Zpět

Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/A9.00017

Návazný projekt přímo pokračuje v realizaci aktivit stávajícího projektu "Podpora plánování a rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji" a jeho cílem je více zefektivnit a rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji prostřednictvím plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování. Výstupy z projektu budou zásadním podkladem pro nastavení efektivní sítě sociálních služeb, a to jak sítě základní, tak sítě optimální.Výstupy z projektu budou tvořit základ k transparentnímu financování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Porovnáním výstupů z výzkumu potřeb uživatelů,statistických údajů a benchmarkingu budou eliminovány možné nežádoucí odchylky ve výsledcích, překryvy poskytovanýchslužeb a naopak může být upozorněno i na jejich absenci.Realizací projektu Olomoucký kraj zkvalitní proces přípravy na nastávající změny ve financování sociálních služeb a zpracuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 (dále jen Střednědobý plán 2015-2017), který bude reflektovataktuální potřeby občanů Olomouckého kraje. Bude provedena analytická část, pomocí které bude nastavena udržitelná základní sít a optimální sít sociálních služeb v Olomouckém kraji, z výstupů všech aktivit IP bude zpracován a vydán nový Střednědobý plán rozvoje soc. služeb. Nově bude vytvořen "Krajský informační systémsociálních služeb -KISSoS" (dále jen KISSoS), v rámci kterého vznikne modul - interaktivní elektronický Katalog poskytovatelů sociálních služeb.Budou pořádány odborné workshopy a konference zaměřené na problematiku sociálních služeb, jejich plánování a tvorbu udržitelné základní a optimální sítě. Významnou měrou budepodpořen rozvoj partnerství na místní a regionální úrovni a multidisciplinární spolupráce, kterou můžeme zařadit mezi jedny ze základních činností vedoucích k udržení a rozvoji procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS). Bude navázána efektivní spolupráce s obcemi Olomouckého kraje při řešení otázky financování soc. služeb.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2014 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Zadavatelé sociálních služeb; Zadavatel má odpovědnost za zajištění sociálních služeb na území kraje a obcí, odpovídá za jejich dostupnost a; kvalitu. Kraj dle zákona o sociálních službách řeší začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených; sociálním vyloučením, a to prostřednictvím střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, nastavením; efektivní sítě sociálních služeb na základě zjištěných potřeb a informováním o její dostupnosti, možnostech a; způsobech poskytování. Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s; obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, ukládá kraji zákon o sociálních službách. Tato povinnost je naplněna složením PS, pracujících na krajské úrovni. Aktivity předkládaného projektu přímo reagují na výše uvedené, podporují kraj a obce v jejich úsilí identifikovat a zefektivnit místní a typovou dostupnost sociálních služeb v návaznosti na zjištěné konkrétní potřeby uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti. Tedy podporují činnosti na nastavení spolupráce obcí a kraje na zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb,modelování sítě sociálních služeb, koordinaci sociální práce a podporu plánování na obecní úrovni.; ; Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám; Poskytovatelé sociálních služeb jsou nedílnou součástí celého procesu plánování, nastavení sítě a poskytování; sociálních služeb. Jsou přímými účastníky procesu v rámci organizační struktury a pracovních skupin KPSS. Významnou roli budou hrát při zpracování nového strategického; dokumentu Olomouckého kraje Střednědobý plán 2015 - 2017. Motivací poskytovatelů v procesu KPSS je možnost aktivní účasti při tvorbě priorit a opatření tohoto dokumentu. Další aktivitou, která zapojí zmíněnou cílovou skupinu je aktivita benchmarking poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje a Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovatelé vkládají do obou uvedených aplikací svá aktualizovaná data a tím zajišťují stávajícím i potenciálním uživatelům sociálních služeb informovanost v této oblasti. V rámci zachování triády KPSS jsou do činnosti PS zapojeni také uživatelé sociálních služeb.; Cílová skupina bude zapojena také do všech informačních a metodických aktivit předkládaného projektu, tj. účast; na workshopech, konferenci, vzdělávacích aktivitách a seminářích v rámci benchmarkingu a elektronického; katalogu.; Kvalifikovaným odhadem bude zapojena cílová skupina v počtu cca 152 poskytovatelů sociálních služeb v OK.; Do procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni (mj. i tvorby nového Střednědobého plánu 2015 -; 2017) bude cílová skupina zapojena v počtu cca 63 poskytovatelů, kteří jsou členy PS.Nominace členů PS; proběhla oslovením jednotlivých poskytovatelů v OK a jednotlivých ORP. Zastoupení poskytovatelů z jednotlivých; typů služeb a ORP je v PS pokryto rovnoměrně.

Příjemce

 • Olomoucký kraj
 • IČ: 60609460
 • Sídlo:
  • Ulice: Jeremenkova
  • Číslo popisné: 1191/40a
  • Městská část: Hodolany
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900
 • http://www.kr-olomoucky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018