Zpět

Podpora standardizace výkonu sociálně právní ochrany na území Středočeského kraje

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00048

 


Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, uložila povinnost orgánům soc.-pr.ochrany dětí, řídit se při jejím výkonu standardy kvality, které byly stanoveny Vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Povinnost realizovat a zavést do praxe tyto standardy, byla Krajskému úřadu Středočeského kraje, zákonem stanovena na dobu od 1.1.2015, přičemž již v přechodném období, tj. od 1.1.2013, musí ze standardů vycházet a řídit se jimi. Z těchto důvodů hodlá Krajský úřad realizovat projekt k podpoře standardizace výkonu SPO na území kraje, který je prvotně určen pro pracovníky krajského úřadu oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V rámci projektu chce Krajský úřad dosáhnout naplnění standardů kvality soc.-pr. ochrany. Vytyčených cílů chce kraj dosáhnout zejména přijetím 3 nových sociálních pracovníků, dále profesním rozvojem nových a stávajících pracovníků OSPOD formou vzdělávání v akreditovaných kurzech, nákupem odborné literatury, realizací supervizí pro pracovníky. Dále kraj hodlá v rámci projektu zajistit právní poradenství pro pracovníky OSPOD. Dále navázat spolupráci s dalšími subjekty, které vyvíjejí svou aktivitu v oblasti SPO na území kraje. Zatím to účelem hodlá realizovat workshopy, metodická setkávání a kulaté stoly. K vytvoření podmínek pro systematickou práci chce kraj vhodným způsobem materiálně a technicky vybavit pracovníky kraje včetně vybavení místnosti pro práci pracovníků. Také v rámci projektu rozšíří obsahovou náplň webových stránek kraje, které souvisejí s výkonem sociálně-právní ochrany za účelem zkvalitnění a prohloubení informovanosti veřejnosti a cílových skupin. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který plní úkoly týkající se; úseku metodické podpory a kontrolní činnosti ve vztahu k podřízeným obecním úřadům III.typu. Samostatnou; úlohu pak plní v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na; přechodnou dobu). Za tímto účelem je ze zákona povinen zajišťovat odbornou přípravu žadatelů o náhradní; rodinou péči a jejich nezletilých dětí, či dětí, které již do náhradní rodinné péče přijali. Projekt má za úkol nastavit takové podmínky pro realizaci sociálně-právní ochrany, aby došlo postupně k naplňování standardů kvality, do čehož budou právě jednotliví zaměstnanci kraje zapojeni. A to zejména prostřednictvím přímého přijetí v podobě zaměstnaneckého poměru, možností vzdělávání v kurzech i skrze odbornou literaturu, možností supervize,tvorbou metodických příruček, realizací kulatých stolů, metodických setkávání i workshopů, materiálním a technickým vybavením i rozšířením webových stránek kraje. Cílové skupiny budou tedy do projektu zapojeny ve všech jeho klíčových aktivitách. Cílová skupina je do realizace aktivit projektu motivována přímo zákonným nařízení dodržovat standardy kvality sociálně právní ochrany, tj. přímo Vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení sociálně-právní ochraně dětí, která § 6 odst. 1 písm. a) nařizuje orgánu sociálně-právní ochrany naplňování standardů kvality.

Příjemce

 • Středočeský kraj
 • IČ: 70891095
 • Sídlo:
  • Ulice: Zborovská
  • Číslo popisné: 81/11
  • Městská část: Smíchov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15000
 • http://www.kr-stredocesky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018