Zpět

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců společnosti Maspex Czech s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01302

Společnost MASPEX Czech s.r.o. si chce pomocí projektu vychovat odborný střední management, který bude zároveň schopen dále předávat své zkušenosti a dovednosti ostatním zaměstnancům na nižších pozicích,případně zaškolovat nově příchozí zaměstnance.


S tím souvisejí i vzdělávací potřeby těchto zaměstnanců, které spočívají v rozvoji odborných znalostí v oblasti projektového managementu, CRM systémů, znalostí principů assesment centra, řízení pohledávek, v rozvojiznalostí anglického obchodního jazyka (mateřská společnost má hlavní komunikační jazyk angličtinu), ale například i v oblasti principů a dodržování rovných příležitostí.


Vzdělávací potřeby zaměstnanců na obchodních pozicích spočívají v potřebě zvýšit jejich odbornou znalost nabízených produktů, aby zlepšili své vystupování ve vztahu k zákazníkům a byli schopni nabízet produkty adoplňkové služby podle zákazníkových potřeb. Realizací vzdělávání celkově posílíme profesionalitu zákaznického servisu i celého podniku.


Zaměstnanci "back office" představují především podpůrnou podporu firmy, proto si díky kurzům rozšíří své znalosti především ve vazbě na jejich pracovní činnost - tj. legislativa využívaná v obchodní praxi, personální controlling, využití cloud computingu a MS Excel.


Cílovou skupinou jsou i pracovníci marketingu,kteří se starají o propagaci, vytvářejí marketingové kampaně,zpracovávají marketingové analýzy apod. Z toho důvodu jsou kurzy pro cílovou skupinu zaměřeny na možnosti a principy marketingu v nových médiích, na aktuální marketingové trendy a jejich možné využití, na tzv. marketingdětských a dospělých značek, na brand management suchého sortimentu a na marketingové plánování.


V rámci projektu dojde ke zhodnocení stávajícího systému vzděl. a to za pomoci cílové skupiny. V současné době neprobíhá žádné ucelené vzdělávání. Předpokládáme, že nově vzniklé komplexní produkty odstraní nedostatky a budou zaměřeny jednak na potřeby společnosti, ale zároveň také na potřeby zaměstnanců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina: Zaměstnanci; ; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; ; Společnost v sousčasné době nemá žádné zaměstnance ve věkové struktuře 25 a méně let a 50 a více let. Při; výběru zaměstnanců společnost uplatňuje rovné podmínky pro všechny. Při náboru nových zaměstnanců rozhodují pouze jejich schopnosti. Stejné podmínky jsou aplikovány také v projektu - rovný přístup ke vzdělávání zaměstnanců. Pokud bychom měli zaměstnance v této věkové skupině, budou zařazeni do dalšího vzdělávání v; rámci nově nastaveného vzdělávacího systému.; ; Cílová skupina bude zapojena téměř do všech aktivit projektu. Na počátku budou školeny zejména klíčové osoby,; ze kterých se později rekrutují interní vzdělavatelé společnosti. Tato aktivita vzešla zejména z poptávky; zaměstnanců po lepší a profesionálnější podpoře v oblasti odborných dovedností. Lektoři se proto rekrutují; zejména z řad středního managementu.; ; Matkám na mateřské dovolené bude umožněna účast na vybraných vzdělávacích aktivitách.; ; Cílová skupina se dále zapojí do dílčí i závěrečné evaluace projektu. V této aktivitě bude cílová skupina; nezastupitelná.; ; Ve spolupráci s cílovou skupinou proběhne také podrobný průběžný rozbor vzdělávání a to na základě návaznosti nového definování individuálních plánů rozvoje jednotlivých pracovníků.; ; Úpravy vzdělávacího systému jsou koncipovány tak, aby byl podpořen zájem podniku vybudovat efektivní způsob; průběžného a dlouhodobého zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců s ohledem na jejich potřeby.; ; Projekt bude systematicky rozdělen na jednotlivé vzdělávací oblasti podle témata náplně kurzů a podle cílových skupin zařazených do kurzů. Byly sestaveny požadavky na jednotlivé oblasti a v návaznosti na to i vzdělávací plán, který se bude vyhodnocovat a upravovat dle nových potřeb podniku a změn na trhu. ; ; Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:; ; Největší nároky na vzdělávací systém spočívají v zavedení systematického vzdělávání pro klíčové skupiny zaměstnanců (marketing, back office, střední management, obchodní zástupci), pro které v současné době neprobíhá žádné systematické odborné vzdělávání, ale pouze nárazově podle momentálních potřeb a požadavků ve formě externích školení, zaměřeného na rozšíření odborného zaměření zaměstnanců dle profesních požadavků.; ; Nově již tento systém nevyhovuje kvůli rychlé dynamice podnikatelského segmentu FMCG (rychlo obrátkového; spotřebního zboží) a firma tyto nedostatky vnímá v kvalitě poskytovaných služeb zákazníkům i v procesním; chodu podniku.; ; Nový vzdělávací systém bude postaven na požadavcích cílové skupiny tak, aby tyto nedostatky byly co nejdříve; odstraněny.; ; Díky projektu se zvýší efektivita zaměstnanců, flexibilita, zastupitelnost, samostatnost a kreativita. Vzdělávací plán, který vychází z reálných potřeb cílové skupiny, uspokojí potřeby zaměstnanců a zvýší jejich; konkurenceschopnost na vnitropodnikovém i vnějším trhu práce.

Příjemce

 • MASPEX Czech s.r.o.
 • IČ: 25716379
 • Sídlo:
  • Ulice: Střední
  • Číslo popisné: 57/7
  • Městská část: Veleslavín
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16200
 • http://www.maspex.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018