Zpět

Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/A9.00016


Globálním cílem projektu je pomoc mladistvým experimentátorům a mladistvým závislým na návykových látkách při sociálním začlenění, a to prostřednictvím souboru terénních a ambulantních programů pro tuto cílovou skupinu. Očekáváme, že plánované aktivity přispějí ke snižování počtu mladistvých s problémem závislostního chování, sníží rizika sociálního vyloučení mladých lidí a zvyší jejich úspěšnost při vstupu do života a na trh práce. Cíl koresponduje s vytyčeným globálním cílem výzvy A9, konkrétně se specifickým cílem "Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality". Stanoveného cíle bude dosaženo prostřednictvím 2 programů, které rozšíří nabídku služeb pro mladistvé experimentátory s návykovými látkami a pro potencionální uživatele návykových látek z řad mladistvých. 1) Terénní sociální práce s mladistvými experimentátory s návykovými látkami (streetwork pro mládež) 2) Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství Výše uvedené aktivity podpoří práci s mladistvými v jejich přirozeném prostředí, sníží riziko kriminálního chování mladistvých a prostřednictvím aktivity č. 2 stabilizují rodiny zasažené závislostním chováním. 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2014 - 30. 9. 2015
 • Cílová skupina: Mladiství užívající nebo experimentující s návykovými; látkami, mladiství alespoň trochu motivovaní k životní změně a ke změnězávislostního chování.

Příjemce

 • Moravskoslezský kraj
 • IČ: 70890692
 • Sídlo:
  • Ulice: 28. října
  • Číslo popisné: 2771/117
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018