Zpět

Společensky odpovědná firma

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00293Charakteristika hlavních cílů projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života prostřednictvím motivace zaměstnavatelů. Specifickými cíli jsou: politika přátelská k rodině a gendrově příznivá politika ve firnách, podpora flexibilních pracovních míst, rozšíření služeb péče o děti ve městě Lovosice a motivace zaměstnavatelů k podpoře rovných příležitostí v rámci propagace výstupů projektu a obecně rovných příležitostí ve spádové oblasti Lovosicka.
Zdůvodnění potřebnosti projektu:


V současné době existuje výrazný trend v oblasti slaďování rodiny a kariéry, avšak matky po rodičovské dovolené (příp.otcové) k tomu nemají vytvořené vhodné podmínky. Chybí především dostatek míst v předškolních zařízeních, dostatek flexibilních prac. míst a dalších podmínek. Rovné příležitosti jsou jedním z trendů při budování společensky odpovědnosti firmy. Dotazníkového šetření ve firmě žadatelese zúčastnilo 83 % žen a 41% mužů. Z provedeného dotazníkového šetření vyplývá:
Práci v průběhu rodičovské dovolené odmítlo 41 % zaměstnanců. Naopak 59 % zaměstnanců odpovědělo, že by o práci uvažovali, avšak 32 % uvedlo, že by záleželo na podmínkách.
V otázce, co by nejvíce usnadnilo návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené, třetina uvedla práci z domova, třetina flexibilní pracovní dobu a třetina možnost zajištění péče o dítě. Z toho vyplývá jednoznačná podpora pro zřizování flexibilních pracovních míst i zájem o využití služby zajištění péče o dítě. 59 % respondentů uvedlo, že by uvítali pomoc při zajištění hlídání či péče o dítě v době jejich práce v mateřské škole či hlídacím koutku.
V průběhu rodičovské dovolené by respondenti nejvíce uvítali možnost práce na kratší úvazek (51%), účastnit se vzdělávacích kurzů pro udržení kvalifikace (49 %).
Po skončení rodičovské dovolené by zaměstnanci spíše chtěli pracovat na plný úvazek. Přičítáme to i nízké ekonomické úrovni obyvatel Ústeckého kraje obecně a velké nezaměstnanosti, která v tomto regionu je, a tudíž snaze zabezpečit rodinu. Tato varianta je však podmíněna vytvořením podmínek (např. práce z domova či zajištění péče o dítě).
Na základě tohoto dotazníkového šetření byl vypracován předkládaný projekt, který komplexně řeší problematiku podpory slaďování rodinného a pracovního života a prosazování rovných příležitostí ve spádové oblasti Lovosicka a konkrétně v zapojených firmách Raeder&Falge a it&t. Zmíněné firmy tento projekt vnímají jako součást naplňování jejich strategie ?společensky odpovědná firma?.
Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu:


Možná rizika projektu jsou z oblasti zejména dodržení podmínek dotace, dostatečný zájem cílové skupiny o zapojení do projektu a naplnění monitorovacích indikátorů. Pro eliminaci rizik žadatel zajistil tato opatření:
- předběžné dotazníkové šetření personálního odd. firmy o zájmu zaměstnanců o aktivity projektu (flexibilní pracovní místa, služby péče o děti - firemní MŠ)
- žadatel je zkušeným realizátorem projektů (v současné době čerpá podporu z Regionálního operačního programu Severozápad na rozšíření hotelu Lev v Lovosicích), a proto do realizačního týmu předkládaného projektu jmenuje zejména pracovníky s praktickou zkušenosti s realizací předchozích projektů žadatele
- v oblasti nenaplnění monitorovacích indikátorů se žadatel zaměřil zejména na spolupráci s kvalitními partnery projektu, kteří se aktivně zajímají o projekt a chtějí se do něj zapojit
- pro zajištění motivace zaměstnavatelů, okresní hospodářské komory o zapojení se do diskusí a k účasti na konferencích bude využito osobních kontaktů v případě velkých firem na Lovosicku, se kterými má žadatel dlouhodobě dobré obchodní vztahy a prezentace vlastního přístupu k řešení rovných příležitostí a výhod pro firmy při podpoře slaďování rodinného a pracovního života vlastních zaměstnanců, které žadatel bude získávat v rámci řešení tohoto projektu
V průběhu realizace projektu se bude pravidelně scházet realizační tým a vyhodnocovat rizika projektu, přijímat opatření k jejich eliminaci a sledovat, zda tato opatření jsou dostatečná či nikoliv a případně navrhovat další.
Inovativnost projektu:
Projekt zavádí systém uplatňování rovných příležitostí ve firmách. Budou provedeny genderové audity firem a nově zřízena flexibilní pracovvní místa tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám zaměstnanců/zaměstnankyň firem. Zavádí tedy inovativní prvky do běžné praxe 2 zapojených firem na Lovosicku. Celý projekt bude dále prezentován dalším firmám ve spádové oblasti Lovosicka prostřednictvím publicity k rovným příležitostem (inzerce v tisku, brožura, konference/snídaně s firmami).

Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ:

Po skončení podpory projektu z OP LZZ bude žadatel ve spolupráci s partnery i nadále podporovat rovné příležitosti, Bude provozovat firemní MŠ, pokračovat v programu podpory flexibilních pracovních míst a aktivit, které napomohou zaměstnancům při návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené. Institucionální udržitelnost zabezpečuje žadatel a partner projektu, kteří jsou stabilními obchodními společnostmi v regionu s dlouholetou tradicí a dobrými hospodářskými výsledky. Při pokračování aktivit bude i nadále využito i partnerství s městem Lovosice a místní NNO.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina: ; Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce; ; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Žadatel - společnost Raeder&Falge má celkem 217 zaměstnanců, z toho 163 muži, 54 ženy. Dle oborů činnosti; žadatele zaměstnanost vypadá takto:; stavebnictví: 157, M 148, Ž 9; management: 8, M 4, Ž 4; hotel: 30, M 5, Ž 25; administrativa: 22, M 6, Ž 16; Partner - společnost it&t má celkem 15 zaměstnanců. Vzhledem k zaměření partnera na obor informační; technologie se jedná o většinou mladší zaměstnance.; ; Cílovou skupinu tedy budou tvořit zaměstnankyně žadatele a partnera, ale také další ženy v obdobné situace a to; v případě, že volnou kapacitu vybudované firemní mateřské školy využije partner Město Lovosice pro své obyvatelky.; ; Cílová skupina bude zapojena v klíčové aktivitě genderový audit (zde budou zkoumány možnosti firmy jak zareagovat na specifické potřeby této skupiny), dále v klíčové aktivitě flexibilní pracovní místa, kde budou zaměstnány osoby z této cílové skupiny, a v klíčové aktivitě firemní mateřská škola, jejíž služby péče o děti budou využít pro usnadnění svého návratu do práce.; ; Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:; Obě společnosti mají v současné době zaměstnankyně, které se buď připravují na mateřskou/rodičovskou dovolenou nebo ji právě čerpají. Proto se také zapojili do předkládaného projektu.; Tato cílová skupina (jak vyplývá i z provedeného dotazníkového šetření mezi zaměstnanci žadatele) potřebuje; zejména vytvořit vhodné pracovní podmínky pro své znovuzapojení se do práce. Jedná se zejména o možnost; flexibilního pracovního úvazku a zajištění péče o děti.; Předkládaný projekt zřídí nově celkem 3 flexibilní pracovní místa a 1 firemní mateřskou školu, čímž nabídne; těmto zaměstnancům vhodné podmínky pro sladění rodiny a kariéry.; ; Cílová skupina: ; Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Žadatel - společnost Raeder&Falge má celkem 217 zaměstnanců, z toho 163 muži, 54 ženy. Dle oborů činnosti; žadatele zaměstnanost vypadá takto:; stavebnictví: 157, M 148, Ž 9; management: 8, M 4, Ž 4; hotel: 30, M 5, Ž 25; administrativa: 22, M 6, Ž 16; Partner - společnost it&t má celkem 15 zaměstnanců. Vzhledem k zaměření partnera na obor informační; technologie se jedná o většinou mladší zaměstnance.; ; Cílovou skupinu tedy budou tvořit zaměstnanci žadatele a partnera, ale také další muži v obdobné situace a to v; případě, že volnou kapacitu vybudované firemní mateřské školy využije partner Město Lovosice pro své obyvatele.; ; Cílová skupina bude zapojena v klíčové aktivitě genderový audit (zde budou zkoumány možnosti firmy jak zareagovat na specifické potřeby této skupiny), dále v klíčové aktivitě flexibilní pracovní místa, kde budou zaměstnány osoby z této cílové skupiny, a v klíčové aktivitě firemní mateřská škola, jejíž služby péče o děti budou využít pro usnadnění svého návratu do práce.; ; Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:; Obě společnosti mají v současné době zaměstnance, kteří se buď připravují na mateřskou/rodičovskou dovolenou nebo ji právě čerpají. I když se jedná převážně o ženy, je; možné, že v průběhu realizace projektu vznikne tato situace také u otce dítěte/zaměstnance firem. Proto se také zapojili do