Zpět

Pomáhání bez předsudků - kurzy protipřesudkové výchovy a profesionálního pomáhání v sociálních službách

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00088KURZ I. Předsudky v sociálních službách


ANOTACE KURZU


Co to vlastně jsou předsudky? Jak a proč vznikají? Jsou všechny předsudky špatné?  Dokážete rozpoznat jaké máte předsudky vy,  vaši klienti, spolupracovníci, lidé se kterými se potkáváte? Umíte čelit projevům intolerance? Nejste náhodou diskriminováni? Na našem semináři budeme rozvíjet dovednosti, které vám pomohou rozpoznat příčiny a nalézat řešení, konkrétních situací stereotypního chování založeného na předsudcích. Nebojte se hledat nový úhel pohledu!


 


PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY


- lepší uchopení a případnou revizi standardu 1 (SQSS) kritérium 1d :Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.“


Absolvent kurzu


- bude umět nahlédnout na proces vzniku předsudku z mnoha různých úhlů pohledu


- pochopí na základě čeho vznikají předsudky


- bude schopen hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat, analyzovat a kriticky


  hodnotit různé aspekty a projevy odlišných sociokulturních vzorců


- bude umět identifikovat vlastní předsudky a pracovat s nimi i přispívat k pochopení předsudků


  ostatních  a využít tento aspekt při práci s klienty ve své organizaci na osobní i profesionální úrovni


- bude umět rozpoznat stereotypní chování a bude moci rozvíjet dovednosti pro odstraňování stereotypů


  (nejen u sebe, ale i u svých klientů). Bude mít sníženou tendenci vytvářet postoje a názory na základě


  zažitých stereotypů a předsudků


- bude si uvědomovat různé úrovně svojí zodpovědnosti při práci s klienty


- bude znát strategii práce s pravidly  přispívajícími ke zdravé interakci ve skupině s klienty a


  v konkrétním  pracovním prostředí


- bude znát mechanismy přispívající k nekonfliktnímu soužití různých skupin, dokáže čelit projevům


  Intolerance


 


PROGRAM KURZU – ZÁKLADNÍ TÉMATA


1.den


? proces vzniku postojů, předsudků a stereotypů, co je ovlivňuje a jak s nimi pracovat


? definice : postoj, předsudek, stereotyp


? rozdíl mezi postojem a názorem


? mechanizmy vzniku a udržování stereotypního chování


? rozdíl mezi hodnotou a normou


? výhody a úskalí stereotypního chování


? kognitivní, emocionální a behaviorální prvek chování 


 


2.den


? techniky podporující nestereotypní chování


? druhy diskriminace a související definice


? od pomluvy k diskriminaci


? řešení konkrétních situací z několika úhlů pohledu


? práce s uvědoměním vlastní zodpovědnosti


? aplikace získaných  dovedností a znalostí do konkrétního pracovního prostředí


METODY PRÁCE


Kurz využívá metody neformálního a informálního vzdělávání, které je legitimní součástí vzdělávacího systému podle Ev.  komise i Rady Evropy a je  jednou ze součástí celoživotního učení. Všichni lidé  jednají na základě vlastního stereotypního chování. K pochopení předsudků je potřeba si je vyzkoušet na sobě a zažít si je – uvědomit si je na fiktivních situacích, nahlédnout na ně z druhé strany. Intelektuální uchopení pojmů předsudek a stereotypní chování nevede k jejich odstranění ani eliminaci. Jedná se o ucelený vzdělávací proces, týkající se osobního a sociálního vzdělávání, kde se účastníci učí s jejich aktivní účastí. Vede k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí, osvojování si postojů a hodnot. Je to proces, během něhož procházejí účastníci osobnostní změnou.


 


KURZ II. Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb


ANOTACE KURZU


Není pomáhání jako pomáhání. Ptáte se, jak máte vlastně pomáhat, aby to fungovalo? Chcete zjistit jestli to co spolu s klientem děláte je dobré? Pociťujete zklamání, když pomáhání nefunguje tak,  jak byste si představovali? Klienti jsou nevděční a nevidí vaše dobré úmysly? Nosíte si práci domů a dumáte jak na „něho“ jít? Odpovědi na tyto a další otázky můžeme společně najít v kurzu, který Vám nyní nabízíme.


