Zpět

Sociální fond regionu Brdy - Vltava

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D7.00041

Projekt posiluje finanční stabilitu poskytování sociálních služeb v regionu Brdy - Vltava (29 obcí Dobříšska - Novoknínska a Středního Povltaví).Inovačním řešením je v tomto případě vytvoření sociálního fondu mikroregionu, který bude sdružovat prostředky jednotlivých obcí regionu Brdy - Vltava, místního podnikatelského sektoru a příspěvky veřejnosti. Dojde tak kzefektivnění systému financování, kdy budou do jednoho fondu sdruženy prostředky veřejné i soukromé a poskytovatelé se o ně v rámci toho fondu budou moci ucházet. Dosud jsou prostředky v území roztříštěny aposkytovatelé vynakládají velké úsilí s jejich individuálním získáváním.Hlavním aspektem řešení jsou poznané a ověřené potřeby v oblasti financování soc. služeb v konkrétním území, kde jsou již vytvoř. zákl. vazby mezi poskytovateli, zadavateli a příjemci služeb. Nově bude do systémufinancování zapojen místní podnikatelský sektor, a také nejširší veřejnost (obyvatelé daného území). Projekt vychází z aktivit komunitního plánování sociálních služeb, které v území probíhalo v rámci projektůCZ.04.1.05/3.2.04.4/5332 Cesta ke komunitnímu plánu sociálních služeb na Dobříšsku a Komunitní plán regionu Brdy - Vltava CZ.1.04/3.1.03/65.00017 v letech 2006-2012 (plánování rozšířeno na území celého regionu).Z této fáze poznávání jsme vydefinovali následující potřeby v oblasti finanční stability a udržitelnosti služeb:1) Existence mezer ve financování služeb (v tuto chvíli např. terénní protidrogové služby, dále náklady spojené s dopravou terénních pečovatelských služeb, které je mohou činit pro koncového příjemce nedostupné atd.).2) Velice nízké povědomí ze strany vedení obcí o společné odpovědnosti za systém poskytování sociálních služeb v území, velký prostor pro zlepšení situace v oblasti financování služeb ze stran obcí3) Dosud malé zapojení do systému financování sociálních služeb ze strany místního podnikatelského sektoru.4) Velká časová náročnost při získávání prostředků ze strany poskytovatelů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina: Zaměstnavatelé; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Předem vytipovaní zástupci z řad podnikatelů budou osloveni pro účast v pracovní skupině, která se bude podílet na tvorbě obsahu a statutu fondu. Bude se jednat o podnikatele, kteří s námi již mají navázanou spolupráci,; případně již individuálně přispěli některému z místních poskytovatelů. Společně s PR pracovníkem budou; definovat pro ně nejvhodnější způsob propagace v případě, že budou do fondu přispívat. Vytvořený koncept bude následně připomínkován v širším fóru místních podnikatelů, které bude iniciováno aktivně zapojenými podnikateli. Zástupci podnikatelů budou zapojeni do realizace pilotní výzvy, kdy budou zapojeni do orgánů fondu a budou se podílet i na monitoringu rozdělených prostředků. Ze stany podnikatelů je velká motivace ke kontrole vynaložených prostředků, do celého systému mohou přinést větší efektivitu, protože jsou obecně zvyklí hlídat své peněžní toky.; Cílová skupina: Děti, mládež a mladí dospělí; Zaměstnavatelé jsou v případě předkládaného projektu ekonomické subjekty v regionu, kteří zde vykonávají; podnikatelskou činnost. Jednak se jedná o subjekty, které v území Brdy - Vltava vytvářejí pracovní příležitosti; zejména pro místní obyvatele. Tímto přispívají k podpoře lokální ekonomiky, protože prostředky vyplacené; místním obyvatelům zůstávají z větší části v regionu.; Z pohledu projektu se také jedná o významné potenciální přispěvatele do chystaného fondu. Z šetření realizovaném mezi podnikateli formou rozhovorů vyplynulo, že by jim pomohla určitá forma propagace jejich aktivit, produktů a služeb v rámci území. Jejich potřebou je mít známé a dobré jméno a tohoto lze dosáhnout společensky odpovědnými aktivitami, do kterých se mohou zapojit. Jedna z možných forem může být právě příspěvek do sociálního fondu regionu. Vybraní zástupci cílové skupiny děti a mládež 15 - 26 let budou v rámci tvorby komunikační strategie fondu, pod dohledem odborného poradce, zahrnuti do přípravy a realizace jednoho z informačních spotů. Zde budou představeny jejich potřeby v oblasti nízkoprahových služeb (mít kde přečkat než pojede autobus apod.) a stávající nabídka těchto služeb ze strany poskytovatelů (provozovatelé nízkoprahových