Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00017

 


Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti; zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které budou sociální služby v rámci tohoto projektu určeny, reflektuje potřeby kraje, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb vyhotoveného na základě § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci projektu bude kromě potřebných stávajících aktivit financováno i rozšíření těchto sociálních služeb a dále aktivity nové, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. V rámci individuálního projektu mohou být podporovány jednotlivé sociální služby v rozsahu základních činností, včetně dalších návazných (fakultativních) aktivit, jejichž cílem je uživatele aktivizovat ve smyslu jeho začlenění do společnosti a návratu na trh práce. Projekt je jedinečný tím, že bude zabezpečovat poskytování sociálních služeb na celém území kraje a to na základě výstupů ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.


Projekt se zaměřuje na poskytování následujících sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
 • Azylové domy
 • Domy na půli cesty
 • Intervenční centra
 • Nízkoprahová denní centra
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Terénní programy
 • Sociální rehabilitace
 • Následná péče (pro integraci duševně nemocných)
Sociální služby jsou určeny pro cílové skupiny:


Osoby se zdravotním postižením
 • Děti, mládež a mladí dospělí
 • Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
 • Rodiče s dětmi
 • Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • Osoby závislé na návykových látkách
 • Osoby bez přístřeší
Sociální služby budou financovány prostřednictvím projektu po dobu tří let.


Projekt naplňuje Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 - 2013 a vychází z Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 – 2009.


Odborným garantem projektu je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Královéhradeckého kraje.


Řízení a administraci projektu zajišťuje Centrum evropského projektování.


Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2008 - 30. 9. 2012

Příjemce

 • Královéhradecký kraj
 • IČ: 70889546
 • Sídlo:
  • Ulice: Pivovarské náměstí
  • Číslo popisné: 1245/2
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003
 • http://www.kr-kralovehradecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018