Zpět

Podpora transformace sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00002


Hlavním záměrem projektu je prostřednictvím stanovených aktivit přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení soc. služeb pro osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP) v ČR.


Podpora transformace je zaměřena na zajištění národního přístupu při transformaci a humanizaci pobytových zařízení soc. služeb v sociální služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Podpora bude směřována do pilot. zahájení procesu transformace ve vybraných nejvíce rizikových zařízeních pro OZP ve 13 krajích (mimo hl.m. Prahy), a to za splnění podmínek dodržování stanoveného postupu v procesu transformace a zásad stanovených v koncepčním materiálu k této oblasti. Plány transformace budou v souladu se střednědobými plány soc. služeb vyplývajících ze zákona o soc. službách. Podpora bude provázána s podporou Integrovaného operačního programu formou individ. projektů, kdy transformační plány vytvořené v projektu budou investičně podpořeny. Pro případ efektivního čerpání stanovily kraje v rámci svého výběru dvě zařízení, přičemž jednomu z nich byla přiřazena priorita.


V rámci projektu bude vytvořen a publikován metod. rámec transformace pobyt. zařízeních soc. služeb pro OZP. Metodiky jednotl. procesů a aktivit budou vytvářeny v rámci prac. skupin a pilotně ověřovány ve vybraných zařízeních. Metodické a vzdělávací nástroje budou vytvářeny s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých cílových skupin a se zaměřením na praktické postupy řešení procesu a rizik.


Proces transformace bude zajišťovat Národní centrum podpory transformace soc. služeb (dále jen Národní centrum) formou regionálních transformačních týmů, které vznikne pro účely projektu. Součástí projektu bude mediální kampaň vedoucí k posunu pohledu veřejnosti na služby soc. péče, resp. na formy zajištění péče.


Realizátorem projektu je Odbor soc. služeb a soc. začleňování MPSV, jednotl. aktivity budou zajištěny dodavatelsky na základě výběrových řízení.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2009 - 31. 5. 2013

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018