Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pokračujeme v kvalitě

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00113

Cíl projektu je zaměřen na zajištění profesního rozvoje pracovníků sociálních služeb Charit olomoucké arcidiecéze tak, aby realizované služby Charit reagovaly odpovídajícím odborným a lidským způsobem na potřeby svých cílových skupin.Profesní růst pracovníků charitních sociálních služeb v konečném důsledku pozitivně ovlivní proces začleňování osob sociálně vyloučených a ohrožených sociální exkluzí.Formou systematického vzdělávání za účelem prohloubení znalostí pracovníků sociálních služeb Charit olomoucké arcidiecéze podpoříme kvalitní rozvoj 165 poskytovaných služeb v olomoucké arcidiecézi,čímž posílíme spokojenost až 17 300 osob sociálně vyloučených a ohrožených sociální exkluzí.Tento projekt rozvíjí a přímo navazuje na vzdělávací projekty ACHO od roku 2007 zaměřené především na předávání základních, pro dobrou praxi nezbytně nutných, znalostí v oblasti poskytování sociální služby. V rámciprojektu "Pokračujeme v kvalitě" nabídneme pracovníkům sociálních služeb odborné krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé vzdělávací kurzy orientované na specifické potřeby jednotlivých cílových skupin. Zajistíme tak systematický proces dalšího vzdělávání našich odborníků prostřednictvím těchto aktivit:- vzdělávání pracovníků v manažerských dovednostech,- vzdělávání pracovníků v oblasti podpory kvality sociálních služeb,- vzdělávání pracovníků specializované na jednotlivé cílové skupiny klientů.Vzdělávací témata byla zjišťována dotazníkovým šetřením a jsou výstupem analýzy vzdělávacích potřeb. V oblasti manažerských dovedností projevilo 70% (tj. 89)respondentů zájem o vzdělávání, z toho 32% (tj. 42) o základní dlouhodobý kurz a 37% (tj. 47) respondentů o kurz střednědobý "navazující". V oblasti kvality projevilo zájem o dlouhodobý kurz zaměřený na "Poradce kvality" (pracovníka, který metodicky vede pracovní týmy v oblasti standardů kvality a jejich zavádění do praxe) 23% (tj. 29) respondentů. O navazujícívzdělávání "Poradců kvality" projevili zájem všichni současní vyškoleni poradci kvality, 20 respondentů. V oblasti odbornosti poskytovaných služeb projevilo zájem 100% respondentů, z toho 18% neprojevilo vůbec zájem o dlouhodobé vzdělávání. Zvolené vzdělávací potřeby dotazovaných pracovníků jasně ukazují na potřebu profesního rozvoje v oblasti konkrétní sociální služby a specifických potřeb jejích cílových skupin. Projekt "Pokračujeme v kvalitě" tak rozvíjí započatý vzdělávací proces v olomoucké arcidiecézi tím, že umožnísystematické prohlubující vzdělávání jejích pracovníků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Primární cílovou skupinu tvoří:; - vedoucí pracovníci sociálních služeb; - sociální pracovníci; - pracovníci v sociálních službách.; Pracovníci sociálních služeb se podíleli na jednotlivých aktivitách souvisejících s projektem již nyní, a to volbou témat pro vzdělávání. Na vzdělávání se budou podílet svojí aktivní účastí, dále prostřednictvím plnění pracovních úkolů, které vyplynou z daných témat jednotlivých seminářů a následně hodnocením vzdělávacích akcí v rámci dotazníkového šetření. Všichni účastníci seminářů budou své získané znalosti a dovednosti zavádět přímo do svých praxí již v průběhu vzdělávacího procesu.; Sekundární cílovou skupinou jsou uživatelé sociálních služeb Charit olomoucké arcidiecéze, konkrétně osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociální exkluzí.; Uživatelé sociálních služeb se do projektu zapojí v rámci běžného využívání jednotlivých služeb tím, že budou v období vzdělávání vedoucích pracovníků při plnění zadaných úkolů od jednotlivých lektorů dávat zpětnou vazbu, jak se dané změny projevují v kvalitě poskytovaných služeb.; Primární cílová skupina - vedoucí pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.; Plánované aktivity tohoto projektu jsou přímo odvozeny od potřeb pracovníků a byly zjišťovány během roku v rámci odborných kolegií. Vzdělávací témata byla tvořena přímo na setkáních odborných kolegií, kde měli všichni členové možnost vyjádřit se k navrhovaným tématům a určit další oblasti vzdělávání, které by posílily jejich dovednosti a kompetence.; V předchozích letech jsme v rámci práce odborných kolegií (OK) stále častěji zjišťovali potřebu hlubšího a specifičtějšího vzdělávání našich pracovníků, což nám potvrdily také výstupy z analýzy vzdělávacích potřeb. Ze zmíněné analýzy vyplývá, že většina pracovníků má zájem o odborná vzdělávání zaměřená na specifické potřeby klientů, se kterými pracují. Dále je zřejmá potřeba vzdělávání v oblasti manažerských dovedností a v oblasti podpory kvality sociálních služeb. Aktivity projektu přímo korespondují se vzdělávacími potřebami pracovníků charitních sociálních služeb.; Sekundární cílová skupina - uživatelé charitních sociálních služeb a široká veřejnost.; Vazba aktivit na potřeby této cílové skupiny je podstatou projektu. Všechny aktivity projektu vycházejí z potřeb uživatelů sociálních služeb a reagují na jejich požadavky formou větší profesionalizace služeb. Aktivity budou mít přímý dopad na zvýšení kvality dané služby, kterou uživatelé navštěvují.

Příjemce

 • Arcidiecézní charita Olomouc
 • IČ: 43962726
 • Sídlo:
  • Ulice: Křížkovského
  • Číslo popisné: 505/6
  • Městská část: Olomouc-město
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900
 • http://www.acho.charita.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018