Zpět

Podpora strategického řízení rozvoje obcí

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00018

 Charakteristika hlavních cílů projektu: Cílem projektu je posílit a zkvalitnit proces strategického řízení rozvoje obcí, a tím zefektivnit jejich rozvoj území. Konkrétně je smyslem projektu metodicky podchytit ty fáze strategického řízení, kterým dosud v rámci jiných projektů nebyla věnována adekvátní pozornost-zejména naplňování a hodnocení rozvojových dokumentů (praktická realizace vytvořených dokumentů).Dílčími cíli jsou:1.  Posílit znalosti a dovednosti cílových skupin projektu v oblasti praktické aplikace procesu strategického řízení.2.  Zpracovat metodické podklady pro zkvalitnění strategického řízení obcí, zejména v realizační a hodnoticí fázi.3.  Rozvinout možnosti využití systému elektronické podpory strategického řízení obcí.4.  Zlepšit zpětnou vazbu při naplňování rozvojových dokumentů obcí. Více viz příloha č.009. Zdůvodnění potřebnosti projektu: Projekt je zaměřen na aktuální téma - procesy strategického řízení rozvoje v obcích. Téma je potřebné řešit zejména z těchto 5 důvodů:1.  Pro dosažení potřebných dopadů z plánovacích dokumentů obcí je nezbytná metodická podpora a aktivní zapojení cílových skupin do samotné praktické realizace rozvojových dokumentů a jejich následná vyhodnocení, protože to jsou právě ty praktické (viditelné) efekty v území - tzv. od slov k činům. Metodická podpora obcí v oblasti tvorby dokumentů je již poskytována v rámci projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí.2.Obce nejsou často schopny s dokumenty efektivně pracovat a poté vnímají přínosnost svých koncepcí jako omezenou. V této oblasti bude projekt rozvíjet běžnou práci s rozvojovými dokumenty obcí, tj. bude cílit na zvýšení jejich uplatnitelnosti a zvýšení přínosů realizovaných aktivit v každodenní činnosti cílových skupin. 3.Jsou postrádány dostatečně účinné nástroje pro efektivní vyhodnocení realizace rozvojových dokumentů a zachycení dopadů realizovaných aktivit.4.Významným omezením pro efektivní práci s rozvojovými dokumenty je častý nesoulad organizační struktury systémů, procesů úřadu apod. se zvolenou rozvojovou strategií, proto následné využívání personálních a finančních zdrojů obcí a realizace potřebných rozvojových změn probíhá v řadě případů neefektivně.5.Jedním z důvodů realizace aktivit zajišťujících hlubší podporu realizace a hodnocení rozvojových dokumentů je také potřeba koordinace strategického řízení na horizontální úrovni, tj. na úrovni jedné vrstvy veřejné správy, ale i vertikální úrovni, tj. z národní až k municipální úrovni, a to i např. v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií, která je doplňována metodickými a softwarovými nástroji (např. Databáze strategií). Z těchto důvodů je proto nezbytné z těchto přístupů vycházet a slaďovat je podle potřeby nastavení na municipální úrovni. Podrobnější zdůvodnění potřebnosti projektu je uvedeno v příloze 004. Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu: V rámci realizace projektu se mohou objevit různá rizika - předvídatelná i nepředvídatelná. V přípravné fázi projektu je proto nutné se důkladně zamyslet a u předvídatelných rizik i navrhnout jejich způsob snížení či dokonce jejich úplnou eliminaci. Z toho důvodu byly identifikovány tato rizika (řazeno dle jejich závažnosti):1.  Ztráta získané znalosti u vybrané cílové skupiny - volení zástupci (vysoké riziko)2.  Nízká míra využívání výsledků projektu (střední riziko)3.  Nedostatečné zapojení cílových skupin do aktivit projektu (střední riziko)4.  Změny v realizačním týmu projektu (nízké riziko)5.  Změna podpory projektu při změně vedení ministerstva (nízké riziko)6.  Nedostatečná koordinace projektu ze strany zástupců realizačního týmu (nízké riziko)7.  Problémy s plněním rozpočtu či harmonogramu projektu (nízké riziko)8.  Kompatibilita vytvářeného softwarového nástroje se současnými systémy příjemce (nízké riziko) Ke každému výše uvedenému riziku byla identifikována opatření, která jsou nutné realizovat (nebo jsou už součástí samotného návrhu projektu) ke snížení rizik či dokonce k jejich úplné eliminaci. Všechna tato opatření jsou podrobně popsána v příloze projektu č. 011.U rizik s vysokou a střední hrozbou byly vytvořeny i vazby na dílčí klíčové aktivity projektu. Jelikož vedle předvídatelných rizik se mohou v průběhu realizace projektu objevit i rizika nepředvídatelná, tak je nutné průběžně tato rizika monitorovat a vyhodnocovat. Tuto skutečnost má v realizačním týmu v kompetenci hlavní koordinátor týmu. V rámci plánovaných pravidelných setkání (porady) realizačního týmu bude jeho hlavním koordinátorem řízení rizik vždy představeno, případně budou společně hledána opatření pro jejich snížení či eliminaci.
Inovativnost projektu:


