání bude zaměstnavatel moci zajistit jak externím dodavatelem, tak interním lektorem v akreditovaných i neakreditovaných kurzech s výjimkou základního školení BOZP.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: 1.Zaměstnavatelé; Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 ZP, a to prostřednictvím svých zaměstnanců. Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci APZ a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Zaměstnavatel nebude moci rovněž zažádat o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců, kteří jsou již zapojeni do projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“, o zapojení těchto zaměstnanců bude moci požádat až po ukončení jejich aktivit v projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“; Příspěvek bude poskytován jen těm zaměstnavatelům či OSVČ bez zaměstnanců, kteří deklarují růstový potenciál. Tato skutečnost bude posuzována na základě meziročního porovnání objemu tržeb za prodej vlastních výrobků či služeb na základě daňového přiznání.; S ohledem na současný vývoj ekonomiky je za potenciálně růstový považován i ten žadatel, který se nalézá v tolerovaném propadu tržeb meziročně o 5 %. Takovýto žadatel je považován za takový subjekt, u nějž se očekává po překonání vnějších hospodářských potíží opětovný návrat k růstu a za takový, u nějž posílením konkurenceschopnosti prostřednictvím odborného rozvoje zaměstnanců dojde k posílení jeho schopnosti nalézt nové příležitosti k zajištění odbytu, posílení růstového potenciálu s možností vyrovnat přechodný propad tržeb. ; 2.Zaměstnanci; Účast zaměstnanců na vzdělávání umožní těmto osobám získat novou či prohloubit nebo obnovit jejich stávající kvalifikaci, které budou moci využít jak ve stávajícím zaměstnání, tak případně k dalšímu uplatnění na trhu práce. ; 3.OSVČ bez zaměstnanců; Cílovou skupinou projektu jsou rovněž osoby samostatně výdělečně činné, které však nejsou zaměstnavateli (nemají zaměstnance). Příspěvek této cílové skupině bude poskytován pouze na zajištění vzdělávací aktivity. Bude poskytován těm OSVČ, které deklarují svůj prorůstový potenciál obdobně jako CS zaměstnavatelů

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: Vzdělávejte se pro růst! II

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018