Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.01/95.00003

Projekt je koncipován etapově. V příloze žádosti 006 jsou popsány všechny etapy a aktivity projektu připravenépro realizaci v letech 2013-2018.


Obsahem předkládaného projektu je realizace aktivit spadajících do I.etapy2013-15, a to:1.Rekonstrukce a činnost pracovní skupiny na úrovni bipartitních platforem2.Doplnění technických kapacit na úrovni bipartitních platforem3.Vytvoření informačního prostředí a nástrojů pro zajištění připravenosti CS na změny DS4.Přenos informací, poznatků a podnětů z práce s cílovou skupinou formou konferencí5.Přípravná fáze pro realizaci sociálního auditu6.Vytvoření relevantních dat-demografická prognóza7.Zavádění nových moderních systémů řízení, ageing.


Všechny klíčové aktivity projektu (s výjimkou KA08) jsou zaměřeny na přímou práci s cílovou skupinou -svazy, zaměstnavatelé, zaměstnanci. Téma důchodové reformy s sebou přináší řadu emocí ve všech odvětvích, proto je velmi potřebné vytvořit a realizovat v rámci projektu aktivity odrážející potřeby plynoucí z prodlužováním délky aktivního pracovního života, udržení těchto zaměstnanců na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti ve vyšším věku a to bez ohledu na finální parametry důchodového systému či složení vlády.


Cílovou skupinou projektu jsou sociální partneři, jejich organizace a jejich zaměstnanci v odvětvích.


Hlavním cílem projektu je připravit současnou a budoucí pracovní sílu na reformovaný trh práce.


Obsah, metody a způsob zajištění projektových aktivit je nastaven tak, aby bylo úspěšně dosaženo hlavních i specifických cílů projektu.


Aktivity projektu budou realizovány prostřednictvím realizačního týmu, externích expertů a formou nákupu služeb od dodavatelů (podrobněji viz popis KA).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu celého projektu jsou:; a) odvětví, v nichž vznikají bipartitní platformy ; Výstupy jednotlivých z realizace klíčových aktivit budou mít dopad na celá odvětví nezávisle na tom, kolik osob bude činných v jednotlivých KA. Ať již budou výstupy jednotlivých BP jakékoliv, budou mít bezprostřední dopad; jak na zaměstnance, tak na zaměstnavatele daného odvětví. Obě strany BP se budou muset s výstupy seznámit a příslušným způsobem je implementovat.; ; b) přímí účastníci projektových aktivit; ; c) důležitou podskupinou jsou osoby 50+ - je zřejmé, že cílovou skupinou celého projektu by měli být pracovníci; nad 50 let a to ve všech zapojených platformách (odvětvích). Praktická realizace projektu však může ukázat na potřebu rozšíření cílové skupiny i o mladší pracovníky, pokud analytické práce, zejména sociální audit ukáže; výjimečně pracovní zatížení té které pracovní skupiny.

Příjemce

 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 • IČ: 49627325
 • Sídlo:
  • Ulice: Václavské náměstí
  • Číslo popisné: 21
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.kzps.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018