 


 


 


Inovativní přínosy projektu:


 
 1. Systematická aplikace postupů a nástrojů strategického managementu v podobě přímo použitelné obcemi.
 2. Formulace nových metodických přístupů ke zlepšení strategického řízení a plánování obcí.
 3. Vytvoření elektronické podpory i pro fázi naplňování a vyhodnocování rozvojových dokumentů obcí.
 4. Zvýšení kvality koncepčního řízení rozvoje obcí, posílení praktického využití zpracovných PRO a rozvinutí znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy při řízení rozvoje území
 5. Zlepšení vazeb mezi finančním a strategickým plánováním.
 6. Snížení implementačních deficitů veřejných politik.
 7. Provazování přístupů, metod a nástrojů strategického řízení mezi stupni veřejné správy (vertikální provázanost).
 


 


 


Nástroje řízení rozvoje obcí (resp. problematika municipálního managementu jako celek) nejsou dosud v prostředí České republiky dostatečně vytvořeny a aplikovány v plné šíři. Předkládaný projekt vytvoří základní nutné předpoklady k tomu, aby mohly být snadno aplikovány hlavní procesní kroky k zavedení systému strategického řízení do oblasti obecního rozvoje v ČR. Dosavadní postupy z pohledu obcí jsou komplikované a pro řízení obcí často neuchopitelné. Očekávané výsledky tohoto projektu budou jednoduše aplikovatelné v běžné komunální praxi. Systém opřený o kvalitní metodiku, metodické vedení odborníky a propracovaný cílený vzdělávací program umožní implementaci manažerských zásad a postupů rozvojových činností obcí. Tento systém není doposud vytvořen a jeho aplikace v praxi zjednoduší řízení rozvoje ve všech velikostních kategoriích obcí.


 


Zpracování metodických postupů pro průběžné i závěrečné sledování a hodnocení realizace a návazné vytvoření elektronické podpory pro tyto postupy podpoří průběžnou práci s rozvojovými dokumenty a umožní kvalitní strategické řízení rozvoje obce. Dojde k vytvoření podmínek pro provázání dílčích procesů řízení obcí, tj.


 


zejména strategického, projektového, procesního a finančního řízení.


 


 


 


Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ:


 


 


 


V předkládaném projektu je počítáno s následujícími kategoriemi udržitelnosti:


 
 1. Obsahová udržitelnost
 2. Finanční udržitelnost
 3. Institucionální udržitelnost
 4. Udržitelnost funkčnosti nové softwarové aplikace


  Konkrétní specifikace a náplň všech výše uvedených čtyř kategorií ve fázi jejich budoucí udržitelnosti je detailně rozepsána v příloze projektu č. 008.
 


 


 


Realizátor projektu si zcela uvědomuje rozsah a požadavky na udržitelnost budoucích aktivit projektu a plně se v nich hodlá angažovat a přijmout odpovědnost i náklady s tím spojené.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2014 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci.; Politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců územních samosprávných celků.

Příjemce

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • IČ: 66002222
 • Sídlo:
  • Ulice: Staroměstské náměstí
  • Číslo popisné: 932/6
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.mmr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018