Zpět

Podpora standardizace výkonu SPO dětí v rámci města Kralupy nad Vltavou

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D1.00016

 


Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, uložila povinnost orgánům SPO dětí, řídit se při jejím výkonu standardy kvality, které byly stanoveny Vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Povinnost realizovat a zavést do praxe tyto standardy, byla ORP Kralupy nad Vltavou, zákonem stanovena na dobu od 1.1.2015, přičemž již v přechodném období, tj. od 1.1.2013, musí ze standardů vycházet a řídit se jimi. Z těchto důvodů hodlá městský úřad realizovat projekt k podpoře standardizace výkonu SPO, který je prvotně určen pro pracovníky městského úřadu oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V rámci projektu chce ORP Kralupy nad Vltavou dosáhnout naplnění standardů kvality SPO. Vytyčených cílů chce město dosáhnout zejména přijetím 1 nového sociálního pracovníka, dále pak profesním rozvojem nového i stávajících pracovníků OSPOD formou vzdělávání v akreditovaných kurzech, nákupem odborné literatury a realizací supervizí pro pracovníky. Pro výkon náplně své pracovní činnosti bude nový sociální pracovník materiálně a technicky vybaven. Pro naplnění standardů je nezbytné i materiální vybavení místnosti pro práci pracovníků a technické vybavení pracovníků pro práci s cílovou skupinou. Také v rámci projektu dojde k rozšíření obsahové náplně webových stránek města, které souvisejí s výkonem SPO za účelem zkvalitnění a prohloubení informovanosti veřejnosti a cílových skupin.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je ORP Kralupy nad Vltavou, jako orgán SPO dětí, ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o; sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který plní úkoly jako zpracování podkladů pro; potřeby občanského soudního řízení, řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, trest. řízení a správ. řízení. Soc.; práci s dětmi, které spáchaly trest. čin nebo čin jinak trestný atd. Vedení správ. řízení v oblasti soc.-pr. ochrany dětí a zpracování podkladů pro účely odvolacího či přezkumného řízení. Návštěvy dítěte v rodině, ve školském zařízení apod., za účelem zjištění, jak je o něj pečováno, v jakých podmínkách žije a jaké má chování. Návštěvy dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, apod.; Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny na základě soc. šetření a tvorba individuálního plánu ochrany dítěte.; Zajišťování úkolů spojených se zprostředkováním NRP na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností.; Zajišťování neodkladné péče dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřeného věku, v rámci pracovní pohotovosti. A; další úkoly vyplývající ze zákona. Projekt má za úkol nastavit takové podmínky pro realizaci sociálně-právní; ochrany, aby došlo postupně k naplňování standardů kvality, do čehož budou právě jednotliví zaměstnanci; zapojeni. A to zejména prostřednictvím přímého přijetí v podobě zaměstnaneckého poměru, možností vzdělávání; v kurzech i skrze odbornou literaturu, možností supervize, materiálním a technickým vybavením i rozšířením; webových stránek města. Cílové skupiny budou do projektu zapojeni ve všech jeho klíčových aktivitách.

Příjemce

 • Město Kralupy nad Vltavou
 • IČ: 00236977
 • Sídlo:
  • Ulice: Palackého nám.
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Kralupy nad Vltavou
  • Město: Kralupy n. Vlt.
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27801
 • http://www.mestokralupy.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018