Zpět

Prohloubení specifických odborných dovedností zaměstnanců CIE UNITOOLS

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00182

Obsahem projektu je realizace specifického odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti.Cílem projektu je rozšíření a prohloubení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti, čímž se zvýší adaptabilita zaměstnanců i konkurenceschopnost firmy.Společnost uplatňuje komplexní strategii rozvoje lidských zdrojů, která se opírá o vlastní analýzu vzdělávacích potřeb a dále vychází z dlouhodobých strategických záměrů podniku.Strategie identifikuje nejdůležitější oblasti, na něž je nutno soustředit další vzdělávání zaměstnanců. Tyto oblasti jsou jak ve sféře specifického, tak obecnéo vzdělávání. Potřeby v oblasti obecného vzdělávání byly pokryty samostatným projektem v rámci výzvy č. 35 OPLZZ, aktuálně realizovaný projekt proto řeší potřeby v oblasti specifického vzdělávání:- specifické výrobní technologie (simulace lisovacích procesů kovů a hliníku) pro specialisty a výrobní pracovníky- specifické technologie povrchových úprav (zaměření na materiál a úpravy tvářecích nástrojů)Doplňujícím prvkem pak je dílčí obecné vzdělávání se zaměřením na práci s informačními systémy.Náplň projektu je tvořena souborem kurzů a školení, které významně zvýší úroveň kompetencí příslušníků cílové skupiny v navržených oblastech.K realizaci aktivit bude využito externích dodavatelů v kombinaci se zapojením interních lektorů.Celý projekt je realizován v režimu de minimis.Výstupem projektu bude zlepšení specifických dovedností pracovníků a zvýšení jejich adaptability, jakož i nárůst konkurenceschopnosti zaměstnavatele. Projektu se zúčastní celkem 89 pracovníků žadatele.Projekt je regionální, probíhá ve Zlínském kraji.Realizace bude trvat 18 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele. Celkem se aktivit projektu zúčastní 89 osob. Z celkového počtu účastníků jsou 4 ženy a 85 mužů. ; ; Z celkového počtu 89 osob jsou 4 účastníci ve věku do 25 let, 6 účastníků je ve věku nad 50 let a zbývajících 79 účastníků je ve věkové kategorii mezi 25 a 50 roky.; ; Vzhledem k tomu, že projekt je koncipován komplexně tak, aby byly uspokojeny vzdělávací potřeby co nejširšího okruhu zaměstnanců, pohybuje se dosažené vzdělání účastníků od vyučených přes středoškolsky až po vysokoškolsky vzdělané.; Do projektu jsou zahrnuti jak pracovníci dělnických profesí, tak i střední management a někteří technicko-hospodářští zaměstnanci.; ; Zapojení cílové skupiny do projektu spočívá v účasti jejích příslušníků na vzdělávacích aktivitách, které jsou pro ně relevantní s ohledem na vykonávanou práci a individuální potřeby.; Díky tomu dojde k naplnění rozvojové strategie žadatele, čímž bude zvýšena perpektiva a uplatnitelnost pracovníků ve společnosti. ; ; Cílová skupina bude do projektu zapojena prostřednictvím účasti v kurzech a školeních. Po absolvování každé aktivity bude každý účastník poskytovat zpětnou vazbu, sloužící k vyhodnocení efektivnosti, přínosu a účelnosti dané aktivity.

Příjemce

 • CIE Unitools Press, a. s.
 • IČ: 25842102
 • Sídlo:
  • Ulice: Hranická
  • Číslo popisné: 328
  • Městská část: Krásno nad Bečvou
  • Město: Valašské Meziříčí
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75701
 • http://www.cieautomotive.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018