 


PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY


Absolvent kurzu


 bude schopen hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat a reflektovat svoji práci s klientem


- bude schopen přemýšlet o své roli v pomáhání a účinně využívat svoji osobitost a profesionalitu


  při práci s klientem


- bude umět používat různé způsoby pomáhání při práci s klientem


- bude umět účelně vybrat a reflektovat metody práce


- naučí se základům profesionálního rozhovoru s klientem


 


PROGRAM KURZU – ZÁKLADNÍ TÉMATA


1.den • úvod, představení lektora, představení účastníků a sběr jejich očekávání

 • úvod do systemického přístupu v práci s klienty • teorie sebeuvědomování, sebereflexe  a její důležitost při práci s klientem

 • kdo jsem jako pomáhající profesionál

 • pomoc versus kontrola, výklad teorie 8 způsobů profesionální pomoci

 • základy komunikace s klientem

 • profesionální verzus neprofesionální chování ke klientovi

 • téma rozhovoru problém verzus řešení problému, výhody a nevýhody obou cest, co preferuje systemický přístup

 • trénink rozhovoru zaměřeného na řešení

 • závěr – shrnutí a vyhodnocení bloku


 


 


 


 


2. den  • fáze rozhovoru, co se ve které fázi dělá

 • kladení otázek v rozhovoru, druhy otázek, jejich výhody a nevýhody

 • téma hranic v práci s klienty

 • téma motivace při práci s klientem • 7 užitečných kritérií tvorby cíle

 • trénink používání konstruktivistických otázek v rozhovoru

 • prostor pro témata účastníků

 • závěr – shrnutí a vyhodnocení bloku


 


OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ ÚČASTNÍKŮ


A  HODNOCENÍ EFEKTIVITY KURZU  


Ověření znalostí a dovedností účastníků probíhá reflexí jednotlivých z velké části sebezkušenostních aktivit kurzu. V závěru kurzu dostanou účastníci krátký pojmový test, který prokáže, jestli účastníci pochopili téma, umí ho aplikovat do praxe a dojde k ověření teoretických znalostí.


 


Osvědčení o absolvování kurzu je udíleno účastníkům, kteří absolvují 100% z 16 vyučovacích hodin.


 


Evaluace kurzu a monitoring průběhu má několik pilířů:


1.reflexe jednotlivých vzdělávacích bloků a aktivit od účastníků


2. závěrečný evaluační dotazník, který vyplňují účastníci


3. celkové vyhodnocení evaluačních dotazníků (vztahující se na celý kurz)


4. autoevaluace a schrnutí všech faktorů sledovaných při kurzu zpracovává lektor na základě výstupů z jednotlivých reflexí, práce skupiny, výstupů ze závěrečné prezentace a vyhodnocení evaluačního dotazníku. Důraz je kladen na schopnost účastníků aplikovat získané dovedností do praxe.


 


 


SESTAVENÍ KURZU NA KLÍČ PRO KAŽDOU ORGANIZACI


Téma předsudky a profesionální pomáhání je velmi rozsáhlé – ve své šíři je během 2. dnů nevyčerpatelné. Každý druh sociální služby s sebou přináší specifické požadavky na jednotlivé profese, které se k druhu soc. služby pojí. Každá cílová skupina uživatelů je jiná a vyžaduje jiný přístup, jiné metody práce a má svá úskalí. Každé zařízení se nalézá ve specifické lokalitě. Konkrétní kurz na klíč je schopen reflektovat všechny tyto specifika a zefektivnit tak svůj dopad na konkrétního poskytovatele i praxi samotnou.


 


Abychom mohli kurz efektivně připravit bude nás o vaší organizaci zajímat:


- základní informace (cílová skupina, druh sociální služby, přístupy, způsoby a metody, které používáte při


  práci s klienty atp.)


- konkrétní situace, které vidíte jako  problematické


- vaše očekávání směrem k organizaci


- vaše očekávání směrem k zaměstnancům


 


Na základě telefonické domluvy, popř. osobního setkání přímo definujeme konkrétní cíle, kterých chcete


dosáhnout jako organizace i dílčí cíle, které  naplní potřeby vašich zaměstnanců. Vzdělání přizpůsobíme vašim požadavkům do takové míry,  jak jen to dovolí podmínky akreditace kurzu.


