Zpět

Sociální dialog na odvětvové, regionální a podnikové úrovni ve vazbě na dopady legislativních změn v odvětví těžebního průmyslu

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.01/B9.00012

 


Obsahem projektu je projednat s cílovou skupinou dopady dokumentů EU a vlády ČR týkající se bezprostředně nebo zprostředkovaně budoucího vývoje sektoru těžebního průmyslu v ČR z hlediska vývoje zaměstnanosti a podnikatelské stability.Primární důraz bude položen na společnosti, které v ČR těží a upravují energetické suroviny. Z tohoto pohledu bude pozornost věnována procesu přípravy a schvalování Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky stejně jako předcházení a řešení jejich dopadů na sektor těžebního průmyslu a na zaměstnanost v něm, zejména v regionech, kde se těžba surovin pro energetiku a teplárenství provádí.


 


Stejná pozornost bude zaměřena na s tím související dokumenty politické a legislativní povahy zejména na horní zákon, jehož stávající podoba, po malé novele, představuje vážnou překážku pro rozvoj těžebního průmyslu.


 


V rámci sociálního dialogu v odvětví, dopadu legislativních změn a nutnosti respektování sociálních,ekonomických a ekologických hledisek práce bude projekt zaměřen na rozvoj spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví, na oblast pracovněprávních vztahů apod. a to i s důrazem na využití zahraničních zkušeností a poznatků.


 


Projekt bude realizován ve čtyřech regionech a to v regionu Čechy severozápad, Střední Čechy, Severní Morava a Jižní Morava.


 


Cílovou skupinou jsou sociální partneři(ZSDNP a OS PHGN), jejich organizace a zaměstnanci v odvětví Těžebního průmyslu.


 


Obsahem předkládaného projektu je realizace následujících aktivit:


 


- Aktualizace složení pracovní skupiny a její činnost na úrovni bipartitní platformy Těžební průmysl


 


- Státní energetická koncepce a Surovinová politika


 


- Sociální dialog v oblasti dopadů legislativních změn do odvětví


 


- Sociální dialog a zaměstnanost s využitím mezinárodní spolupráce


 


- Projektový management a řízení rizik


 


Obsah, metody a způsob zajištění projektových aktivit jsou nastaveny tak, aby bylo úspěšně dosaženo všech cílů projektu


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 6. 1. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: a) přímí účastníci projektových aktivit; b) organizace a zaměstnanci v odvětví těžebního průmyslu.; Popis a způsob zapojení do cílové skupiny:; a) Přímými účastníky budou zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců vybraných organizací regionů, které budou; zapojeny do projektu.; Tyto osoby se budou přímo účastnit projektových aktivit, tzn. seminářů a konferencí, budou se aktivně podílet na; vyplňování dotazníků zpětné vazby a nepřímo i na zpracovávání odborných studií k danému tématu. V součtu; představuje tato skupina 2 520 jednotlivých účastí, z čehož počítáme s 800 podpořenými osobami.; b) Výstupy z realizace jednotlivých klíčových aktivit (KA 02, 03, 04) budou mít dopad do celéhoodvětví těžebního; průmyslu, jednotlivých členských organizací a na zaměstnance bez ohledu na fakt, zda se aktivně do projektu; zapojí či nikoliv.; Dle statistik Českého statistického úřadu, systém CZ-NACE, bylo v roce 2011 zaměstnáno v odvětví těžba a dobývání 34,2 tis. osob. ZSDNP jako organizace zaměstnavatelů, kterásdružuje největší české společnosti; zabývající se těžbou surovin v ČR, eviduje 33 000 osob.

Příjemce

 • Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu - společenstvo těžařů ČR
 • IČ: 15273725
 • Sídlo:
  • Ulice: Plzeňská
  • Číslo popisné: 276/298
  • Městská část: Motol
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15000
 • http://www.zsdnp.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018