předkládaného projektu.; Tato cílová skupina (jak vyplývá i z provedeného dotazníkového šetření mezi zaměstnanci žadatele) potřebuje; zejména vytvořit vhodné pracovní podmínky pro své znovuzapojení se do práce. Jedná se zejména o možnost; flexibilního pracovního úvazku a zajištění péče o děti.; Předkládaný projekt zřídí nově celkem 3 flexibilní pracovní místa a 1 firemní mateřskou školu, čímž nabídne; těmto zaměstnancům vhodné podmínky pro sladění rodiny a kariéry.; ; Cílová skupina: ; Zaměstnavatelé; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Na území Lovosic je celkem 1 773 podnikatelských subjektů, je zde také 1 velká průmyslová zóna s podniky; např. Lovochemie, Preol, které jsou významnými zaměstnavateli Lovosicka.; Tato cílová skupina bude zapojena v rámci klíčové aktivity publicita k rovným příležitostem. Budou osloveni k účasti na konferencích /snídaních s firmami, kde budou prezentovány praktické zkušenosti s realizací tohoto; projektu a možnosti uplatňování rovných příležitostí obecně. Bude pro ně také připravena PR kampaň ve formě; inzerce v tisku, brožury, propagačních předmětů.; ; Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:; Na tuto cílovou skupinu jsou vázány především činnosti v klíčové aktivitě publicita k rovným příležitostem ve; spádové oblasti města Lovosice a také genderový audit, který bude proveden u 2 zapojených firem.; Genderový audit přinese firmám lepší image a příspěvek do budované strategie společensky odpovědné firmy, výhodu, kdy tuto firmu nebudou opouštět kvalifikovaní pracovníci/ce a firma tak bude moci využít jejich; zkušenosti a znalost prostředí dané firmy pro své aktivity.; Zaměstnavatelé spádové oblasti Lovosicka budou moci lépe identifikovat své výhody a přínosy při uplatňování; rovných příležitostí prostřednictvím činností klíčové aktivity publicita k rovným příležitostem (prezentace; zkušeností z právě realizovaného projektu žadatelem a rovným příležitostem obecně na konferencích / snídaních; s firmami, v brožuře, tisku).; ; ; Cílová skupina: ; Odborové organizace a sociální partneři; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Tuto cílovou skupinu tvoří zejména profesní sdružení zaměstnavatelů (jako např. okresní hospodářská komora); jako těch, kteří mají zásadní rozhodovací pravomoc v podnicích. Profesní sdružení ve spádové oblasti Lovosicka; budou přizváni ke spolupráci na projektu zejména pro účast na konferencích /snídaních s podnikateli, příp.; kulatých stolech, kde bude prezentován realizovaný projekt, jeho výstupy a přínosy pro zapojené subjekty, ale i rovné příležitosti obecně. Dále budou cílovou skupinou taktéž pro další plánované aktivity v rámci publicity pro rovné příležitosti - inzerce v tisku, brožura, webové stránky.; Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:; V rámci této cílové skupiny se zaměříme zejména na profesní sdružení zaměstnavatelů (jako např. okresní; hospodářská komora). U této cílové skupiny jde zejména o zajištění její informovanosti o nejnovějších metodách; prosazování rovných příležitostí ve firmě a slaďování rodinného a pracovního života. K tomuto bude využita; klíčová aktivita Publicita k rovným příležitostem.; ; Cílová skupina: ; Zaměstnanci; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Žadatel - společnost Raeder&Falge má celkem 217 zaměstnanců, z toho 163 muži, 54 ženy. Dle oborů činnosti; žadatele zaměstnanost vypadá takto:; stavebnictví: 157, M 148, Ž 9; management: 8, M 4, Ž 4; hotel: 30, M 5, Ž 25; administrativa: 22, M 6, Ž 16; Partner - společnost it&t má celkem 15 zaměstnanců. Vzhledem k zaměření partnera na obor informační; technologie se jedná o většinou mladší zaměstnance.; Tato cílová skupina bude zapojena v rámci realizace klíčové aktivity 1 Genderový audit. V rámci realizace; genderového auditu bude s vybranými zaměstnanci veden přímý rozhovor, budou zkoumány podmínky na; pracovištích, personální politika ve firmách atd. Svými výstupy, doporučeními