Zpět

Podpora osob sociálně vyloučených na trhu práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00180

 


Předložení projektu reaguje na statisticky rostoucí nezaměstnanost cílové skupiny(CS) v Jihočeském kraji, zejména v regionu Tábor - sídla žadatele, jak vyplývá z přiložené analýzy. V současné době v kraji není příliš zařízení a služeb, které by CS komplexně pomáhaly překlenout tzv. kritické období, především ztrátu motivace, a pomohly jim najít své místo ve společnosti a na trhu práce. Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti CS, kterou tvoří osoby starších 50 let, které jsou sociálně vyloučeny nebo ohroženy sociálním vyloučením. Každý z účastníků musí kromě omezení věkem překonávat další překážky (dlouhodobá nezaměstnanost - delší jak 6 měsíců, nízká nebo nevhodná kvalifikace, špatná dopravní obslužnost - obyvatel venkova, cítí se ve své stávající práci ohrožen, že bude z důvodu restrukturalizace organizace propuštěn). Do projektu bude zapojeno 12 osob. Projekt svým obsahem a strukturou jednotlivých vzdělávacích aktivit přispěje CS k rozvoji vlastních kompetencí a motivace k získání odborného vzdělání, a tím k lepší možnosti zapojení na trhu práce. Jedná se o propojení motivačního, vzdělávacího a poradenského programu, kde hlavními nástroji a aktivitami jsou: motivační kurz a monitoring trhu práce, bilanční a ergodiagnostika, individuální podpora a poradenství, rekvalifikace, tvorba nových pracovních míst a umístění na volná pracovní místa se mzdovým příspěvkem. Součástí projektu jsou i doprovodná opatření (proplácení jízdného, poplatek za lékařské potvrzení). Přínosem je začlenění CS na trh práce vedoucí k pocitu větší sounáležitosti s ostatními, zvýšení kupní síly, úspora v sociálním systému, zvýšení vzdělanosti, prevence sociálně patologických jevů. Členové realizačníhotýmu z řad pracovníků žadatele mají dlouholeté zkušenosti s řízením již realizovaných projektů zaměřených na CS, dále spoluprací s ÚP jako realizátoři rekvalifikací. Klíčové aktivity bude částečně zajišťovat žadatel projektu a částečně budou realizovány formou nákupu služeb.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: CS tvoří osoby starších 50 let, které jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny nejen věkem, ale musí překonávat další překážky - nevhodná nebo nízká kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost (více jak 6 měsíců), opakovaná; nezaměstnanost během krátké doby, pocit ohrožení propuštění ve stávající práci z důvodu restrukturalizace organizace, špatná dopravní obslužnost - obyvatelé venkova. Zapojení CS do projektu bude probíhat ve dvou bězích, a to několika způsoby:; 1. výběr účastníků z vlastní databáze; 2. spoluprací s firmami, které mají ve své databázi zájemce o zaměstnání; 3. spoluprací s ÚP, kde umístíme pozvánky na motivační setkání s klienty; 4. volným náborem pomocí inzerce a poskytováním informací soc.partnerům.; CS bude z okresu Tábor, kde je jedna z nejvyšších nezaměstnaností v kraji (viz Analýza). Oslovená CS bude pozvána na úvodní informační schůzku, která se bude konat vždy v sídle žadatele, dozví se o výhodách projektu; (proč se zúčastnit), a co absolvováním získají. Výstupem setkání je podpis dohody o vstupu do projektu (KA1).; Do projektu bude zapojeno12 klientů. Motivačního kurzu se zúčastní 12 klientů. Všem bude vypracován individuální plán a poskytnuta po celou dobu indiv.podpora a odborné poradenství (KA2). Bilanční diagnostiku absolvuje 6 účastníků a ergodiagnostiku také 6 účastníků (KA4). Průběžně bude prováděno mapování situace na TP a získání relevantních informací pro účastníky projektu (KA6). KA 5 - rekvalifikační kurzy budou klienti absolvovat na základě vlastního výběru nebo dle výsledků diagnostiky. Předpokládaný počet zapojených klientů; do rekvalifikací je 12, z toho úspěšných absolventů je 12. V rámci KA 7 ředpokládáme uplatnění 9 osob na 6 nových pracovních místech u žadatele a 3 nových PM zprostředkovaných u dalších zaměstnavatelů. Na všechna PM budou poskytnuty mzdové příspěvky. Během celého projektu budou účastníkům poskytována doprovodná opatření (KA8) - příspěvek na dopravu a lékařské potvrzení.

Příjemce

 • Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí,
 • IČ: 12907731
 • Sídlo:
  • Ulice: Budějovická
  • Číslo popisné: 421
  • Městská část: Sezimovo Ústí
  • Město: Sezimovo Ústí
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39102
 • http://www.copsu.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018