center). Cílová skupina bude zapojena do přípravy scénáře spotu a následného natáčení spotu. Budou také informováni o případném úspěchu jejich prezentace v podobě naplnění fondu finančními prostředky.; Cílová skupina: Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; Popis a způsob zapojení cílové skupiny: Vybraní zástupci cílové skupiny budou pod dohledem odborného poradce zahrnuti do přípravy a realizace; jednoho z informačních spotů. Zde budou prezentovány jejich potřeby a také dosud značně omezená nabídka; služeb pro ně v regionu Brdy - Vltava.Cílová skupina bude zapojena do přípravy scénáře spotu a následného; natáčení. Budou také informováni o případném úspěchu jejich prezentace v podobě naplnění fondu finančními; prostředky.; Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením; Vybraní zástupci cílové skupiny (klienti 4 poskytovatelů zaměřených na osoby se ZP z regionu Brdy - Vltava); budou pod dohledem odborného poradce zahrnuti do přípravy a realizace informačních spotů. Zde budou; prezentovány jejich potřeby a také stávající nabídka služeb pro ně v území.Cílová skupina bude zapojena do; přípravy scénáře spotu a následného natáčení. Budou také informováni o případném úspěchu jejich prezentace v; podobě naplnění fondu finančními prostředky.; Cílová skupina: Osoby pečující o osobu blízkou; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Zástupci cílové skupiny (členky svépomocné skupiny rodičů pečujících o dítě s hendikepem) budou zapojeny do; přípravy a realizace informačního spotu.Cílová skupina bude zapojena do přípravy scénáře spotu a následného; natáčení. Budou také informováni o případném úspěchu jejich prezentace v podobě naplnění fondu finančními; prostředky a budou se podílet na zajištění informovanosti o fondu.; Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám; Zástupci cílové skupiny poskytovatelů sociálních služeb z regionu Brdy - Vltava v rámci jedné z pracovních skupin společně vydefinují nejproblematičtější oblasti financování sociálních služeb v území, jako návrh; obsahové (věcné) části fondu. Při své práci budou vycházet z platného komunitního plánu sociálních služeb; regionu Brdy - Vltava a souvisejících dílčích analýz: Analýza zkušeností poskytovatelů sociálních služeb v; regionu Brdy - Vltava, Děti a mládež v ohrožení v regionu Brdy - Vltava - analýza zkušeností odborníků, Děti a; mládež v ohrožení v regionu Brdy - Vltava - analýza zkušeností učitelů, Zkušenosti pečujících osob s nabídkou; služeb pro handicapované v regionu Brdy - Vltava atd..; Poskytovatelé služeb budou následně zapojeni do definování obsahu a formální struktury fondu při společných setkáních se zástupci obcí a podnikatelů a společně vytvoří statut fondu pro vypsání pilotní výzvy. V rámci ověřovací výzvy budou zástupci poskytovatelů přítomni v orgánech fondu a budou se podílet na pilotním; rozdělení prostředků. Prostřednictvím svých komunikačních kanálů budou zajišťovat maximální informovanost o fondu, aby bylo dosaženo maximálního množství finančních prostředků. Zástupci cílové skupiny byli zapojeni v rámci společných diskuzí do přípravy projektového návrhu.; Cílová skupina: Zadavatelé sociálních služeb; Zástupci cílové skupiny budou individuálně i skupinově oslovováni realizačním týmem, kdy budeme chtít zjistit; stávající největší překážky financování sociálních služeb z jejich strany. Bude zde zprostředkována komunikace; mezi poskytovateli služeb, zástupci obcí a podnikatelů při tvorbě návrhů řešení problému prostřednictvím fondu v; rámci společných setkání.; Území Brdy - Vltava přistoupilo k principu tzv. meziobecní spolupráce v rámci, které jsou definována možná; společná řešení pro rozvoj území. Toto je jedním z nich. Aktivní zástupci cílové skupiny (iniciativní starostové); budou zapojeni do tvorby formální a obsahové struktury fondu, do zajištění informovanosti o fondu v rámci; komunikačních kanálů obcí a následně budou zapojeni do jednotlivých orgánů fondu při realizaci pilotní výzvy a; monitoringu.

Příjemce

 • Brdy - Vltava o.p.s.
 • IČ: 27586481
 • Sídlo:
  • Ulice: Mírové náměstí
  • Číslo popisné: 119
  • Městská část: Dobříš
  • Město: Dobříš
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 26301
 • http://www.brdy-vltava.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: Výzva na podporu sociálních inovací

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018