Zpět

Spokojená rodina, slaďování začíná

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00380

 


 


Projekt bude mít 3 kola a do každého kola se může zapojit maximálně 20 osob.


Aktivity projektu:


Aktivizační/motivační program


Je zaměřen na obnovení a rozvoj komunikativních dovedností, asertivních technik, motivace, zvýšení sebevědomí, atd. Cílem je, aby byli účastníci/ice připraveni a motivováni k pokračování v projektu, jež je vede k uplatnění.


Pracovně profesní diagnostika


Je zaměřena na komplexní posouzení schopností v návaznosti na pracovní uplatnění. Úkolem je detailně popsat a nasměrovat CS do dalších aktivit. Výstupem bude zpráva, ve které budou/nebudou účastnice/i doporučeni k založení podnikání. Součástí zprávy bude návrh řešení problémových životních situací (finanční problémy, sociální překážky, rodinná terapie) a nastavení systému zvyšování osobnostních předpokladů v oblasti měkkých dovedností. Délka trvání 12 hod


Po ukončení profesní diagnostiky se účastnice/íci rozdělí na dvě skupiny. První bude pokračovat ve vzdělávacích aktivitách směřujících k založení podnikání (Podnikatelské desatero) a druhá se bude za pomoci realizačního týmu snažit najít zaměstnání či nejdříve doplnit potřebný druh vzdělání (Doplňující vzdělávací aktivita) a poté uplatnit.


Podnikatelské desatero


Tento zásadní program je zaměřen na zvládnutí ekonomického prostředí a právních aspektů podnikání, účetnictví a daňovou evidenci, seznámení s obsahem a formou podnikatelského záměru, úlohu osobnosti podnikatelky/e, konzultace nad specifiky jednotlivých podnikatelských záměrů a sestavení plánu cash flow.


Doplňující vzdělávací aktivity


Jsou pro osoby, které nebudou doporučeny pro podnikání, nebo se v průběhu předchozích aktivit projektu rozhodnou nepodnikat. Po návrhu individuálních poradců/kyň vycházejících ze zprávy z profesní diagnostiky, individuálních potřeb účastníka/ice a znalosti podmínek místního trhu práce, bude osobě doporučeno a proplaceno školení či kurz, který je nezbytný pro její uplatnění.


 


Doba výuky a rámcový časový plán:


Výuka bude probíhat ve vybavené učebně a bude mít flexibilní prezenční formu. Výukový blok bude vždy rozvrhován ve 3 termínech. Účastnice/íci si volí tempo výuky v daném běhu dle vlastních potřeb. Výuka probíhá 4hod/den


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Účastníkem projektu se může stát osoba s ukončeným středoškolským vzděláním z regionu Benešovska:; •Osoba pečující o závislého člena rodiny; •Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce; •Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi

Příjemce

 • MAVO s.r.o.
 • IČ: 62579461
 • Sídlo:
  • Ulice: Černošická
  • Číslo popisné: 20
  • Městská část: Vonoklasy
  • Město: Vonoklasy
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25228
 • http://mavo.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018