Zpět

Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00074

Orgány sociálně-právní ochrany zajišťují ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chrání jeho oprávněné zájmy a svoji činnost směřují k obnovení narušených funkcí rodiny a k zabezpečení náhradního rodinného prostředí. Mezi hlavní principy výkonu práce orgánů sociálně-právní ochrany patří preventivní působení na rodinu s cílem předcházet nepříznivým životním situacím a dbát o blaho dětí. Orgány sociálně-právní ochrany tak nesou nemalou odpovědnost za osudy dětí a rodin nacházející se v obtížných životních situacích. Dnem 01.01.2013 nabyla zcela účinnosti novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která zásadním způsobem změnila tento klíčový právní předpis   a současně ovlivnila i dalších 16 souvisejících zákonů. V novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí bylo provedeno celkem 94 změn, které se promítají do činností orgánů sociálně-právní ochrany a výrazným způsobem zvyšují časovou náročnost potřebnou pro naplnění zákonných povinností a současně kladou i vyšší požadavky na odbornost a profesionalitu sociálních pracovníků a na jejich další profesní růst. Aby orgán sociálně-právní ochrany mohl efektivně plnit zákonné povinnosti plynoucí z platných právních norem, je potřeba vytvořit podmínky pro zavedení a provádění systematické sociální práce. Pracovníci odboru sociální péče, Magistrátu města Liberec, provedli důkladnou analýzu současného stavu a došli k jednoznačnému závěru, že podmínkou pro odpovědný výkon činností orgánu sociálně-právní ochrany na Magistrátu města Liberec je jeho urgentní posílení v personálním zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí, které je nedostačující. Za další, neméně důležitou podmínku, označili potřebu věnovat se profesnímu rozvoji sociálních pracovníků a mít zaveden systém průběžného vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany. Tyto dvě podmínky mají zásadní význam pro naplňování jednotlivých kritérií stanovených ve Standardech kvality sociálně-právní ochrany. Bude-li orgán sociálně-právní ochrany dostatečně personálně a odborně zabezpečen, bude umět účinně poskytovat sociálně-právní ochranu v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu, a to současně v takovém čase, který bude přizpůsoben potřebám osob, jimž je nebo bude poskytována sociálně-právní ochrana. Současně je možné aktivně vyhledávat a monitorovat ohrožené děti a v rámci preventivních aktivit spolupracovat i s dalšími subjekty na poskytování sociálně-právní ochrany. Dostatečné personální zabezpečení a vysoká profesionalita a odborná vybavenost sociálních pracovníků hraje významnou roli při posuzování naléhavosti a přidělování případu konkrétnímu zaměstnanci, při jednání, tvorbě a vyhodnocování individuálních plánů ochrany dítěte, u pořádání případových konferencí, vedení dokumentace, vyřizování stížností a při zajišťování pravidelné kontroly jednotlivých případů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: orgán veřejné správy působící v oblasti sociální integrace (SML)

Příjemce

 • Statutární město Liberec
 • IČ: 00262978
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Dr. E. Beneše
  • Číslo popisné: 1/1
  • Městská část: Liberec
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46001
 • http://www.liberec.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018