Zpět

Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00030

V kraji Vysočina obdobně jako ve všech krajích České republiky je nutno podporovat začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání, na trh práce a k zaměstnání. Předkládaný projekt z této potřeby vychází, navazuje na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a na opatření navržená ve "Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2008 - 2009" (viz stránky 12-13, 18 - 20) a v jeho příloze "Popis zabezpečení sociálních služeb na území kraje Vysočina podle jednotlivých druhů včetně jejich financování" (viz str. 95 - 100, 104 - 111, 115 - 117, 122 - 124, 128 - 131). V rámci předkládaného individuálního projektu budou podpořeny prostřednictvím vybraných sociálních služeb následující cílové skupiny: osoby bez přístřeší; děti, mládež a mladí dospělí; oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; imigranti a azylanti; etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí. Kraj má zároveň zájem o zajištění dostupnosti, kvality a efektivity poskytovaných služeb a jejich poskytování dle potřeb uživatelů i po skončení podpory v rámci projektu (případně navazujících projektů). Toho chce dosáhnout prostřednictvím týmu pracovníků, jejichž činnost bude hradit ze zdrojů projektu (jedná se zejména o aktivity manažera poskytování služeb a manažera projektu). Zaměstnanci pracující na realizaci individuálního projektu budou poskytovatele vybraných služeb pravidelně navštěvovat v rámci kontrolních návštěv, podrobně se seznámí se situací v jednotlivých regionech, budou podporovat spolupráci mezi poskytovateli ve stejných či navazujících oblastech a na základě získaných informací navrhnou způsoby, jak vybrané služby dlouhodobě efektivně, kvalitně a udržitelně zajistit.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2009 - 31. 3. 2013

Příjemce

 • Vysočina
 • IČ: 70890749
 • Sídlo:
  • Ulice: Žižkova
  • Číslo popisné: 1882/57
  • Městská část: Jihlava
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.kr-vysocina.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018