 


 


 


Spektrální dopad kurzu - na pracovníky, klienty i lokální veřejnost


Předsudky jsou součástí osobního života každého člověka. Pracovníci, kteří se podílí na poskytování soc. služeb se setkávají s tímto tématem i během své profesní praxe snad nejčastěji ze všech profesí ať už při práci s klientem nebo reakcí veřejnosti. „ Pomáhání“ je jejich náplní práce. Proto jsou kurzy přínosné pro každou organizaci, která poskytuje soc. službu. Zaměstnanci poskytovatele jsou často těmi, kdo okolní společnosti ukazují, jak se chovat k uživatelům služeb. To, jak se o uživatelích mluví, ovlivňuje i to, jak se o nich přemýšlí a jak se s nimi jedná. Jak jsou uživatelé přijímání svým okolím, se  zpětně odráží v jejich chování. Kurz svým obsahem napomáhá každé organizaci k usnadnění začleňování sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob, potažmo klientů (uživatelů služeb) do společnosti, protože svým dopadem zasahuje pracovníky, klienty i lokální veřejnost.


 


Krátce o lektorkách


Lucie Masopustová


 


„Brány své věznice si nese každý v sobě.“


Jean Paul  Sartre


 


Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání, sociokulturní výchovu a psychosomatické disciplíny. V rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvovala na DAMU, katedře autorské tvorby  kurzy „Kreativní pedagogika - pedagogická kondice“, pod vedením Ivana Vyskočila. Absolvovala několik mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“ , sama byla účastnicí  mezinárodního projektu Roma Edem „Rovné příležitosti“ - protipředsudková a multikulturní výchova a různých psychologických přístupů jako Dramaterapie, Arteterapie, Psychodrama, Taneční terapie a další. V rámci projektů se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, dále na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, jako rešeršistka při natáčení dokumentů a drogově závislých, jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“, vedla výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotické onemocnění, děti v pěstounské péči a další.


Odborný garant a lektorka kurzu: Předsudky v sociálních službách


 


Svetlana Pokorná - Vrablecová


 


„Netrápíme se pro věci jako takové, ale proto, co si o nich myslíme.“ 


Epiktét 


 


Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Bratislavě obor sociální práce. Již 13 let žije a pracuje v Čechách. Pracovní zkušenosti získala hlavně při práci s lidmi duševním onemocněním v organizaci, kde pracovala jako vedoucí tréninkové kavárny a posléze na pozici personalistky sdružení. Po sedmi letech různorodé a inspirující práce se rozhodla plně věnovat lektorování a supervizi, které do té doby dělala okrajově. V současné době tedy pracuje jako supervizorka, koučka a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace. Lektoruje a superviduje pracovníky, kteří pracují s různými cílovými skupinami. V své práci se nechala inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je jí blízký. Ve spolupráci s klienty se snaží vytvářet příjemné, bezpečné prostředí plné respektu k tomu,  co klienti potřebují, jak přemýšlejí a jak se rozhodují. Důležitým principem její práce je zacílenost a smysluplnost. Proto se klientů hodně doptává na jejich očekávání a představy o společné práci. Je proslulá tím, že dává „zvláštní“ otázky, které lidi vedou k přemýšlení a to je někdy náročná a dobrodružná cesta,  na kterou se ráda vypraví společně s vámi.


Odborný garant a lektorka kurzu: 


Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb


 


Pavla Koudelková


 


"Výchova vede k dospělosti: vede ke svobodě a odpovědnosti, ke schopnosti orientovat se v bohatství různých možných pohledů na svět."


Zdeněk Kratochvíl


 


Vystudovala VOŠ, obor sociální práce, FF UK , obor pedagogika a učitelství pro střední školy. Pracovala jako koordinátor a lektor  vzdělávání multikulturní výchovy a protipředsudkového vzdělávání, učila na základní škole, zabývala se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, podílela se na projektech týkajících se Multikulturní výchovy (např. Phare – Podpora romské integrace, Varianty – vytvoření modulu hodnocení multikulturní výchovy pro Českou školní inspekci, Interkulturní dílny, Světová hudba, Prací za integrací, tvorba mezinárodního modulu Vzdělávání pro soc. spravedlnost ) a v neposlední řadě se podílela na tvorbě publikací ohledně Multikulturní výchovy a protipředsudkového vzdělávání (RAABE pro SŠ, kniha My a ti druzí, Varianty).


Lektorka kurzu:  Předsudky v sociálních službách


 


Lucie Tlamichová    


 


"Život je jako bomboniéra, nikdy nevíš co ochutnáš."


