Zpět

Tři kroky pro město Hodkovice

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00059

A1 Strategické plánování rozvoje městaKA se realizuje podle plánu: - připravili jsme a uskutečnili výběrové řízení na externího dodavatele návrhu SPR - připravili a uskutečnili jsme úvodní setkání se zastupiteli a občany města k přípravě SPR (30. 1. 2013 v prostorách ZŠ v Hodkovicích, celkem 63 účastníků)- bylo provedeno vícedenní školení zastupitelů a zaměstnanců MÚ k tématice SPR, další školení jsou plánována na podzim 2013- probíhala jednání tří tematických pracovních skupin občanů, zastupitelů a zaměstnanců MÚ a řídící skupiny- uskutečněno dotazníkové šetření a individuální rozhovory- SPR byl zpracován a schválen Zastupitelstvem města


A2 Optimalizace finančního řízení a správy majetku městaKA se realizuje podle plánu: - byla připravena grantová pravidla pro grantový fond- vzniklý Grantový program (GP) byl předložen Radě a Zastupitelstvu a následně schválen- vyhlášeno první kolo výběru projektů v GP, celkem bylo podpořeno 26 projektů částkou 150 tis. Kč (celkové náklady projektů jsou za více než 730 tis. Kč)- v podzimních měsících budou uskutečněna školení zaměstnanců MÚ a zastupitelů v oblasti finančního řízení- zároveň je domluvena spolupráce s externím dodavatelem na provedení analýzy hospodaření města- připravuje se zpráva o řízení a správě majetku města- proběhla aukce energií pro občany města i městské organizace


A3 Zvyšování transparentnosti činnosti MÚ a zlepšení komunikace s veřejnostíKA se realizuje podle plánu: - sestaveny 2 pracovní skupiny – 1. Zveřejňování dodavatelů města a jeho organizací a 2. Čerpání rozpočtu a jeho zveřejnění na webu města.- zlepšení jednání Zastupitelstva města, využití projekční techniky- Je založen samostatný odkaz na veřejné zakázky na webu města (http://www.hodkovicenm.cz/cs/verejne-zakazky/). Ke každé veřejné zakázce je vždy zveřejněna výzva, výsledek VŘ, smlouva k zakázce.  - Město má nově schválenou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek.- připravuje se nová verze tzv. rozklikávajícího rozpočtu a bude tak zajištěna transparentní práce s rozpočtem - tvorba databáze uživatelů pro novinky na webu města- zveřejňovány měsíční zprávy o proběhlých platbách nad 20 000 Kč z rozpočtu města- v podzimních měsících budou uskutečněna školení zaměstnanců MÚ a zastupitelů v oblasti komunikace s veřejností- zaveden systém zasílání SMS veřejnosti – novinky z MÚ- plánuje se zlepšení a zpřehlednění webových stránek města


Informace zveřejněné k 10. 7. 2013


Podrobnosti o realizaci projektu a jeho výsledcích najdete na http://www.hodkovicenm.cz/cs/tri-kroky-pro-mesto-hodkovice/

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 4. 2014
  • Cílová skupina: Do této cílové skupiny patří: a) město Hodkovice n. M., b) jeho MÚ, c ) zaměstnanci MÚ. ; ; a) Hodkovice nad Mohelkou ; ; Město zřídilo 4 příspěvkové organizace (Bytové hospodářství Hodkovice, Technické služby Hodkovice, Mateřská škola, Základní škola T. G. Masaryka) a 4 organizační složky (Dům s pečovatelskou službou, Městská knihovna, Městské kino, Městské kulturní středisko). Z nich má z hlediska tohoto projektu zvláštní význam základní škola (jejím prostřednictvím lze zapojit mnoho rodičů do klíčové aktivity A3). ; ; Město je vlastníkem s. r.o. Teplo Hodkovice – ústředního dodavatele tepla. ; ; b) Městský úřad ; ; Městský úřad řídí tajemník a dělí se na několik odborů:; - odbor ekonomický a správy majetku; - odbor správní a sociální; - odbor stavební úřad; - oddělení životního prostředí; - městská knihovna + spisovna; ; c) MÚ má nyní 12 zaměstnanců. Z hlediska projektu jsou klíčovými pracovníky tajemník, vedoucí ekonomického odboru a vedoucí správního a sociálního odboru Zaměstnanci budou zapojeni do všech projektových aktivit.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018