Zpět

Rozvoj profesních dovedností zaměstnanců společnosti INVENT HR Consulting, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01265

Obsahem projektu je realizace programu odborného vzdělávání pro zaměstnance společnosti INVENT HR Consulting, s.r.o. Cílem je systematické zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců a rozvoj jejich odborné kvalifikace, která je základním předpokladem pro výkon povolání. Cílovou skupinou jsou vlastní zaměstnanci společnosti.Realizace odborného vzdělávání je ve společnosti zvažována dlouhou dobu, neboť odbornost zaměstnanců považujeme za jednu z našich nejdůležitějších konkurenčních výhod.Projekt je regionální, realizace bude probíhat v Jihomoravském kraji, bude trvat 24 měsíců a bude probíhat bez partnerů.Potřebnost realizace projektu byla ověřena předběžnou analýzou vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Z ní vyplynuly hlavní oblasti, na něž je nutno vzdělávání zaměřit:1. Odborné znalosti v oblasti lidských zdrojů2. Legislativa3. Efektivní využívání moderních nástrojů komunikace4. Odborné znalosti v oblasti ekonomiky a financí5. Rozvoj jazykových znalostí s důrazem na odbornou terminologiiTěmto oblastem odpovídají navržené klíčové aktivity. K nim je v souladu s podmínkami výzvy přiřazena ještě klíčová aktivita zaměřená na rovné příležitosti žen a mužů.Vzdělávání v rámci uvedených klíčových aktivit bude probíhat částečně prostřednictvím interního lektora, částečně s využitím externích dodavatelů.Veškeré vzdělávání v rámci projektu je OBECNÉ, žádné specifické vzdělávání není do projektu zařazeno.Projekt je realizován v režimu podpory de minimis, jejímž příjemcem je společnost INVENT HR Consulting, s.r.o. Výstupem projektu bude zlepšení odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců společnosti. Každý ze zaměstnanců absolvuje předem stanovené aktivity, vyplývající z jeho individuálních potřeb. Účast v projektu zvýší šance příslušníků cílové skupiny uspět v jejich současném zaměstnání i na jiných pracovních pozicích u případných budoucích zaměstnavatelů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti INVENT HR Consulting, s.r.o. Jedná se o pracovníky v hlavním pracovním poměru i zaměstnance v rámci dohod mimo pracovní poměr.; Zařazení těchto pracovníků do projektu a jeho rozsah vyplývá z analýzy vzdělávacích potřeb, která byla základem pro definování obsahu klíčových aktivit projektu.; ; Zaměstnanci budou zapojeni do projektu prostřednictvím účasti v navržených vzdělávacích aktivitách. Každý účastník ze zapojí do těch aktivit, které jsou pro něj relevantní s ohledem na jeho; individuální potřeby i náplň práce. Tímto způsobem budou vzdělávací potřeby zaměstnanců naplněny.; Díky realizaci projektu bude zvýšena hodnota pracovníků pro žadatele i pro případné budoucí; zaměstnavatele. ; ; Motivace příslušníků cílové skupiny byla ověřena v průběhu analýzy vzdělávacích potřeb. Pracovníci jsou k dalšímu vzdělávání vysoce motivováni, protože jim umožní získat lepší kvalifikaci a znalosti, potřebné a plně využitelné při výkonu stávající práce a současně zvýšující jejich budoucí zaměstnatelnost.

Příjemce

 • INVENT HR Consulting, s.r.o.
 • IČ: 28327217
 • Sídlo:
  • Ulice: Šilingrák
  • Číslo popisné: 3
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.ihrc.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018