Zpět

Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.01/B9.00011

Projekt je zaměřen na zvyšování adaptability zaměstnanců v podmínkách ekonomické recese. Sociální partneři s vědomím odpovědnosti za otázky zaměstnanosti a sociální politiky chtějí využít možnosti projektu k posílení a rozvoji sociálního dialogu. Projekt je určen zejména pro účastníky, kteří se podílejí na vedení sociálního dialogu, a to jak na odvětvové úrovni, tak podnikové úrovni. Projekt si tak klade za cíl vzdělávat zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců sdružených v SCHP ČR spolu s OS ECHO v kolektivním vyjednávání s ohledem na uzavírání kolektivních smluv v podnicích a kolektivních smluv vyššího stupně v daném odvětví. Oba sociální partneři mají dlouholetou zkušenost s uzavíráním kolektivní smlouvy vyššího stupně, kde předními odborníky v oblasti pracovního práva byla vždy oceňována vysoká úroveň a kvalita uzavíraných smluv. V této souvislosti je třeba připomenout i uzavření dohody o Sociálním dialogu mezi SCHP ČR a OS ECHO ze dne 20.11.2007, která je zaměřena na oblast sociálního dialogu. Tato dohoda je velice kladně hodnocena i příslušnými institucemi EU. V rámci Sociálního dialogu v chemickém průmyslu EU 27 se jednalo o první takovou dohodu. Dohoda navazuje na dlouholetou činnost obou institucí v zastřešujících evropských organizacích (ECEG = zaměstnavatelé a IndustryAll = zaměstnanci), jejichž jednání se oba partneři zúčastňují. V praxi je nezbytné reflektovat skutečnosti při kolektivním vyjednávání, kde se projevují i změny, které vyplývají především z nově koncipované české legislativy, zavádění nových nařízení EK, ale i ze současného ekonomického vývoje.Tyto oblasti byly vybrány pro vzdělávání jako prioritní. Cílem projektu je tedy připravit obě strany vyjednávání na zvládnutí a zohlednění požadavků a potřeb zaměstnanců, ale i podniků. Zpracování a administraci projektu zajistí SCHP ČR společně s OS ECHO.Vzdělávání pro obě cílové skupiny zajistí specializované externí organizace vzešlé z výběrového řízení a interní lektoři.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 20. 12. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílové skupiny předkládaného projektu jsou manažeři a zástupci zaměstnanců v podnicích uzavírající kolektivní smlouvy. Jedná se o skupinu podniků zastřešenou kolektivní smlouvou vyššího stupně mezi SCHP ČR a OS ECHO, a také podniky, kde se vyjednává kolektivní smlouva pouze na podnikové úrovni. Cílovou skupinu školených osob v rámci projektu bude tvořit 300 zástupců zaměstnavatelů a OS ECHO. Významnou skupinu SCHP budou tvořit manažeři na vyšší úrovni řízení, jejichž pracovní zařazení a úkoly jsou v těsné souvislosti s náplní klíčových aktivit a kteří se podílejí na kolektivním vyjednávání. Na základě získaných zkušeností budou schopni následně realizovat diseminaci poznatků na nižší úrovně podnikové hierarchie, v případě potřeby až na jednotlivé zaměstnance. Vzhledem k tomu, že společnosti chemického průmyslu působí na celém území ČR, bude naší snahou koncentrovat účastníky do jednoho místa konání. To si pochopitelně vyžádá i zajištění ubytování většiny účastníků.; ZA OS ECHO budou cílovou skupinu tvořit zástupci zaměstnanců v podnicích uzavírající kolektivní smlouvu, především předsedové, místopředsedové a členové závodních výborů základních organizací, kteří osobně kolektivní smlouvu za výbor základní organizace vyjednávají. Navrhovaným vzděláváním v rámci jednotlivých KA dojde ke zvýšení jejich znalostí, dovedností a komunikativních schopností, které uplatní při kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni, tak i v rámci vyjednávání vyšší kolektivní smlouvy.; S ohledem na provedený průzkum týkající se zapojení jednotlivých podniků do vzdělávacích aktivit a z toho důvodu, že cílové skupiny zahrnují významnou část ze skupiny manažerů a zástupců zaměstnanců, lze předpokládat dostatečný zájem a motivaci těchto skupino vzdělávání v klíčových oblastech nezbytných pro kolektivní vyjednávání a sociální dialog, zachování existence a rozvoj firem a tím i udržení pracovních míst.

Příjemce

 • Svaz chemického průmyslu ČR
 • IČ: 16193725
 • Sídlo:
  • Ulice: Dělnická
  • Číslo popisné: 213/12
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.schp.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018