Zpět

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/A9.00006

 


 


Projekt přispívá k naplňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje v oblasti soc. služeb a podporuje efektivní řízení Sítě soc. služeb KHK. Podporuje zadavatele soc. služeb na místní úrovni v oblasti plánování a zajišťuje relevantní podklady pro strategická rozhodnutí. Součástí jsou také aktivity přispívající ke zvyšování informovanosti veřejnosti o nabídce dostupné pomoci, navázat na přijatá systémová opatření související s nastavením pravidel fungování Sítě soc. služeb KHK, koordinace jejího financování, vzdělávání pracovníků působících v oblasti soc. práce s osobami a rodinami ohroženým soc. vyloučením na krajské a obecní úrovni, kasuistické a diskusní semináře. Aktivity projektu jsou nástroji, jejichž prostřednictvím je s cílem zvyšování informovanosti klíčových aktérů podporováno fungování a udržitelnost přijatých systémových opatření. Aktivity současně reagují na dopady změn občanského i obchodního práva na oblast soc. služeb. Projekt zvyšuje kvalitu soc. služeb s využitím podpory externích odborníků formou dlouhodobých konzultací.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci:; - příspěvkové organizace KHK spolupracují při tvorbě analytické části strategie, spoluvytvářejí rozvojové záměry a plány zařízení, poskytují součinnost při tvorbě výstupů aktivit; - vedoucí pracovníci PO KHK se aktivně účastní tematických porad, podněty ze setkání reflektují ve své činnosti s pracovníky spolupracujících ambulantních a terénních sociálních služeb sdílejí zkušenosti formou seminářů, účastní se dotazníkových šetření a pracovních skupin, seminářů, konzultací, seminářů a workshopů, získané znalosti a dovednosti implementují do své činnosti, do poskytovaných služeb, testují a připomínkují výstupy; ; Zadavatelé sociálních služeb:; - zástupci zadavatelů soc. služeb (obcí) se účastní kulatých stolů k projednání strategie; - získání podkladů pro další rozhodování zadavatele o podobě soc. sítě ve spádovém území ; - obecní úřady potřebují ukotvit výkon sociální práce, posílit místní partnerství při řešení situace klienta, definovat činnosti sociální práce ve vazbě na potřeby klientů. ; - KHK v rámci přenesené působnosti vykonává vůči obecním úřadům v oblasti výkonu činnosti a koordinace sociální práce metodickou podporu. V rámci své činnosti shromažďuje podněty pro přípravu relevantních podpůrných aktivit. S cílem zvýšit kvalitu poskytovaných služeb je třeba pracovníky průběžně vzdělávat a jejich odbornost zvyšovat. ; - KHK získá nástroj, který umožní realizaci Metodiky víceletého financování v praxi v návaznosti na potřebu tvorby a financování sociální sítě transparentním a pro všechny srozumitelným způsobem. ; - Zadavatelé soc. služeb potřebují porozumět změnám v systému plánování a financování soc. služeb, zejména realizovat kroky v implementaci opatření související s nastavením systému víceletého financování do rozhodování, eliminovat rizika spojená se zadáváním veřejných zakázek.

Příjemce

 • Královéhradecký kraj
 • IČ: 70889546
 • Sídlo:
  • Ulice: Pivovarské náměstí
  • Číslo popisné: 1245/2
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003
 • http://www.kr-kralovehradecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018