Zpět

Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/C4.00015

 


Hlavním cílem předkládaného projektu je stanovení rozvojových priorit a cílů Libereckého kraje (LK) v návaznosti na nové programové období EU 2014 -2020. Prostředkem k tomu bude oborová strategie a koncepce, tedy strategický dokument, který v sobě bude systematicky propojovat klíčové oblasti rozvoje lidských zdrojů - oblast vzdělávání v provázanosti s potřebami trhu práce, oblast cestovního ruchu, oblast sociálních služeb - to vše s využitím inovačního potenciálu LK . Takto zamýšlená koncepce bude navazovat a vycházet ze strategických dokumentů LK, které však již nejsou vždy plně aktuální a netvoří souvisle provázaný celek, o který usilujeme. Tvorba dokumentu bude probíhat na základě důkladné analýzy, nových šetření a informací, a budou do ní zapojeni jak pracovnící příslušných odborů Krajského úřadu LK, tak všechny zainteresované subjekty ze jmenovaných oblastí. Definování klíčových problémů ve vytyčených oblastech je důležité z hlediska budoucího systematického a smysluplného čerpání finančních prostředků strukturálních fondů EU v následujícím programovém období 2014+ (dále viz Zdůvodnění potřebnosti projektu). Na základě analýz bude vytvořena pracovní verze Strategie rozvoje lidských zdrojů LK 2014+, která bude v další části realizace projektu připomínkována a následně projednána orgány LK. Výstupem budou konkrétní integrovaná rozvojová opatření v oblasti vzdělávání, cestovního ruchu a sociálních služeb v provázanosti na trh práce. Poté bude následovat tvorba Společného akčního plánu (SAP), tak jak je rámcově definován Evropskou komisí. SAP se zaměří na vybrané klíčové problémy.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků,jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Liberecký kraj
 • IČ: 70891508
 • Sídlo:
  • Ulice: U Jezu
  • Číslo popisné: 642/2a
  • Městská část: Liberec
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46001

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018