Zpět

Podporujeme kvalitní poskytování sociální péče o seniory - vzděláváme se!

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00087

Cílem sociálních služeb je podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení, nebo zachování původního životního stylu. Nejdůležitějším faktorem při poskytování sociálních služeb jsou lidé, jejich lidský přístup, odhodlání, nasazení a podání pomocné ruky. Práce s klienty našeho zařízení klade velké nároky jak na fyzickou tak psychickou kondici pracovníků. Tito pracovníci jsou vystaveni riziku přeceňování vlastních možností a syndromu vyhoření, což má za následek jak sníženou schopnost výkonu práce, tak pravděpodobné zdravotní či sociální potíže. Je třeba věnovat pozornost každému pracovníkovi, snažit se jej v jeho práci podporovat, ale zároveň chránit před možnými riziky. Zaměstnanci jsou posíláni dle své profese a potřeby na jednotlivá školení. Vzdělávání však probíhá neucelenou a individuální formou, bez efektivní zpětné vazby. Je třeba, aby naši pracovníci byli schopni komunikace s problémovými klienty a osvojili si techniky zjišťování potřeby u klientů nekomunikujících. Naši klienti musí mít možnost vyjádřit své potřeby, pocity či názory a je třeba hledat alternativní řešení v případě, kdy běžná komunikace není možná. Proto je nutné vzdělávat pracovníky a zvyšovat jejich kompetence.


Aby naši pracovníci byli schopni podporovat komunikaci a vnímání klientů, je potřeba je neustále vzdělávat v reminiscenční terapii a tvorbě soc. aktivizačních programů pro seniory. Tím se zkvalitňují vztahy pracovníků a klientů. Dále je potřeba rozvíjet u pracovníků jejich osobnostní potenciál. Osvojení a zlepšení schopnosti vnímání vlastní osobnosti, optimální posouzení schopností pracovníka povede k maximálnímu využití osobního potenciálu při současném zachování vlastní integrity. Následně se zlepší vztah ke klientům, kolegům i nadřízeným. Tyto skutečnosti vyvolávají potřebu vytvořit a realizovat ucelený vzdělávací program směřující ke kvalitě námi poskytovaných služeb.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou vzdělávacího programu je 27 zaměstnanců Domova důchodců Božice, p.o.; Dle zařazení se jedná o tyto pracovníky:; 22 PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen PSS).; Jedná se o pracovníky, kteří poskytují zvlášť obtížnou a namáhavou komplexní obslužnou péči o fyzicky a; psychicky postižené klienty, poskytují pomoc při vytváření základ. sociálních a společenských kontaktů, posilují; životní aktivizaci klientů a uspokojují jejich psychosociální potřeby.; 2 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen SP). Tito pracovníci; zabezpečují základní sociální agendu, řeší sociálně právní problémy klientů a zajišťují informace a odborné; podklady pro sociální práci včetně jejich zpracování.; 3 VEDOUCÍ PRACOVNÍCI (dále jen VP). Tito pracovníci komplexně zajišťují chod organizace, zodpovídají za; organizaci a úroveň práce podřízených. Organizují a řídí pracovní porady. Kontrolují a hodnotí činnost.; Za řízení, koordinaci a kontrolu práce pracovníků zodpovídá ředitel organizace.; ZAPOJENÍ CÍLOVÉ SKUPINY DO AKTIVIT PROJEKTU; Cílová skupina projektu je zapojena do vzdělávání v rámci těchto klíčových aktivit:; KA 3 - Standardy kvality sociálních služeb - VP, SP, PSS; KA 4 - Metody sociální práce v péči o klienty - VP, SP, PSS; KA 5 - Kurzy rozvoje osobnosti - VP, SP, PSS; KA 6 - Manažerské dovednosti řídících pracovníků, budování týmu - VP, SP, PSS; MOTIVACE pracovníků k účasti na aktivitách:; - zvýšení kvality poskytovaných služeb klientům; - zvýšení úrovně svých profesních kompetencí,; - splnění povinného minimálního rozsahu vzdělávání daného zákonem č. 108/2006 Sb.; - zvýšení efektivity své práce; - získání podnětů ke svému dalšímu vzdělávání; - posílení týmové práce, prevence syndromu vyhoření; - umění využití metod sociální práce při různých typech a stupních  postižení.

Příjemce

 • Domov důchodců Božice, příspěvková organizace
 • IČ: 45671877
 • Sídlo:
  • Městská část: Božice
  • Město: Božice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 67164
 • http://www.domovbozice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018