Forest Gump


                                                                                                                                                         Vystudovala ČZU v Praze obor zootechnicky, management a pedagogické minimum. Své pedagogické a lektorské zkušennosti využila při výuce na střední škole obchodní (Bohemia Regia Praha) a na UJOP UK  Poděbrady (Ústav jazykové a odborné přípravy pro cizince). V průběhu svého působení na IPPP (Institut pedagogycko-psychoogického poradenství) vytvářela vzdělávací moduly pro kariérové poradenství a multikulturní vzdělávání na základních školách.  Již 13 let pracuje v organizaci Step by Step ČR,o.s.,a to na různých pozicích, kde získala i mezinárodní zkušenosti v oblasti ranné péče, předškolního vzdělávání, komunitního vzdělávání, práce s minoritami, proti-předsudového vzdělávání, projektového managementu a tvorbě metodik. Má výborné systematické myšlení a organizační schopnosti. Pracuje jako lektorka kurzu: „protipředsudkového vzdělávání“ a „marketing a management  v NNO“, pro ÚP nabízí rekfalifikační kurzy. V současné době provádí monitoring projektů z evropských dotací a pracuje jako projektový manažer pro Český Brod.


Lektorka kurzu:  Předsudky v sociálních službách


 


 


 


 


 


Mgr. Petra Meisnerová


 


„Když přemýšlíte o psychoterapii, myslete vždy na klienta, a ne na teorii nebo techniku.“


Milton H. Erickson     


                


"Vzdělávání by nemělo být přípravou na život, mělo by být životem samým."


Anthony de Mello, SJ


 


Je psycholožka a terapeutka a zaměřuje se na práci s dospělými klienty, s dětmi a dospívajícími i s celými rodinami. Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze - obor psychologie. Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik Umění terapie (ISZ Praha), základy krizové intervence (Remedium Praha) a kurz hypnoterapie u Dr. Zíky a Dr. Kratochvíla. Vede kurzy a semináře pro pracovníky v pomáhajících profesích. Vedle této vzdělávací a lektorské činnosti má svou soukromou psychoterapeutickou praxi v Praze. Jako základ pro svou práci považuje konstruktivismus a systemický přístup ke klientovi. Ráda se ale nechává inspirovat i myšlenkami rodinných a strategických přístupů.


Lektorka kurzu:  Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb


 


Jana Pluhaříková Pomajzlová


 


Smíšek: "Pokládal byste za neomalenost, kdybychom se vás zeptali, co s námi uděláte a na které jste straně?"


 


Stromovous: "Nic s Vámi neudělám, jestli tím myslíte něco vám udělat bez vašeho svolení. Mohli bychom něco udělat spolu. Nevím, co jsou to strany. Jdu vlastní cestou, ale vaše cesta může jít kousek se mnou."


 


Její výchozí profesí je obor ergoterapie, který vystudovala na 1 LF UK. Pracovala 8 let ve sdružení O.s.Green Doors, které se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí s duševním onemocněním. Vystudovala  magisterský obor Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK. Od roku 2001 pracuje jako lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace, které pracují s různými cílovými skupinami a od roku 2005 také působí jako supervizorka pro pracovníky v sociálních a zdravotnických službách. V rámci své praxe vychází ze systemického přístupu, který je jí blízký. Je pro ni významné hledat „společnou řeč“, pracovat na tom, co je pro účastníky smysluplné, co potřebují a chtějí. Ve své práci se snaží vytvářet takové prostředí, které je podpůrné, bezpečné, tvořivé a respektující, ve kterém se každý může cítit kompetentní a kde společná práce má svůj směr a dává účastníkům smysl. Spíše než usilovat o nalezení jedné správné odpovědi, je pro ni důležité objevovat a radovat se z toho, že pohledů, možností a cest je mnoho. Každé setkání tak vnímá jako možnost pro vzájemné obohacení a učení.


Lektorka kurzu:  Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb


 


 


 


 


 


 


Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR  - probíhá ve  Středočeském a Ústeckém kraji

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.; ? pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle §116 odst. 9 zákona) ; ? sociální pracovníci (dle §111 zákona ); ? vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a zákona); ? fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a zákona)

Příjemce

 • Portus Praha, o.s.
 • IČ: 26525305
 • Sídlo:
  • Ulice: Uruguayská
  • Číslo popisné: 178/5
  • Městská část: Vinohrady
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12000
 • http://www.portus.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018