a návrhy se genderový audit dotkne; takřka všech zaměstnanců firem (např. v oblasti firemních benefitů - výhody nejen pro muže, ale i ženy).; Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:; Aktivity projektu jsou směrovány na zaměstnance žadatele a partnera společnosti it&t. V rámci klíčové aktivity 1; Genderový audit bude tento audit proveden u obou společností. Předmětem auditu bude zejména uplatňování; rovných příležitostí ve firmách a opatření přispívajících ke slaďování rodinného a pracovního života, tedy na; realizaci politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích. Tato aktivita nebude zaměřena pouze na matky s dětmi, na nebo po rodičovské dovolené (příp. muže v obdobné situaci), ale na všechny; zaměstnance.; ; Cílová skupina: ; Instituce služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Tato cílová skupina bude zapojena v rámci klíčové aktivity publicita k rovným příležitostem. Budou osloveni k účasti na konferencích /snídaních s firmami, kde budou prezentovány praktické zkušenosti s realizací tohoto; projektu a možnosti uplatňování rovných příležitostí obecně. Bude pro ně také připravena PR kampaň ve formě; inzerce v tisku, brožury, propagačních předmětů.; Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:; Na tuto cílovou skupinu jsou vázány především činnosti v klíčové aktivitě publicita k rovným příležitostem ve; spádové oblasti města Lovosice.; Instituce služeb zaměstnanosti budou informovány o realizaci projektu, jeho výstupech, konkrétních přínosech; pro všechny zapojené partnery a realizované podpoře rovných příležitostí.; V rámci klíčové aktivity publicita k rovným příležitostem budou probíhat tyto činnosti: prezentace zkušeností z; právě realizovaného projektu žadatelem a rovným příležitostem obecně na konferencích / snídaních s firmami, v brožuře, tisku.; ; Cílová skupina: ; Osoby pečující o závislého člena rodiny; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Cílovou skupinu tedy budou tvořit zaměstnankyně/zaměstnanci žadatele a partnera, ale také další osoby pečující o závislého člena rodiny, a to v případě, že volnou kapacitu vybudované firemní mateřské školy využije partner Město Lovosice pro své obyvatelky/obyvatele.; Žadatel - společnost Raeder&Falge má celkem 217 zaměstnanců, z toho 163 muži, 54 ženy. Dle oborů činnosti; žadatele zaměstnanost vypadá takto:; stavebnictví: 157, M 148, Ž 9; management: 8, M 4, Ž 4; hotel: 30, M 5, Ž 25; administrativa: 22, M 6, Ž 16; Partner - společnost it&t má celkem 15 zaměstnanců. Vzhledem k zaměření partnera na obor informační; technologie se jedná o většinou mladší zaměstnance.; Cílová skupina bude zapojena v klíčové aktivitě genderový audit (zde budou zkoumány možnosti firmy jak; zareagovat na specifické potřeby této skupiny), dále v klíčové aktivitě flexibilní pracovní místa, kde budou; zaměstnány osoby z této cílové skupiny, a v klíčové aktivitě firemní mateřská škola, jejíž služby péče o děti; budou využít pro lehčí sladění rodinného a pracovního života.; Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:; Obě společnosti mají v současné době zaměstnankyně/zaměstnance, které/kteří pečují o závislé členy rodiny.; Proto se také zapojili do předkládaného projektu.; Tato cílová skupina (jak vyplývá i z provedeného dotazníkového šetření mezi zaměstnanci žadatele) potřebuje; zejména vytvořit vhodné pracovní podmínky pro sladění rodinného a pracovního života, a to zejména možnost; flexibilního pracovního úvazku a zajištění péče o děti.; Předkládaný projekt zřídí nově celkem 3 flexibilní pracovní místa a 1 firemní mateřskou školu, čímž nabídne; těmto zaměstnancům vhodné podmínky pro sladění rodiny a kariéry.

Příjemce

 • Raeder & Falge s.r.o.
 • IČ: 28714989
 • Sídlo:
  • Ulice: Přívozní
  • Číslo popisné: 114/2
  • Městská část: Lovosice
  • Město: Lovosice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41002

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018