Zpět

Regiony v centru dění

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.01/95.00001

V předchozích 5 letech se v ČR sociální dialog významnou měrou posunul na evropskou úroveň, a to především na centrální úrovni. Pomocí již dříve realizovaných projektů z prostředků ESF se podařilo sociálním partnerům (SP) rozšířit dopady vedení soc. dialogu jak na odvětvovou úroveň, tak částečně i na regionální struktury SP. Dopady ekonomické krize a s ní spojená dynamika změn sebou nese i nadále tlak na další zkvalitňování sociálního dialogu a jeho rozšiřování zejména na regionální úroveň. SP jsou neopominutelným připomínkovým místem jak na centrální úrovni (tripartita), tak na úrovních nižších jako je regionální, odvětvová i podniková. I tato agenda se však neustále rozšiřuje a zvyšují se požadavky na rychlost, přesnost a individuální nasazení zástupců SP. Okruh projednávaných témat se stále rozšiřuje a zároveň vyžaduje vysokou odbornost zástupců SP a nutnost vzdělávání specialistů na regionálních a odvětvových úrovních. Předpokládané aktivity projektu se snaží reflektovat na celou škálu procesů, jakými jsou rozšiřování a zkvalitňování soc. dialogu, vytvoření a zavedení regionálního soc. dialogu, prohlubování bipartitní diskuze na regionální odvětvové úrovni a také podpora kolektivního vyjednávání přímo v jednotlivých podnicích. Projekt je určen jak zástupcům zaměstnanců, tak zástupcům zaměstnavatelů, kteří se přímo podílí na vedení soc. dialogu a snaží se vytvářet struktury pro vedení regionálního soc. dialogu, což dává předpoklady, že bude docházet ke zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a vytvářet podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků. V předkládaném projektu chceme dosáhnout zkvalitnění poskytovaných služeb ze strany SP, ale zejména dosáhnout cíle pro vybudování regionálních odvětvových struktur, připravených vést společný soc. dialog.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou sociální partneři, definovaní Radou hospodářské a sociální dohody ČR a jejich členské; základny a odvětvové svazy, zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků vstupující do sociálního dialogu. Členská; základna je tvořena odvětvovými svazy, zaměstnavateli a zaměstnanci podniků. Takto stanovená cílová skupina; vychází z dosavadních aktivit a výstupů předešlých projektů a lze ji rozdělit na dvě skupiny: 1. část, tj.; zaměstnanci centrálních organizací sociálních partnerů; 2. část, tj. členské základny sociálních partnerů v; regionech mimo hl. město Prahu a dále odvětvové svazy, zaměstnavatelé a zaměstnanci vstupující do sociálního; dialogu. Tento projekt je specificky zaměřený na využití stávajícího potenciálu předkladatele (ČMKOS) i partnera; (SPČR) projektu a to nejen po stránce personální, ale i technické a organizační. Pro potřeby celé cílové skupiny; se budou jednotlivé klíčové aktivity realizovat na regionální úrovni. Tento krok je v souladu s inovativností a s; přidanou hodnotou projektu, popsanou jinde v žádosti. Pro zapojení cílové skupiny je nutné znát cíle jednotlivých; klíčových aktivit a jejich prostřednictvím zabezpečovat cíle tak, aby byly jednoznačně přínosem cílové skupině.; Toto znamená, že cílová skupina se bude přímo účastnit aktivit, které budou probíhat v rámci klíčových aktivit; projektu KA 01-05. Výsledkem by mělo být vytvoření struktur vedení sociálního dialogu na regionální úrovni s; odvětvovým zaměřením. Toto zapojení cílové skupiny do příslušných klíčových aktivit ukazuje také dotazníkové; šetření jak u ČMKOS, tak SPČR, které je součástí analýzy potřebnosti projektu.

Příjemce

 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • IČ: 00675458
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí W. Churchilla
  • Číslo popisné: 1800/2
  • Městská část: Žižkov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000
 • http://www.cmkos.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018