Zpět

Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina

Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.00/B4.00007

Projekt je zacílen na systémovou podporu služeb sociálně vyloučeným skupinám obyvatel (rodinám i jednotlivcům) se specifickým zřetelem na jejich příslušnost k romské menšině. Podpora procesu sociálního začleňování spočívá v rámci projektové činnosti ve zvýšení dostupnosti, kvality a kontroly poskytovaných sociálních služeb.


Klíčové aktivity


Zpracování analýzy pro účely podpory procesů řízení politiky sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu


V rámci této klíčové aktivity bude provedena analýza sociálně vyloučených romských lokalit ve všech 15 ORP v kraji, která postihne I migrační trendy a zanalyzuje poskytovatele soc. služeb. Součástí dále bude zpracování podrobné analýzy sociálně vyloučených romských lokalit ve vybraných dvou sídelních místech.


Cílem je získat aktuální informace a podklady k realizaci efektivnějších kroků v rámci Kraje, odstranit současný nedostatek informací o rozmístění CS, které vycházejí pouze z odhadů, a detailně zmapovat situaci a potřeby území měst Jihlava a Třebíč (největší územní celky).


Platforma pro řízení procesu integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit


Platforma je sestavena řídící skupinou lidí na základě jednání s odborníky i představiteli místních samospráv. Každý člen platformy je propojen se sítí dalších aktérů, s nimiž má možnost projednávat konkrétní řešené otázky. Platforma má nastaven systém pravidelného setkávání a sdílení informací udržitelný i po ukončení projektu.


Úkoly platformy: Monitorovat situaci v celém Kraji. Projednávat aktualizaci koncepčních dokumentů Kraje, stanovení krátkodobých a dlouhodobých priorit, doporučení záměrů opatření a projektů na místní úrovni, nastavení sítě služeb, možnosti čerpání dotačních prostředků z EU i z vnitrostátních rozpočtů a další otázky spojené s politikou soc. začleňování příslušníků romského etnika. Také plány soc. začleňování pro konkrétní lokality budou mít možnost získat doporučující stanovisko platformy.


Podpora poskytování sociálních služeb


-           Cílová skupina: romští obyvatelé žijící v podmínkách soc. vyloučení nebo soc. vyloučením ohrožení ve věku nad 15 let.


Terénní programy budou poskytovány osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Cílem je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.


Výběr lokalit: ORP Jihlava a Telč + ORP Mor. Budějovice, Humpolec a Chotěboř.


-           Cílová skupina: romští obyvatelé ve věku 15 – 26 let navštěvující nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.


Cílem služby je zlepšit kvalitu života CS předcházením nebo snížením soc. a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich soc. prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé soc. situace.


Služba je zaměřena na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Působnost poskytovatele: území měst Jihlava a Třebíč


Podpora členů platformy, vzdělávání pracovníků veřejné správy a poskytovatelů služeb se zaměřením na zvýšení úspěšnosti a efektivity podpory sociálního začleňování cílové skupiny a prevence sociálního vyloučení


-           Úvodní semináře - pro přípravu členů platformy a dalších spolupracujících aktérů, kteří se podílejí na práci s CS a na spolupráci při přijímání a realizaci opatření zaměřených na soc. začleňování cílové skupiny. Zajistí spolupracujícím aktérům z celého kraje stejný informační základ, který využijí ve své profesní práci.


-           Exkurze pro členy platformy - ve vybraných místech v rámci ČR za účelem předávání zkušeností z práce s cílovou skupinou a s řešením jejích problémů.


-           Workshopy - projednání podnětů a informací získaných v rámci seminářů a exkurzí se zaměřením na jejich použití pro konkrétní případy spojené se soc. začleňováním členů cílové skupiny na území kraje. Z workshopů vzejdou záměry opatření a projektů, které by měly být naplňovány v politice místních samospráv, poskytovatelů soc. služeb a dalších aktérů z jejich i z evropských prostředků v plánovacím období do roku 2020.


-           Závěrečná konference pro odbornou i laickou veřejnost - prezentace výstupů projektu - vyhodnocení analýz, výsledky podporovaných soc. služeb, záměry politiky kraje a dalších aktérů ve vztahu k naplňování cíle soc. začleňování příslušníků cílové skupiny na období do roku 2020.


Pilotní ověření procesu sociálního začleňování příslušníků cílové skupiny


Na základě prvotní analýzy a znalostí místních aktérů (zejména terénních pracovníků a zástupců místních samospráv) budou vybrány dvě sociálně vyloučené skupiny příslušníků romského etnika ve dvou lokalitách a sestaveny dva týmy, které se budou podílet na procesu sociálního začleňování těchto skupin. Budou vybrány konkrétní lokality ve městech Jihlava a Třebíč, kde je nejvyšší zastoupení cílové skupiny v kraji a kde lze využít také podporu fungujících sociálních služeb.


Bude probíhat vypracování plánu sociálního začleňování vybraných skupin. Plán bude využívat poznatky z úvodních seminářů, ze zpracovaných analýz, z provedených exkurzí a výsledky diskuzí v rámci již případně proběhlých workshopů. Důraz bude kladen zejména na řešení nejdůležitějších potřeb, jejichž neuspokojení vede k sociálnímu vyloučení - tj. potřeba získání/udržení vhodného bydlení, přístupu na trh práce a podpory při zvyšování kvalifikace.


Stanovený plán sociálního začleňování bude u vybraných skupin v rámci projektu realizován v roce 2015 a bude zahrnovat působení všech aktérů i případnou externí vzdělávací podporu zaměřenou např. na finanční gramotnost, zvyšování příležitostí na trhu práce apod. (vzdělávání bude zajištěno prostřednictvím externích lektorů)


Sociální začleňování bude realizováno na principu komunitního přístupu, kdy bude využíváno zdrojů a institucí místní komunity. Pilotním ověřením budou získány zkušenosti se zaváděním systému místní spolupráce a zapojení širšího spektra aktérů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: - Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit; ; - Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování; služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit

Příjemce

 • Vysočina
 • IČ: 70890749
 • Sídlo:
  • Ulice: Žižkova
  • Číslo popisné: 1882/57
  • Městská část: Jihlava
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.kr-vysocina.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018