Zpět

Standardizace sociálně - právních služeb ORP Slavkov u Brna

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00109

 


Projekt podporuje zavedení standardů sociálně-právní ochrany dětí v působnosti ORP Slavkov u Brna a tím naplňování §9a zákona č.359/1999Sb.,o sociálně - právní ochraně dětí.


 


Jde zejména o zajištění místní a časové dostupnosti služeb OSPOD, tj. v první řadě přiměřeného počtu pracovníků ze stávajících 3 (3,0 úvazku) na 4 stálé pracovníky (4,0 úvazku). Dle standardů vyhl. 473/2012 Sb. vyplývá, že výkon OSPOD Slavkov, spadající do kategorie 1-Běžná míra náročnosti výkonu SPOD, při stavu 4.290 registrovaných dětí ve věku 0-18 let s trvalým bydlištěm ve správní oblasti ORP (k 31.12.2012), vyžaduje personální zajištění v rozsahu 4,3 až 5,3 pracovního úvazku.


 


Bude upravena místnost pro komunikaci s klienty a pracoviště pro nového pracovníka včetně zařízení nábytkem, komunikační a výpočetní technikou. Efektivní práce pracovníků OSPOD Slavkov bude podpořena účastí na školeních, zavádění nových poznatků a metod do praxe, jejich ověřování bude zajištěním odborně kvalifikovaného externisty - supervizora. Bude vytvořena interní metodika výkonu OSPOD Slavkov dle standardů vyhl. č.473/2012 Sb., zkvalitněna přístupnost informací o poskytovaných službách OSPOD Slavkov na webových stránkách města tak, aby byly poskytnuty v dostatečné šíři, klientům přístupnou a srozumitelnou formou. Důležitým krokem bude i zkvalitnění spolupráce OSPOD Slavkov s dalšími subjekty spádové oblasti ORP Slavkov zapojenými do systému péče o ohrožené děti uspořádáním 2 workshopů.


 


Hlavní výstupy projektu:


1) Rozšířený tým pracovníků OSPOD o 1 pracovníka


2) Zařízené a vybavené pracovitě pro nového zaměstnance a místnost pro komunikaci s klienty


3) Proškolený tým pracovníků OSPOD


4) Vytvořená metodika OSPOD Slavkov dle standardů vyhl. č. 473/2012 Sb.


5) Fungující systém spolupráce s dalšími subjekty spolupracujícími v oblasti péče o ohrožené děti a jeho vazba na metodiku


6) Fungující webové stránky s informacemi o službách OSPOD


 


Projekt negeneruje příjmy a patří do kategorie veřejně prospěšných projektů.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Odbor sociálních věcí MěÚ Slavkov u Brna vykonává sociálně - právní ochranu dětí v přenesené působnosti; státní správy v oblasti působnosti ORP Slavkov u Brna. Od 1.2.2014 budou tuto činnost vykonávat 3 stávající pracovníci a 1 nový pracovník. Pracovníci se budou podílet na zavádění nových standardů závazných pro orgány; sociálně - právní ochrany dětí dle vyhlášky č.473/2012 Sb. spoluprací na vytvoření nové interní metodiky; efektivního výkonu OSPOD. Pro naplnění nových standardů bude posílen tým sociálních pracovníků úřadu o 1 pracovníka a zajištěny materiálně - technické předpoklady pro práci rozšířeného týmu s klienty vybavením pracoviště nového pracovníka a vytvořením diskrétního prostředí pracovišť OSPOD využívaných ke komunikaci s klienty zvukovou izolací dveří. Bude podpořen další odborný rozvoj sociálních pracovníků, kteří se budou účastnit odborných školení, budou využívat odborné vedení supervizora - metodika, ověřovat moderní metody práce a komunikace s klienty v praxi, budou dávat podněty k úpravě odborné sekce webových stránek města o službách SPOD, aktivně se zapojí do prohloubení spolupráce s dalšími subjekty spolupracujícími v oblasti péče o ohrožené děti.

Příjemce

 • Město Slavkov u Brna
 • IČ: 00292311
 • Sídlo:
  • Ulice: Palackého náměstí
  • Číslo popisné: 65
  • Městská část: Slavkov u Brna
  • Město: Slavkov u Brna
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 68401
 • http://www.slavkov.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018