Zpět

Podpora standardizace služeb sociálně - právní ochrany ORP Hustopeče

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00118

 


 


Projekt podporuje zavedení standardů sociálně-právní ochrany dětí v působnosti ORP Hustopeče a tím naplňování §9a zákona č.359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jde zejména o zajištění místní a časové dostupnosti služeb OSPOD, tj. v první řadě přiměřeného počtu pracovníků ze stávajících 5 (3,15 úvazku) na 7


stálých pracovníků (5,15 úvazku). Z analýzy MPSV vyplývá, že výkon OSPOD Hustopeče, spadající do kategorie 1 - Běžná míra náročnosti výkonu SPOD, při stavu 6.250 registrovaných dětí ve věku 0-18 let s trvalým bydlištěm ve správní oblasti ORP, vyžaduje personální zajištění v rozsahu 6,2 až 7,81 prac. úvazku. Pro nově přijaté pracovníky budou zřízena a vybavena pracoviště nábytkem včetně komunikační a výpočetní techniky. Efektivní práce sociálních pracovníků MěÚ Hustopeče bude podpořena odborným vzděláváním sociálních pracovníků účastí na školeních. Zavádění nových poznatků a metod do praxe, jejich ověřování bude podpořeno zajištěním odborně kvalifikovaného externisty - supervizora.


Bude vytvořena interní metodika výkonu OSPOD Hustopeče dle standardů vyhlášky č.473/2012 Sb., zkvalitněna přístupnost informací o poskytovaných službách OSPOD Hustopeče na webových stránkách města tak, aby byly poskytnuty v dostatečné šíři, klientům přístupnou a srozumitelnou formou. Důležitým krokem bude i zkvalitnění spolupráce OSPOD Hustopeče s dalšími subjekty spádové oblasti ORP Hustopeče zapojenými do systému péče o ohrožené děti uspořádáním workshopů.


Hlavní výstupy projektu:


1) Rozšířený tým pracovníků OSPOD o 2 pracovníky


2) Zařízené a vybavené 2 pracovitě pro nové zaměstnance a jejich práci s klienty


3) Proškolený tým pracovníků OSPOD


4) Vytvořená metodika OSPOD Hustopeče dle standardů vyhl. č. 473/2012 Sb.


5) Fungující systém spolupráce s dalšími subjekty spolupracujícími v oblasti péče o ohrožené děti a jeho vazba


na metodiku


6) Fungující webové stránky s informacemi o službách OSPOD


Projekt negeneruje příjmy a patří do kategorie veřejně prospěšných projektů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace; Sociální odbor MěÚ Hustopeče vykonává sociálně - právní ochranu dětí v přenesené působnosti státní správy v oblasti působnosti ORP Hustopeče. Od 1.2.2014 bude tuto činnost vykonávat 5 stávajících pracovníků a 2 noví pracovníci. Pracovníci se budou podílet na zavádění nových standardů závazných pro orgány sociálně – právní ochrany dětí dle vyhlášky č.473/2012 Sb. spoluprací na vytvoření nové interní metodiky efektivního výkonu OSPOD. Pro naplnění nových standardů bude posílen tým sociálních pracovníků úřadu o 2 pracovníky a; zajištěny materiálně - technické předpoklady pro práci rozšířeného týmu s klienty. Bude podpořen další odborný rozvoj sociálních pracovníků, kteří se budou účastnit odborných školení, budou využívat metodického vedení supervizora, ověřovat moderní metody práce a komunikace s klienty v praxi, budou dávat podněty k úpravě odborné sekce o službách SPOD webových stránek města, aktivně se zapojí do prohloubení spolupráce s dalšími subjekty spolupracujícími v oblasti péče o ohrožené děti.

Příjemce

 • Město Hustopeče
 • IČ: 00283193
 • Sídlo:
  • Ulice: Dukelské nám.
  • Číslo popisné: 2/2
  • Městská část: Hustopeče u Brna
  • Město: Hustopeče
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69301
 • http://www.hustopece-city.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018