Zpět

Tréninkové pracoviště Oáza - Sokolov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00194

Projekt sestává z 5 dílčích aktivit:


 
 1. Řízení projektu a jeho průběžný monitoring
 2. Teoretická příprava zájemců o pracovní uplatnění
 3. Zřízení tréninkového pracoviště Oáza
 4. Praktická příprava zájemců o pracovní uplatnění
 5. Vytvoření pracovních míst, jejich obsazení a poskytování podpory na pracovišti
 


 


 


Teoretická příprava spočívá v realizaci  kurzu v rozsahu 165 hodin/osoba se zaměřením na tyto vzdělávací moduly: BOZP a zdravovědy, Etika a stolničení, Základy vaření a Úklidové práce.  


 


Na teoretickou přípravu navazuje praktická část, kde si budou účastníci získané dovednosti ověřovat  v praxi. Účastníkům bude po dobu realizaci této fáze projektu poskytovaná podpora asistentem.


 


V závěru Základního kurzu budou ověřovány dosažené praktické i teoretické znalosti účastníků a na základě tohoto hodnocení budou účastníci vybíráni na jednotlivé pracovní pozice.  Po dobu realizace Základního kurzu bude účastníkům poskytovaná přímá podpora ve formě příspěvku na stravné a cestovné.


 


Na nové pracovní pozice budou nastupovat zájemci od 7. měsíce realizace projektu průběžně. V případě, že pro některé se zájemců o pracovní uplatnění nebude rozsah Základního kurzu dostačují, umožňuje projekt poskytnout těmto zájemcům prohlubující kurz.


 


O počátku realizace projektových aktivit  bude vznikat materiál pro tvorbu osvětového filmu, jehož smyslem je zprostředkovat odborné i laické veřejnosti praxi v oblasti přípravy na pracovní uplatnění a zapojení se na trhu práce lidí s mentálním postižením.


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 30. 10. 2015
 • Cílová skupina: Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu uplatnitelnosti osob s mentálním postižením s 3.stupněm invalidity v práci a vytvoření pracovních míst pro tuto cílovou skupinu. Nabídka pracovních míst na trhu práce pro lidi s mentálním postižením je v regionu Sokolovska téměř nulová. V Karlovarském kraji probíhají transformační procesy, kdy lidé přecházejí do alternativních služeb komunitního typu. Možnost získat pracovní uplatnění je jedním ze základních předpokladů jejich úspěšné integrace do společnosti a umožňuje jim vést běžný život. Cílovou skupinou projektu jsou lidé, kteří v rámci transformace ústavních zařízení přešli do služby chráněné bydlení.; Lidé s mentálním znevýhodněním mají stejné potřeby jako většinová populace. Chtějí žít v přirozeném prostředí, rozhodovat o svém životě, navazovat vztahy apod. Chtějí všechno to, co nemohli zažívat během svého pobytu v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Stejně tak chtějí pracovat. Potřebují chodit mezi lidi, nebýt sami doma, chtějí rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Chtějí být potřební a užiteční, být lidem bez postižení rovnocennými a doceněnými partnery. O získání vhodného pracovního uplatnění na běžném i chráněném pracovním trhu jsme společně s nimi usilovali dlouhou dobu a doposud bez větších výsledků. Přitom zájem pracovat a být za práci adekvátně odměňován nikomu z těchto lidí nechybí. Dlouhodobý nezdar v této nenaplněné potřebě vede u některých z nich k demotivaci, u některých k existenční depresi. Získání pracovního uplatnění v rámci tohoto projektu bude ku prospěchu nejen cílové skupině projektu, lidem s mentálním postižením, ale přispěje i k postupné změně většinové společnosti v pohledu na lidi s postižením a jejich právo na běžný život. ; Aktivity projektu zaměřené na přípravu cílové skupiny jsou koncipovány s ohledem na individuální potřeby a možnosti každého účastníka projektu tak, aby směřovaly k pracovnímu uplatnění v činnosti, kterou účastník zvládne a která ho bude uspokojovat.

Příjemce

 • Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení
 • IČ: 27291049
 • Sídlo:
  • Ulice: Lužická
  • Číslo popisné: 920/7
  • Městská část: Liberec
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46001
 • http://www.dolmen-liberec.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018